tuto bitvu nad Sametem 1989 vyhrál soudruh Jakeš, vážení...

Paměťníci jistě vzpomínají na soudruha Jakeše a jeho projevy z dob socialismu. Mnozí se mu vysmívají dodnes a vůbec si neuvědomují, že se smějí možná své vlastní porážce v jedné z bitev, kterou byli poraženi. Nevěříte???? Tak čtěte:


Vzpomínám na jeden

z jeho projevů v masmédiích, kde soudruh Jakeš brojil proti nepoctivým benzinářům (pracovníkům obsluhy benzinových pump), zelinářům (pracovníkům v obchodní sféře s ovocem a zeleninou), řezníkům a uzenářům, taxikářům a číšníkům (to se dotýkalo mé maličkosti). Zajímavé na tom bylo to, že brojil sice správně proti nešvarům zlodějiny, ale v době, kdy se vlastně podílel i on svojí vahou na odstavení systému reformace v řadách KSČ, mám na mysli sovětskou okupací v naší ČSSR zardoušenou snahou KSČ o socialismus s lidskou tváří, tedy o nový socialismus bez obrovského vydírání a okrádání naší vlasti od SSSR od dob tzv. "osvobození" v roce 1945 až 1968 a v podstatě skrytě jak tuším dodnes. Vtipný slogan z onoho budovatelského úsilí pod diktátem SSSR z šedesátých let 20. století, "Kdo nekrade denně ani hodinu, ten okrádá svoji rodinu", odcitovaný i generálním tajemníkem KSČ Alexandrem Dubčekem v oné převratné době na 1. máje a přenášený naší ČST a asi i intervizí a eurovizí do dalších států světa, jasně dokazoval, že i na ÚV KSČ jsou si vědomi stavu naší společnosti a demoralizace z rozkrádání našeho státu ve velkém směrem na východ, takže na lid nezbylo než se tomu nějak bránit. Gangsterské přepadení v srpnu r. 1968 našeho ČSSR od SSSR a dalších jeho vazalů, však zabrzdilo až později zcela zastavilo, odstraňování vad ve společnosti zejména k jejímu mravnímu i hospodářskému upevnění v duchu s principy idejí a to nejen ke komunismu, ale i zdravé a svobodné státnické logice a rozumu.


Postupem času, během sovětské okupace, byl soudruh Dubček zcela odstaven, byť vystudoval Vysokou školu politickou v SSSR na červený diplom a otrokářská armáda SSSR dokazovala, že to není idea, která je nadstavbou společnosti, ale brutální síla jako za otrokářské společnosti. Tím SSSR sama sebe definovala nejen před ostatním komunistickým hnutím světa, ale i přispěla notně argumenty do celosvětové opozice proti komunismu.


Štafety ideologa a prvního muže v naší KSČ se chopil soudruh Jakeš. Jako ideolog se nijak, dle mého názoru nijak nezapsal do dějin komunismu rozvinutím či opravou její ideologie, stačilo, či se vyžadovalo plnit jen pokyny SSSR.


Paradoxem zůstává, že tzv. "bratrská pomoc" = přepadení naší vlasti v r. 1968, mělo vést pod jeho vedením spolu s dalšími soudruhy, k porážce sil reformujících ideově i hospodářsky hroutící se neekonomický a okrádaný státní mechanismus nově založený na mírné konvergenci západních a východních metod řízení. Pod vedením soudruha Jakeše a tedy vlastně Moskvy, však dochází postupně až k opaku. Stát a lid ČSSR byl doveden namísto k nápravné prosperitě socialismu jakožto logicky dějiným vývojem uzákoněné (každý vyšší společenský řád nežli ten předchozí se vyznačoval vyšší produktivitou práce a i svobodami lidu!!!) přímo ke krachu. Ten se neřeší měnovou reformou, ale změnou společenského zřízení směrem zpět=návrat ke kapitalismu, ale ne pod vedením komunistické strany, ale pod vedením opozice k ní. Tedy soudruh Jakeš se podílí na porážce KSČ a i kom. hnutí, které počalo vrcholit okupací ČSSR a dále i Afghanistánu od SSSR a bude následovat a šířit se dále po světě.


Mnozí co si soudruha Jakeše představují po Sametu 1989, jako kašpárka na politické scéně, který socialismus dovedl ke kapitalismu a dělá, že chtěl pravý opak, si však neuvědomují sílu politických ambicí a intrik SSSR. A tak se mohou podivovat, že zatímco v ČSSR prakticky téměř nenastal významný podíl vedlejšího soukromého podnikání a ČSSR bylo osočováno za tuto cestu jako zrádce socialismu, je soukromý sektor zcela běžný u jiných států orientovaných ke komunismu, jako např. NDR, Maďarsko, ale zejména např. socialistický Vietnam, kde soukromý obchod a podnikání jsou více jak okrajovou záležitostí hospodářství země.(viz můj dopis Vietnamské ambasádě v Praze, zveřejněný na tomto blogu z kterého je patrno, že nemám záště proti Vietnamcům).


Za odměnu možná dostává i soudruh Jakeš podporu "shůry" temných nitek a naši vlast zaplavují desetitisíce imigrantů z Vietnamské socialistické republiky. Pochopitelně bez možnosti lidu o takové závažné věci v osudech národa rozhodovat = "posametová demokracie" za kterou temné nitky jsou ochotni i z podprůměrného, skrytého, avšak faktického vazala učinit i geniální bytost "na věky" oslavovanou národem.


Vietnamská komunita přebírá asi nevědomky úlohu "mstitelů" soudruha Jakeše v nepoctivých profesích socialismu. Mizí čeští zatracovaní prodavači z oblasti prodeje ovoce a zeleniny a namísto nich se objevují soukromí podnikatelé v této oblasti z řad mnohdy i nelegálně imigrujících Vietnamců do ČSSR-ČSFR-ČR

. (Ponechávám stranou proč emigrují desetitisíce Vietnamců ze socialistického zřízení s tržním hospodářstvím k nám, zda nejde částečně i o jev rozpínající se sítě sovětských poradců u nich a diktátu z toho na jejich představitele činěného, tedy totéž zlo násilí a vynucované emigrace co se dělo po r. 1948 u nás a skrytě i méně skrytě se děje dodnes!!!)


Další desetiticíce imigrantů z cíleně se rozpadajícího impéria SSSR, se hrne k nám systémem "dranc nach west" do všech sfér našeho národního hospodářstí i zde bez souhlasu našeho lidu a také v mnoha až přemnoha případech naprosto nelegálně. Zprvu jsem je zaregistroval v oblasti veřejného stravování=ve zbrusu nových kioscích např. na Václavském nám. Protože vím, jak problematické bylo v socialismu zajistit moderní, na vyspělé evropské úrovni odpovídající kiosek rychlého občerstvení, kdy naši lidé za socialismu pracovali v mnohonásobně horších zařízeních, byl to i pro mne šok. (další šok z jejich pravého smyslu práce, v zatím naší vlasti, také naleznete na blogu v článku "Jak jsem pracoval v hotelu Hilton Praha", který se i tak stal jedním z nejčtenějších mých článků anonymní pro mne veřejností).Co dodat. Již tatíček naší 1. republiky Tomáš Garrique Masaryk, místo kterého se dnes snaží různé síly protlačit do podvědomí zrádce jeho odkazu, kázal našemu lidu mnohá poučná a pravdivá hesla, která jistě byla podložena puncem čistoty jeho myšlení a životního boje proti zlu a ve vlastenecké touze pomoci našim národům. Namátkou jen některá, která mnohde přetrvala jako jeho citáty v paměti národů: "Nebát se a nekrást" a "Tábor jest naším cílem" (míněn husitský Tábor a jeho systém asi prvního válečného komunismu nedoceněného i v teoriích Marx.-leninismu).


Tedy zde soudruh Jakeš kráčí ve šlépějích TGM i když si nejsem jist zda vědomě a zda se nepodílí na ztrátě naší národní svobody a suverenity další svojí činností.Ještě si dovolím na závěr napsat příhodu, kdy jsem se osobně setkal se soudruhem Jakešem a měl možnost s ním krátce pohovořit. Stalo se to na 1.máje někdy po Sametu r. 1989, kdy jsem jako téměř každoročně mířil na oslavu Svátku práce. Manifestace naší komunistické strany se konala na Letenské pláni a já jsem o jedné z pauz programu volně procházel mezi již prořídlou částí účastníků. Nějak mne náhoda svedla do cesty i soudruhovi Jakešovi s jeho ochrankou. Dodal jsem si odvahy využít této možnosti, která by asi dříve nebyla možná, a oslovil jsem jej právě k výše uvedenému tématu. Nebyl jsem si totiž tak zcela jist, že se v jeho kritice "zlodějských profesí" neodráží cosi, co jsem nazval "profesním rasismem". Vždyť jsme si měli být rovni i co se týče profesí. (Ale vím i z jednání na minsterstvu obchodu např., že mzdy pracovnků obchodu představovali dno v celém nár. hospodářství socialismu a číšníci pak dno tohoto dna. Odpovědí vždy bylo, stručně a lidově řečeno: "vdyť si stejně nakradou". Tedy bludný kruh, který se dál neřešil.). Použil jsem při našem rozhovoru onen termín "profesní rasismus" a zda to bylo tak správné. S tímto mým označením soudruh Jakeš nesouhlasil, ale přiznal kriticky to, že bylo pečováno málo o prevenci v těchto věcech. S tím jsme se rozešli. Posouzení nechám na každém z čtenářů.Závěrem tedy apeluji na slova TGM = "Nebát se a nekrást" (to nebát se, bez splnění podmínky nekrást, totiž není funkční ve svých důsledcích) a rád bych dodal, že já jsem dospěl k životem získávanému až pateru Pé = pravdivost, poctivost, pracovitost, přirozenost a poučitelnost směrem k sobě i ven.


Víte, když jsem četl v muzeu na hoře Vítkov v Praze, pod fotodokumentací obrázku procesí, které za 1. republiky kráčelo ku cíli a tam vyměnilo symbol zlatého telete za portrét T.G. Masaryka, který tam místo telete umístilo, tak jsem si uvědomil, že po Sametu 1989, ač mi asi mnozí budou oponovat, lze říci, že u cíle vyměnil i sám představitel státu "pravda a láska...." svůj portrét filosofa=ideologa Sametu za zlaté tele restitucí. A tak já, hodnotím soudruha Jakeše jako vítěze v jejich ideově filosofickém souboji nad zlatým teletem i falešnou pravdou a láskou, neznajíce však zatím pozadí a důsledky jeho myšlenek a mnohých činů pro náš lid a naši vlast. Ovšem nutno dodat, že všichni, kdo se hlásili k odkazu Mistra Jana Husa, jedinému to národnímu českému ideologovi, který přetrvává věky, se stávali plněním odkazu morálního i jiného osobnostmi českého národa a nejen jeho. V prvé řadě tedy osobnost TGM, kterou zastiňovat někým, kdo si toho nezaslouží zcela, je vlastně skrytým hanobením jak odkazu Mistra Jana Husa, tak jeho následovníků v čele s T.G. Masarykem. Musel jsem Vám to říci, aby jste lépe pochopili moji stupnici hodnot při hodnocení.

 

(více)
11.02.2012 16:13 | 0 komentářů | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Trapná situace v dětství, až po zážitky současné


Další z mých rozporů:


Trapná situace v dětství až po zážitky současné


Na základní devítileté škole jsem měl mnohé dobré kamarády ve třídě. Jedním z nich byl i Kurt Simonics (opraveno, promiň Kurte, pokud jsi to četl, nevím jak je to možné), jehož maminka byla v místě zároveň jednou z obvodních lékařek.


Kteréhosi roku a dne (okolo r. 1965), když probíhala jarní Matějská pouť, jsem byl Kurtem pozván na společný výlet na Matějskou pouť do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka (PKOJF), který prostorově navazuje na známou Stromovku v Praze 7.


Požádal jsem tedy doma o povolení a finanční příspěvek. Maminka mi mohla dát pouze 5,- Kčs, tehdy tuším ještě papírovou bankovku, neb platy byly menší a ceny rovněž. Za 5,20-Kčs se dal např. pořídit velký bochník chleba Šumava. S penězi jsem dorazil k bydlišti Kurta a jeho maminka nejprve učinila dotaz, jak jsem na tom finančně, a poté zcela jako bych byl člen její rodiny dorovnala mé finance na stejnou částku jakou od ní disponoval Kurt. Mile mne to překvapilo a mohli jsme vyrazit. Maminka Kurta vlastnila osobní automobil a tak to byl dvojí zážitek, neb tehdy osobních automobilů v rodinách bylo jako šafránu a který kluk by si nepřál svézt se automobilem. V PKOJF jsme s Kurtem absolvovali různé atrakce, vše oba stejně a tedy jsme i utráceli oba stejně. Pamatuji se, že jsme např. absolvovali jízdu na tobogánu za 1,- Kčs atd. Na konci našeho povyražení, když už byl čas k odjezdu, nám jeho maminka najednou řekla: "Tak a teď kluci spočítejte vaše peníze". Stalo se. Většinu jsme utratili, ale přesto nějaké drobné kovové mince byly ještě v našich kapsách. Měli jsme se dopočítat tedy oba ke stejné částce. Já jsem nahlásil částku a Kurt také. A zavládl nesmírný trapas.....já měl o 1,- Kčs více!!! Bylo mi nesmírně trapně a nevěděl jsem co mám dělat, neb jsem skutečně od maminky dostal jen těch 5,-Kčs ani o korunu více a nyní to mohlo vypadat, že jsem něco zatajil. Teoreticky se mohla splést i protistrana při vracení peněz, ale na to bych moc nespoléhal. Tedy jsem odjížděl domů s rozporem, který se mi však projevoval i v budoucnosti.....


Co se mi např. dělo i v dospělosti? No byl jsem na tom tak bídně (posametové období po r. 1989), že jsem věděl poměrně přesně kolik mám i drobných peněz o bankovkách ani nemluvě, pokud jsem nějakou vůbec měl, zejména před termíny výplaty mzdy. Ale stávalo se mi, že jdu po ulici a vím že v kapse nemám žádnou bankovku a ejhle....nahmatám např. 50,-Kč, 100,-Kč......Věděl jsem na 100%, že to nejsou mé peníze, ale byly v mé kapse, nebo dokonce i v peněžence, a já nevěděl od koho a jak se mi tam dostaly. Protože jsem se po Sametu rozhodl, že vyzkouším, zda se dá žít až 100% poctivě v našem zřízení, když se nám od starších a zkušenějších občanů dříve mylně říkalo heslo "Že kdo nekrade denně ani hodinu, ten okrádá svoji rodinu", tak jsem chtěl od nuly zkusit z poctivé práce vybudovat svůj blahobyt. Se slovy, že mi nesmrdí žádná poctivá práce jsem se od metaře, uklizeče, zahradníka atd...dopracoval k dnešnímu dělníkovi ve slévárně. A takto podivně získané prostředky jsem se rozhodl ukládat na jedno místo, jako neznámé prostředky mne vlastně jen půjčené. Využívám jich dodnes jako krizového fondu a činní cca 2.000,- Kč. Ty prostředky, které mne "omylem" došly na mé konto u spořitelny jsem nechal příkazem věnovat nějaké charitativní organizaci, jejichž četné adresy lze přímo u zmíněné organizace obdržet. Většinou jsem i zrušil celé takové konto a založil si jiné s patřičnou informací vedení oné pobočky, případně organizace. Také to obnášelo několik tisíc. Po čase to přestalo.


Uvědomoval jsem si totiž onen nebezpečný "návyk" kdy by se i někdo mohl takovýmto způsobem člověka vmanipulovat např. do takto tajně jakoby placeného agenta (viz můj článek na blogu:"Jak jsem se stal tajným aniž jsem o tom věděl"), vypěstovávat si tip na budoucího špiona= když vám mizí a objevují se takto peníze, může to být i dokument, droga atp... a ve spojení s např. cestou do zahraničí se už také nemusíte vrátit zpět aniž by vám kdokoliv věřil, že jste o tom či onom nalezeném ve svých věcech nevěděli!!! O průkaznosti konta ani nemluvě, když se ani vy nedozvíte odkud peníze přišly, neb se jaksi splete bankomat a v bankovní organizaci je vše v nejlepším pořádku a navíc vám jejich zaměstnanec řekne onu pro mne památnou větu: "Buďte rád!" - zanedlouho už tam nepracoval. Ten systém totiž nestačil podchytit všechny rozměry ve kterých jsem se pohyboval a z kterých jsem měl kontrolní lístky a když jsme se na to podívali, tak jim to sice souhlasilo ale ne podle všech mojich lístků.Ten pohyb v rozměrech je ale pěkná mrcha!!! Takže jak vidno, jsem sice na úrovni sociálně nejslabší třídy či vrstvy obyvatelstva, ale mnohý boháč se se mnou nemůže měřit po stránce morálního přístupu k naší vlasti a její ekonomice. Už jen tím, že jsem dodnes nevzal žádnou podporu, byť mi byla poukazována a musel jsem písemně stvrdit, že ji skutečně odmítám, s tím, že chci poctivou práci!!! Což se o mnohých, i těch méně majetných říci nedá.


Vycházím z prosté úvahy o potřebnosti společenské dělby práce a z toho, že dosud nelze vše nahradit strojovou prací a tudíž by společnost měla za poctivou práci u všech profesí nastolit minimálně vztah odměn solidní civilizační úrovně (na přelomu 20.-21. století v regionu Evropa) umožňující člověku až reprodukci rozšířenou. Mohu Vám jen říci, že je to na knihu, jaké věci se mohou lidem dít dokonce shůry od "Velkého rodiče", tedy našeho státu, který by měl myslet vskutku jako skvělý rodič a ne jako zločinec hodný potrestání. Chápu však přetrvávající neviditelné okupační nitky, které mají své dopady na životy, morálku, ekonomiku i filosofii mnoha občanů. Nehodlám činit z nouze ctnost, ale mohu vskutku říci, že po duchovní morální stránce se cítím mnohem lépe, nežli v dobách dřívějších = datováno od osudného učení číšníkem v hotelu International Praha v letech 1968-1971 a dále až do své, pravděpodobně již druhé smrti v roce 1988. Není to dnes sice žádná procházka růžovým sadem, ale jsou i tací, co jsou na tom z mnoha pohledů ještě hůře, byť tak navenek nevypadají.

(více)
27.02.2011 19:15 | 0 komentářů | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Jak jsem byl prolnut zcela nezákoně do jiného rozměru již v dobách ČSSR


Prolínání se mi od mala dělo mnohokráte, ale ne vždy mělo takový rámec rozporu, kterým by se dala dokázat jeho nezákonná jednání bezprostředně. Navíc za přítomnosti stárší generace, která jistě měla k věci mít zkušenější postoj, minimálně však měla prověřit jak je možné, že jsme se do takového jiného rozměru dostali, když byl evidentně i laikovi umožněn přístup konfrontace s publikovaným zákonem a vyhláškou, navíc ještě u řidičů motorových vozidel částí zkoušky.


Výlet s rodiči


Kteréhosi dne a roku (který se pokusím odvodit a odhadnout pro značnou časovou vzdálenost), mne rodiče vzali na výlet automobilem snad někam do západních Čech. Byl to první automobil, kterým se naše rodina (5+1= rodiče, 3 bratři a pes) zařadila ze stavu sociálně slabých do vyšší kategorie, jak jen to socialismus umožňoval i neumožňoval. Jednalo se o polský Fiat 125P, vínově červené barvy SPZ ABO-11-97 . Nepamatuji se přesně kdy rodinní vlastníci automobil zakoupili, ale zcela jistě tak bylo okolo let 1971.


Ani si již nepamatuji zda na výlet jeli i moji bratři či některý z nich, zcela jistě však jeli oba rodiče a otec řídil auto. Projížděli jsme již mimo Prahu různé obce, které i tehdy byly povinny být označeny dopravní značkou o počátku a konci obce se žlutým názvem obce na modrém, barevně neorámovaném poli a to podle uzákoněných dopravních značek platných od r. 1966 kde je uveden její formát a barva pod č. 71 Místní tabule =viz České dopravní značky podle vyhlášky 80/1966 Sb. ze dne 20. října 1966, o pravidlech silničního provozu s datem účinnosti od 01.01. 1967. (dnes,11.2.2011 doplňuji, že musí být někde ještě modrá značka počátku a konce obce pod číselným označením, asi jsem ji přehlédl, takže najdu-li tak doplním).


Najednou však další obce byly zcela proti zákonu a vyhlášce označovány jinými značkami. A to tak, že namísto modrého pole bylo pole značky bílé na okrajích značky černě orámované a názvy obcí byly psány černým písmem. Vyjádřil jsem nad tím svůj podiv a chtěl po rodičích vysvětlení. Nedostal jsem však žádné logické vysvětlení a bylo to hozeno, takříkajíc do koše a rodiče se k tomu tématu nevraceli ani doma. Jsem přesvědčen, že minimálně otec věděl oč se jedná, ale jako tradičně po celou existenci mého pobytu v rodině, neměl zájem o nějakou osvětu, takže jsem toto jemu přiřadil k dalším jeho rodičovským záhadám. Jednou z nich např. bylo to, že při prohlížení alba strarých fotek, jsem objevil fotografii otce z vojákování, kdy byl vyfocen ještě s jedním jeho kolegou s broušenou vázou, kterou jsme měli doma. Ptal jsem se tedy na událost, která tomu předcházela a obsazení a bylo mně sděleno, že s oním jeho kolegou vyhráli onu broušenou vázu ve sportovním klání. O jaké sportovní klání se jednalo jsem již ze skoupého otce nevydoloval a navíc mi bylo podezřelé, že s námi nikdy vpodstatě otcovsky nesportoval ani nás ke sportu nevedl. I na učení plavání měla podíl maminka, jen nás naučil podivný sport= hru v šachy a pochopitelně v dámu. Z jeho mála občasných vynucených vyprávění jsem zjistil i další podiv, že když byl bez práce tak dostal od armády místo v tehdy stěžejním armádním klubu (dnes, 11.2.2011 doplňuji, že se jednalo o ATC = odvozuji, asi tedy Armádní tělovýchovný klub), kam se těžko někdo mohl jen tak dostat. Ten kontrast s nezájmem o sport svých??? dětí mne přímo udivuje dodnes. Až prolínáním mezi rozměry a zjištěním, že se prolnu i k poněkud jiným otcům může tento rozpor logicky vyřešit. Navíc jsem i od jedné, oproti mne starší člence KSČ, při mém postěžování si jak se otec na vojně a cvičeních změnil jako by byl vyměněný , dostal jednoznačnou odpověď, a to, že pokud to bylo po cvičení (záložáků, majících již roky po vojenské základní službě), tak to že bylo běžné!!! Hm, a pak, že nám ta společnost včetně armády, vnitra a politických elit cosi nedluží!!!


Jsme opravdu tím národem Husovým??? Hledej Pravdu, prav pravdy, ......braň pravdu až do smrti, neboli oněch stěžejních 5 "přikázání" M. Jana Husa. Když od našich mocenských i rodičovských "elit" nějak ty příklady váznou??? Minimálně od dob Masarykových se po infiltraci rusonárodů do ČSR a dalších jejích forem, se počalo odnárodňovat směrem k rusifikaci a to vesměs za potlačování zejména PRAVDY v životě naší společnosti!!! Proto Vás čtenáři vyzývám k nepřehlížení rozporů i ve Vašich životech, které mohou mít i takové katastrofální následky jako byla sovětská okupace naší ČSSR prolnutím se silou totalitního státního terorismu z východu k nám. Má to skutečně takové skrývané krajní meze, že by to změnilo pohled na dějiny, ale k tomu vysvětlovat tyto mnou delší dobu sledované jevy a jejich důsledky za zneužívání zákonů, které dosud nemají svoji vědní disciplínu a obor, by si vyžádalo sepsat celou knihu a na to já nemám od Sametu 1989 dosud vytvořené životní podmínky. Mé články, bývalé fórum na Štěstí.cz atp., zatím trochu tento stav mají napravit. Věřím, že k tomu u životaschopné civilizace lidstva dojde. Kdy však ve sféře rusonárodů, tedy i u nás, nedokáži odhadnout. Zda budou muset zcela padnout, když ani od vrcholu dolů za éry Gorbačova se to nepovedlo je otázka, jejíž odhad bych si zatím nechal pro sebe.


Příště plánuji další rozpor již z dětství mne ještě coby školáka na základní devítileté škole. Už musím končit. (10.2.2011)


Takže dnes 11.2.2011 jsem stačil alespoň opravit nějaké chyby a poopravit text a také jej doplnit.(do obrázků jsem vložil i ilustrační foto citovaných označení obcí)


Dnes v sobotu 12.února 2011 musím podotknout, že se rozpory stále prohlubují, či minimálně nemizí ani v epizodě "dopravní značky". Snad bych měl ještě doplnit k původnímu článku o prolnutí, že označení obcí z modrého podkladu na bílý se během jízdy tehdy ještě promíchávalo stylem sem-tam, sem tam, až se nakonec stabilizovalo na původním modrém podkladu označení obcí. Toto označení jsem měl u obcí ještě poměrně nedávno!!! Minimálně tipuji tak 10 let po Sametu 1989!!!! Jenže jsem včera prohlížel na Wikipedii =http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_zna%C4%8Den%C3%AD_v_%C4%8Ceskoslovensku   , zde uložená data o dopravním značení od počátků v naší ČSR-ČSSR-ČSFR-ČR a zjistil jsem, že podle zdejších údajů jsem měl už mít dávno u označení obcí modrý podklad zrušený (asi jako tu mojí legitimaci MHD, ale s platným kupónem dodnes), což neodpovídá mému reálu!!! Navíc se mi jeví, že obrázková příloha, či dokonce více až všechny, mohou být v rozporu co do počtu zobrazených značek a označení. Řidičský průkaz jsem měl od r. 1974 a pokud se nemýlím, tak v příloze byly i značky obcí s modrým podkladem v ukázce jedna nepřeškrtutá jako počátek obce a druhá přeškrtnutá jako konec obce, což bylo a je důležité pro pravidla silničního provozu zejména vzhledem k tehdy i dnes povolené max. rychlosti jízdy obcí. To však neodporuje mým poznatkům v pohybu a prolínání se mezi rozměry navzájem, kdy některé probíhají souběžně s nějakým detailem změny, či jsou v předstihu nebo opožděné od jiných. Zajímavé je to až v okamžiku propojení více rozměrů navzájem, neb můžete mít z každého systému zobrazeno i to, co by jinak jen v jednom nebylo (tak jak jsem popisoval případ s malířem, který nakreslil obraz bez jedné lampy a neviděl ji, zatímco v mém rozměru byla i vše to co viděl on ve svém-bylo popsáno na štestí.cz v mnou založeném fóru o těchto věcech). Takže teoreticky a možná i prakticky je to princip neviditelného auta, které prostě ač projelo celou trasu např. Praha-Domažlice, tak v některých rozměrech v některých částech nebylo viděno!!! Zažil jsem na dovolené na kole něco ze sjednocení a byl to šok, když jsem měl na trase 2x některé obce a 2x například hotel Eroplán (ale pokaždé byl na jiném místě a jinak vypadal) a místní lidé mne ubezpečili, že hotel existuje jen jednou atd... 


Pro ty co si nedokáží představit princip propojování jednotlivých rozměrů navzájem, tak vězte, že je to jako světelný tok např. skupiny osob kdy sjednocují svit své baterky do určitého bodu. V něm jsou všichni sjednoceni, byť může být skupina rozroušena na různých místech a tím se v detailech od počátku světelných toků lišit. Je to tedy poplatné teorii relativity. 


--------------------------------------------------


Dnes, v neděli 13.2.2011 se ještě prodírám na internetu naším vývojem dopravních značek a jistě mi dáte za pravdu, kdo jste se na to ve Wikipedii podívali, že je to džungle!!! Je to promíchávaní rozměrů kus od toho a kus od jiného. Ještě jsem se pokoušel najít něco na starých fotkách, ale tam jsem nalezl jen zatím na bílém neohraničeném poli černý nápis obce i když bych měl míti i s modrým polem, pokud si alespoň trochu dobře pamatuji, takže mám jen další zviditelněný doklad o průniku do bílého pole z modrého. Bohužel mne byla, krom mnoha jiných věcí, část fotek z bytu zcizena a zatím nevrácena. Konfrontace modré ku bílé by byla jistě zajímavá....., ale považte, že se mne staly i případy, že jsem si donesl do práce (rekreační zařízení Vězeňské služby v Praze) přečtené zdarma vydávané noviny v Praze typu "24 hodin" nebo "Metro" a v jedněch byl např. článek=rozhovor s osobami ze smíšených národních manželství, tehdy konkrétně Čecha, který si ze studií v Číně přivezl manželku, a po směně jsem si, pro mne zajímavý rozhovor, chtěl ještě jednou přečíst ale on už tam neexistoval!!! Několikrát jsem prohledal celý výtisk, ale mnou přečtený článek nikde! To se mi stávalo i u textu knih, např. filosofie, kdy jsem komusi doporučil přečíst doma v knize popsané schopnosti, které nabývá jogín po návratu z nirvány a dotyčný mi tvrdil, že to tam není. Při konfrontaci s knihou jsem to skutečně nenalezl. Trvalo to snad více jak rok, nežli se mne to v knize opět objevilo! No a tak si zkuste představit učení až studium za těchto okolností. O dalších věcech ani nemluvě. Např. na dovolené mne nejel spoj uvedený v Praze na jízdním řádu a já jsem strávil noc pod širákem v Sušici za předchozích=během jízdy a i následných dalších zážitků, které svědčily o tom, že se okolo mne odvíjí jakási událost, jejímž jsem byl nedobrovolným účastníkem. Nevím jak to slovně vyjádřit, ale cosi se ve mne za jízdy probudilo= hnulo a jakoby nás přesunulo s celým autobusem do jiného rozměru=byl to tedy nezapomenutelný pocit!!! Vím že jsme poté jeli do obce Velký Bor a dále do Sušice. Až v cílové obci Čachrov jsem pochopil, že celá věc měla dopad i na zapojení jednoho z rodinných příslušníků coby hráče, který se asi měl dostat do cíle mé cesty dříve nežli já, aby se asi něco dalšího neprovalilo. A tak jsem byl v Sušici bez spojení. Jiný smysl mi to nedávalo. Atd..........................................


Když vezmete v potaz, že vnitro, armáda ani zkušení politici (ne tedy politici, kteří jsou z nevědomého lidu těmito složkami ve funkcích nepoučeni o možných dopadech jejich rozhodnutí- a proč také, že?- když se přesunou mezirozměrově jinam, takže politici s klidem vezmou za naše čistá socialistická aktiva, od bývalého okupanta bojujícího proti našemu lidu v r. 1968 tzv. proti kapitalismu a kontrarevoluci, některé velké dluhy skrze jejich soukromé kapitalistické =tedy dle nich kontrarevoluční banky, a dopady? Co to znamená v praxi špinavé peníze? Poté se v naší vlasti vyrojí tolik cizího organizovaného zločinu a dalších následných jevů, že jsme to snad za celou existenci našeho národa nezažili!


Pokud tedy někdo formuloval příčiny a následky těchto skrývaných věcí, v jejich promněnách do "legálního" stavu společnosti až tak, že povedou k odumírání státu či celých státních útvarů, tak s ním po svých analýzách zkušeností mohu jen souhlasit. I pod rouškou tzv. globalizace se tedy skrývá i její odvrácená tvář. Všem doporučuji podívat se na věci z nadhledu a prohlédnout si mnou zakreslené schema již dávno dané do obrázků blogu. Jedná se o schema hodnot klesajících od Absolutní pravdy mezirozměrově až k naší lidské a člověčí maličkosti. Lze z toho mnohé odvodit!


Pokud ještě něco zajímavého k dopravním značkám naleznu tak to sem vložím.

(více)
10.02.2011 19:55 | 0 komentářů | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Doplnění k mému článku "Příhoda jak se stát poctivým cestujícím v pražské hromadné dopravě..."


 


Původní část celého příspěvku je pod názvem článku


Jak jsem se chtěl stát po Sametu 1989 poctivým...


Vzhledem k odezvě k části článku s oslovovací frází "ty vole" bych rád doplnil pro ty generace, které tímto neprošly následující, něco jsem již i ústně řekl včera na nepřímo sdělenou kritiku, coby téma (hodné článku samo o sobě).


Generační problémy


Tento jev = infekčně se šířící nějaký slovesný obrat, fráze atp., je dle mého názoru generačním jevem. Tam nastává touha se nějak odlišit, být originální jakkoliv oproti starší generaci a tak na svět přicházejí takovéto slovesnosti. Má generace v Praze se infekčně nakazila (že by po okupaci r. 1968???) slovním obratem "ty vole". Možná to byla reakce na to, jak některá starší generace, prošlá válkou I. i II. světovou viděla naši generaci jako stádo mladých nevycválaných volů. Začínaly se nosit rozšířené nohavice a džíny, dlouhé vlasy a poslouchal se big beat, místo dechovky. Šířilo se to lavinovitě a dokonce i na to byly zveřejňované vtipy, kdy si na jeden zdařilý vzpomínám. Ovšem ani ta generace přeživší dvě světové války nás neuchránila od lží, zatajování pravd a válek probíhajících v naší společnosti pod jejím povrchem, tak jako je tomu i dnes. Rok 1968 ukázal proč. Nebylo ani jim ani nám z východu přáno žít ve společnosti pravdy a po sovětské okupaci to bylo ještě horší.


Vtip publikovaný tehdy v denním tisku:


Potkají se dva mladíci a ten jeden říká druhému. "Hele vole, řekni mi vole co čteš, vole a já ti vole řeknu co seš, vole." Druhý mu odpoví: "Čtu klasiky, vole". A dozvídá se: "Seš vůl, vole!"


Nevyhnulo se to ani další generaci a tak si vzpomínám, když moje dcera poprvé užila na mne svoji generační hlášku "ty vado"!!! Slýchával jsem to potom dost často po Praze od jejích vrstevníků a šířilo se to také nebezpečně, až to možná zastavil další příliv originality těch jejich mladších dětských vrstevníků, ale později i dospělých, se svým neustálým "víš co" a později používaným "je to super". Potěšitelné je na tom snad jen to, že se to přenášelo do jiných rovin nežli bylo oslovování, byť už to ani tehdy oslovováním vlastně ani nebylo, spíše jakousi zaříkávací formulí určité generace v prostoru a čase.

(více)
05.02.2011 16:41 | 0 komentářů | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Jak jsem se chtěl stát po Sametu 1989 poctivým...


Jak jsem se chtěl stát po Sametu 1989 poctivým...


Jedna z mnoha příhod......


Aneb jak se prolínají rozměry=světy navzájem


 


Úvod:


Opět mi bylo znemožněno Vám psát, neb již jednou zapsaný počátek tohoto článku mně prostě zmizel. Najednou mžitky a bylo na monitoru mého notebooku zcela něco jiného nežli rozepsaný text tohoto článku. Tedy musím opět přejít na poznámkový blok, tak dopředu cenzurován "nadlidmi" zatím ještě mohu zapsat cosi ze svého přání Vám sdělit a potom se budu pokoušet to přenést na svůj blog. Tedy mějte trpělivost, tak asi jako já.Druhý pokus, ne zcela stejně psaný jako ten první (nemám tu paměť, abych to napsal slovo od slova stejně):


Jak už jsem svým čtenářům zde na blogu v mnoha článcích prozradil, prolínám se posmrtně ve více rozličných světech, které se liší od sebe mnohdy jen určitým detailem, něčím jiným v prostoru a čase ve kterém se v nich zrovna pohybuji. Má to pro mne i svá mnohá úskalí a strasti, jak dnes na jednom příkladu zdokumentuji, otravuje to život a vysává peněženku, z jediného mého příjmu a navíc za poctivou práci ve státě tajně řízeném a šikanovaném rusonárody, takže si skutečně nemohu žít na vysoké noze, jak se lidově u nás říká. Navíc se tyto tajné síly snaží i člověka okrádat jak se dá, a zejména tam, kde by bylo možno doložit písemně i mnou vyjevené prolínání světů. Tak se mi již stalo, že mi počaly z bytu mizet časopisy, ve kterých byl zachycen děj, který je zcela v rozporu s dějem v prolínajícím se světě, a mohl jsem tedy doložit, že rozdíl existuje a že nelžu a nesnažím se dělat jen zajímavým. Takže mi např. z bytu zmizel časopis "Reportér" ve kterém je popsána naše státní standarda vlající nad Pražským hradem. Ano, na naší standardě je vetknuta česká věta "Pravda vítězí", zatímco v citovaném časopise již byla nahrazena latinským překladem.


Ano, procházel jsem také tím rozměrem, kdy v tisku se objevil onen názor až požadavek na tuto úpravu. Vnitřně jsem však s tímto nesouhlasil, neb je to Česká standarda, ne např. Vatikánská, aby tam vlál latinský název. Takže věc důkazu byla vyřešena krádeží , pokud bych ty krádeže a i ničení věcí v mém bytě měl počítat, tak bych už možná překročil čislo 20!!! Proto jsem se před lety rozhodl, že budu proti tomu protestovat a to tak, abych neublížil nikomu, jen těm zlodějům, jak se jim ublížit smí v našem "právním státě" s neporušovanými lidskými právy, za které jakýsi p. Havel dostal jakousi mezinárodní cenu. Přestal jsem v bytě uklízet, a neskonalý nepořádek musí nutit jejich chmatáky velmi "pracovat" (=berou za tu práci odměny a považují se za pracující, cha cha...), nežli najdou to, po čem zrovna touží, pokud se ovšem nemýlím a nemají již i můj nepořádek zcela podchycen na počítači a zkybernetizovaní chmatáci jdou vlasně i poslepu najisto. Věřím, že i vy by jste milovali ty rusonárody, co již po r. 1948 prováděli totéž mnohem větším borcům nežli je má maličkost, tedy našim západním letcům, kteří se vrátili budovat po II.svět. válce svoji vlast. Inu, úroveň jim trošku jde dolů....


Příhoda jak se stát poctivým cestujícím v pražské hromadné dopravě...


Když jsem přežil asi své nejkrutější roky oscilující okolo roku 2000 (asi seriál "Přežijí rok 2000"), kdy mi z poctivě vydělaných peněz= jediného mého příjmu cca 4.000-5.000,-Kč, zůstalo na živobytí 400,-Kč a chodil jsem i cca 10km poctivě do práce pěšky, neb jsem nechtěl jezdit nepoctivě tzv. "načerno" a můj příjem se zvýšil v několika dalších zaměstnáních, tak jsem se rozhodl, že sobě zakoupím legitimaci městské hromadné dopravy v Praze. Zakoupil jsem ji tedy, k ní i patřičný kupón. Jak roky šly tak jsem dokázal naspořit i na kupón roční, který je v porovnání k ostatním časovým kupónům finančně nejvýhodnější. Tak jsem dle svých možností a nabídky Dopravního podniku v Praze úspěšně poctivě využíval hromadné přepravy. Jednoho dne již vyvstala nutnost zabezpečit svoji poctivou přepravu v MHD novým kupónem. Naspořil jsem na roční a tak jsem nyní hodlal zúročit svoji šetrnost výhodnou koupí. Mířím si to do Centrálního dispečinku DP, který sídlí v pověstné ulici "Na bojišti", kde se nálézá i originál hostinec kam měl údajně chodit dobrý voják Švejk, či alespoň jeho stvořitel=Jaroslav Hašek. Jak si tak vykračuji, míjím dva muže, z nichž jeden druhému říká špatnou českou výslovností s ruským akcentem " Já mám tři vysoké školy..." A já jak jsem si vybavil onu záplavu rusonárodů v našich okupovaných zemích a nyní ejhle, kdo to k nám nepřijel, lhář či pravdomluvec, na tom nesejde jen mi to přišlo podivné a tak tok svých myšlenek jsem vyventiloval zcela Haškovsky jadrně pražskou hantýrkou, která dodnes ještě oslovuje zdvořile jiné slovem "vole!". Míjejíc onu dvojici jsem tedy pravil: "Tý vole, a proč tě teda doma nechtěj? Tři vysoké školy...a co vlastně umíš???" Hm, a od té doby nemohu sehnat roční, ba ani půlroční kupón na svoji legitimaci, navíc se jakási organizace zviřující hladinu veřejného mínění utajováním kdo za ní stojí, a proč z našich kapes tahá milióny které nejsou nikde vidět, schovává za služby Dopravního podniku (DP). Má samé průšvihy a když se do ní někdo schopný opře tak se i objeví na našich internetových stránkách viz http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=688550 (=připravují lid na přetlak ke znárodnění!!! když předtím odnárodnili i to co nemělo být odnárodněno!!!)


I já zde na svém blogu mám starší příspěvek pod názvem "O volbách, lidoblbství, Opencard a dalších rozporech"


s tím, že DP porušují i zákon, který by měl zabránit tomu, aby se prodej jednoho druhu zboží vázal na jiný druh zboží. Jinak řečeno:"Chceš kupón, kup si špinavě rudou knížku Opencard!!! Jinak ne!!!" Po čase jsem tedy pochopil, co "dokáže" nezvanec od českého lidu proti zájmům českého lidu. Upřímně řečeno, nestál bych o to mít byť jednu takovou Vysokou školu sabotérskou, či mafiánskou. Po přečtení knihy od M. Nožiny "Mezinárodní org. zločin v ČR" se mi značně rozšířily obzory. Vřele všem doporučuji k pročtení!!!


Totiž i lidé u nás umí sobě navzájem škodit a to i se základním vzděláním. A vzpomenu-li na Alexandra Dubčeka, který vystudoval v SSSR Vysokou školu politickou s červeným diplomem, pokud se nemýlím, a uplatnil sovětské duchovno v řízení naší země až tak, že lépe nežli oni u sebe sama, tak závist nadlidí z SSSR u moci raději provedla zločinný přepad a okupaci a ničení naší země a lidu. Tedy postsovětský člověk ukázal, že není tím co bychom u nás potřebovali, ale i to, že se opět neptá.


A nyní nastává jakýsi boj s onou totalitou a světy se mi prolínají. Přestože ani minulé dva roky vyvěšené platné informace v jednom z mých rozměrů=světů ve kterých se pohybuji, nepodmiňují jakoukoliv koupi časových kupónů koupí jiné legitimace či nově karty Opencard, tak jak jsem již uvedl, mi bylo zabraňováno přehozením do světa, kde taková možnost nebyla.


Hnus, co? To je nic proti hnusu s přehozením v roce 1968 za jejich okupace!!!!To se najednou v mém světě vynořila jakási Komunistická strana Slovenska, která do té doby neexistovala a rozbila v čele s G. Husákem Vysočanský sjezd a likvidovala KSČ!!! (Ve světě kde jsem žil totiž existovala jen jediná státně-internacionální Komunistická strana Československa!!!).Bez zrádců pravdy, komunismu, křesťanství a jakékoliv jiné ideologie, která by z nich nečinila národy vyvolené= rusonárody, by se jim to těžko podařilo. Docílily totiž toho, že není carská šlechtická třída na Rusi, ale po VŘSR už jsou to Rus, Ukrajinec a Bělorus kdo se stal privilegovaným!!! Z privilegované třídy se staly privilegované rusonárody.


-----------------------------------------


27.1.2011


Dnes jsem byl nucen rozepsaný článek poněkud upravit, neb jsem jej nemohl ani přečíst po napsání z důvodu časové tísně=v knihovně už zavírali a tím i byl konec připojení k internetu zdarma. Dále jsem pokračoval a zapsal celý další text, předtím jsem zkontroloval, že jsem přihlášen a mohu s klidem měnit svá data, ale přesto mi po uložení opět vše opravené a nově zapsané zmizelo, takže musím znovu od začátku. Nevěřte tedy příliš internetu v rukách hyen ať už z východu či západu.


Pokračování:


Takže jsem poněkud napjatě očekával co i v této věci přinese nový rok 2011. Nejméně 14 dní se však nedělo nic. Stále byly vyvěšeny původní informace DP dle kterých jsem měl ovšem nárok si zakoupit i roční kupon. Okolo 20.1.2011 se však objevily nové informační plakáty stejného formátu jako předešlé, tedy cca 1m na výšku a 0,5 m na šířku, ve vitrinách DP s datem jejich platnosti od 1.1.2011. Z nich jsem zjistil následující, pro mne důležité informace:


1)


že tzv. "Předplatní časové jízdenky" jsou měsíční za 550,-Kč, čtvrtletní za 1480,-Kč a roční za 4750,-Kč , všechny s označením čtyř hvězdiček.V legendě ke čtyřem hvězdičkám stojí psáno:"Cestující, držitel předplatní časové jízdenky pro dospělé, může o sobotách, nedělích a svátcích přepravit bezplatně 1 dítě do věku 15 let"


2)


že , cituji"Průkazky PID vydané do 31.7.2008 jsou v platnosti do odvolání. Slevy přiznané pro původní kategorii Důchodce do 31.7.2008 zůstávají v platnosti."


Ostatní informace se nevztahovaly přímo k mé záležitosti. Vyrozumněl jsem tedy, že má průkazka vydaná 25.10.2007 je i nadále do odvolání v platnosti. Dále jsem z toho odvodil, že tudíž mohu zakoupit některý z nabízených časových kupónů i v roce 2011.


Přeze vše jsem ale raději ještě vznesl dotaz na DP. Bohužel neměl uvedenou žádnou mailovou adresu a tak mi nezbylo nežli volit kontaktní formulář kdy jsem ovšem nemohl zaslat případné přílohy ani neměl důkaz o zaslání zprávy. Naštěstí jsem obdržel již mailové odpověďi zpět. Výsledkem jsem nebyl potěšen. Viz dále očištěné texty o zbytečné údaje:


 Od:


noreply@dpp.cz '); return false;" href="#"


Komu:Kopie


Datum:


25.1. 2011 19:21


 Dobrý den, prostřednictvím kontaktního formuláře 'Předprodeje jízdenek v metru' na stránce Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti (www.dpp.cz) jsme od vás obdrželi následující požadavek:


Tělo zprávy


Vážení, od 1.1.2011 jsou vydány nové informace o jízdném v MHD Praha. Dočetl jsem se, že i nadále platí průkazky vydané do data 31.7.2008. Nikde není uvedeno, že by byl jakýkoliv vázaný prodej jednoho zboží na jiné zboží=časového kuponu. Přesto se v minulosti stávalo, že byl protiprávně vymáhán vázaný prodej časové jízdenky=půlročního a ročního kuponu na koupi Opencardu. Zajímá mne, zda již byl tento protiprávní akt pozastaven a je možnost zakoupit si na průkazku i některý z mnou citovaných kupónů.Jsem poctivě pracující s jediným svým příjmem na plný úvazek, tedy jen příjmem za svoji poctivou práci pohybující se měsíčně od cca 5.732,-Kč do 9.640,-Kč čistého. Jistě tedy chápete, že mám značný zájem nepoškodit nikterak Váš podnik a zachovat si čistý, byť chudý štít, ale i tudíž využít možných cenových zvýhodnění. Bohužel, mi v tom je již dva roky bráněno i v rozporu s informačním letákem. Proto se opětovně táži. Doznala situace nějakých zmněn??? Jakou jízdenku=kupon si mohu zakoupit na svůj průkaz vydaný 25.10.2007? Čest poctivé práci a smrt okupantům! Dalibor Zvolský Kodaňská 5/319 101 00 begin_of_the_skype_highlighting 5/319 101 00 end_of_the_skype_highlighting Praha 10


Jméno


Dalibor


Příjmení


Zvolský


Telefon


Adresa


Kodaňská 319/5


Email


daliborzvolsky@centrum.cz


Podáno


25.1.2011 19:20


Odpovíme vám v nejkratším možném termínu.


Pokud tento dotaz není od vás, klikněte prosím na následující odkaz


---------------------------------------------------------------------------------------a vskutku došel druhý mail:


 Od:


Bacíková Taťána 400300 '); return false;" href="#"


Komu:Kopie:


Králová Zdeňka 900730 '); return false;" href="#" ,


Marie Lásková '); return false;" href="#"


Datum:


Včera 09:57


 


Vážený pane Zvolský,


Na základě tarifu PID, platného od 13.6.2010 byla platnost Vaší průkazky PID č 06AE00347464 vydané dne 25.10.2007 pro tarifní kategorii „občanská“ ukončena dne 13.11.2010.


Dne 13.11.2010 byl ukončen veškerý prodej papírových časových jízdenek v tarifní kategorii občanská , senior 60-70 let a občan v hmotné nouzi.


Od. 14.11.2010 je možné v těchto výše uvedených tarifních kategoriích koupit předplacené časové jízdné pouze ve formě elektronického záznamu nahraného na kartě opencard.


Vše o kartě opencard je uvedeno na webových stránkách www.opencard.cz . Karta opencard je vydávána v souladu s Podmínkami pro vydávání a využívání karty opencard, jejichž znění je dostupné na internetové adrese www.opencard.cz. Žádost o vystavení karty opencard lze podat osobně na kontaktním místě nebo prostřednictvím internetu na výše uvedených stránkách. K žádosti se přikládá fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (ne starší jeden rok), požadovaným dokladem je OP nebo cestovní pas. Pro použití karty jako nosiče kuponu v pražské integrované dopravě je nutné požádat o aktivaci aplikace DOS (zaškrtnout na žádosti o vystavení karty opencard.)


Karta se vydává bez poplatku na 4 roky. A její vyhotovení trvá asi 14 dní.


Kartu opencard lze také vystavit na počkání, ovšem její vyhotovení je zpoplatněno částku 250,- Kč. Kartu na počkání vydávají v Zákaznickém centu v Paláci Adria, Jungmannova 31, Praha 1. Zde Vám pak mohou okamžitě nahrát i požadovaný časový kupon.


V kategorii občanská si na kartu opencard můžete nahrát časovou jízdenku pro Prahu (pásmo P+0,vč.B) měsíční s volitelným začátkem data platnosti v ceně 550,- Kč nebo čtvrtletní s volitelným začátkem data platnosti v ceně 1480,- Kč nebo roční s volitelným začátkem data platnosti v ceně 4750,- Kč.


Klasická průkazka PID v kategorii Senior 60-70 let nebo Občan v hmotné nouzi (vydávané od 1.8.2008) nebo Důchodce (vydávané do 31.7.2008) jsou i po 14.11.2010 platné, ale pouze jako doklad k prokázání nároku na zlevněné jednotlivé jízdné (13,- 9,- 50,- Kč).


Úplné znění tarifu PID je uvedeno na webových stránkách organizace ROPID www.ropid.cz v části Tarif a ceny.


S pozdravem


Taťána Bacíková


Dopravní podnik, hl. m. Prahy, akciová společnost


Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9


400300 – odbor Jízdní doklady a odbavovací systém


t +420 296 193 331 begin_of_the_skype_highlighting +420 296 193 331 end_of_the_skype_highlighting


e-mail bacikova@dpp.cz


www.dpp.cz


--------------------------------------------------------------------------------------jak vidno nějak se nám ty rozměry liší. Byl jsem proto nucen poslat další mail, kdy jsem se i omluvil za mail s žádostí o znovuposlání odpovědi, neb jsem zapomněl, kamže jsem ji založil a poté ještě jeden, následující:


 Od:


Dalibor Zvolský (daliborzvolsky@centrum.cz)


Komu:


'); return false;" href="#"


Kopie


Datum:


Dnes 17:22


 Omlouvám se, už byla nalezena jinde nežli jsem hledal. Ale přesto bych byl rád, kdyby jste svoji odpověď ještě zvážili a zaslali mne ještě jednou odpověď. Pokud totiž na ní trváte, tak je v kolizi s nově vydanými informacemi pro veřejnost a byl bych tím pádem ve vašich očích černobílý pasažér, neb mám sice placeno, ale jezdím na starou průkazku a navíc tam nikde není uvedeno, že musí cestující vlastnit opencard!!!. Skutečně si přeji smrt okupantů....takové okrádání poctivě žijících lidí a házení klacků pod nohy se mi nelíbí. Čest poctivé práci a smrt okupantům! Dalibor Zvolský Kodaňská 319/5 101 00 Praha 10


-------------------------------------------------------


Z výše uvedeného tedy vyplývá, že DP v jednom rozměru zrušil platnost mojí legitimace již 13.11.2010!!!Od té doby jsem tedy asi jezdil-nejezdil???černo-bíle. Neb mám řádně zakoupený kupon v mém rozměru u DP a ten mne platí až do 14.února 2011!!! Jenže podle předpisů kupon patí pouze s legitimací=tedy platnou!!! A ta v druhém rozměru byla zrušena. Takže kolize jako vrata.


Co k tomu dodat. Jen to, že s prolínáním rozměrů je to všetečné. Někdy to vypadá jako zdánlivá chybka, nedorozumnění. Většinou se poté zainteresovaní tajní snaží z lidí udělat blbce. Je to totiž především jejich vina a problém i ukázka co už dokáží s lidmi a lidem činit. Jen utajení o těchto věcech je staví zatím mimo možnost žalob a soudu. Prolínání lze přiblížit i jako dva rozdílné programy s daty, které se mají sjednotit (pracují na protikladných principech). Pokud by byly likvidovány některá z odlišných dat, šlo by o krvavou cestu sjednocení. Pokud by byl nastolen kompromis v jejich dějích, pak by šlo o cestu demokratickou. Zde v mém případě předpokládám, že bude kolize řešena tak, že budou nuceni uznat platnost mé průkazky, neb mám platný kupon řádně zakoupený s označením doby platnosti do 14. února 2011. Ovšem tento kupon dle předpisů platí pouze s platnou průkazkou. I tak není však na informačním letáku nic o nutnosti zakoupit si legitimaci opencard. Tedy kolize prolnutí spočívá v rozdílech zejména způsobených vynucovaním přechodu na tzv. kartu Opencard. Jeden ze světů ji prostě neuznal a neměl. Měl lepší imunitu proti cizím destruktivním prolnutím do ekonomiky organizace i státu. Nastává postupné přemísťování těch co brání legalizaci tohoto záměru=vpodstatě lze přirovnat k diverzi.


Po jejich odstavení má nastat stav tzv. konsolidace, kdy monopol neznámých skrytých vlastníků Opencardu bude i přes veškerou svojí nezákonnost a špínu figurovat jako legální organizace i přes to, že došlo k okradení lidu o milionové částky předražením firmou, jak mne vyplývá ze zveřejněných zpráv. Připomíná mi to vskutku formu naší okupace, podpis Moskevské smlouvy v r. 1968 stvrzený pod pohrůžkou rozpoutání teroru od rozmístěné okupační armády na našem území, a následná konsolidace, která zemi morálně, finančně i politicky ruinovala.


Ten kdo jezdí tedy tzv. načerno, bez platných dokladů či jízdenky má jasno. Narozdíl ode mne. A tak poctivost v zavedeném státním systému mluvků o "pravdě a lásce co vítězí nad lží a nenávistí" má zase ostrouháno! Drzostí dle mého názoru je i to, že ti co uveřili ve svoji výjimečnost, by si nejraději zajistili doživotní vládu nad tímto státem.


Vzpomněl jsem i na další případ v souvislosti s prolínáním různých světů=rozměrů, který bych se snažil dát na vědomí zde na blog, neb jsem nebyl sám kdo mohl tento jev pozorovat a i na mé upozornění jak je to možné, se mi nedostalo pravdivé odpovědi, přestože jsem přesvědčen že některým osobám byla známa. Rozpor byl evidentní a bylo jej možno konfrontovat s platným zákonem našeho tehdy ČSSR. Ale to ponechávám až po dořešení tohoto případu. Takže průlomy v prolínání různých světů jsem zažíval od mala, jen jejich vypovídací schopnost byla více či méně skryta. Zatím bych však počkal na dořešení tohoto případu, neb tuším ještě další možnou kolizi, dle informací, které jsem již obdržel v minulém roce v jednom rozměru, nesouhlasí informace DP pro veřejnost i v dalších bodech, tedy jiném rozměru.


Článek po několikerém vymazání kýmsi, na čtvrtý pokus mnou dokončen 28.1.2011 6.04.31 odp.


---------------------------pravděpodobné ukončení sjednocením dat, jak vyplývá z mailu nalezeného v mém spam-koši, ač jsem nezadával tuto mailovou adresu jako nahlášený spam. Děje se mi tak však porůznu již různě v různých obdobích. Tedy snad závěrečná informace, která by však měla být uvedena správně i na informačním letáku a to tak, že tyto legitimace platí do konce platnosti zakoupených kupónů. Tam se cosi obětovalo z jiného rozměru tomuto rozměru= v náš neprospěch a ve prospěch špíny opencardu.Pochopitelně nabízená další možnost je uvedena na informačním letáku a já o ní vím. Jedná se ovšem o dražší verzi, nežli je v původním režimu (u roční jízdenky musím připlatit 1350,-Kč což asi nenaspořím do 14.2.2011 i kdyby nám zaměstnavatel protentokrát nezadržel mzdu!!! a vyplatil ji ve správném termínu 12.b.m.). Jako kompropis ovšem posloužila, neb dle mých informací mne sdělených v onom velmi špatném opencardovém rozměru již loni, tam ani takováto možnost nebyla!!!


 Předmět:
FW: Dotaz - p. Zvolský

Zobrazit podrobnosti

Od:
Bacíková Taťána 400300  

Komu: 


Datum:
Dnes 07:42

Dobrý den, pane Zvolský.


Ve Vašem původním dotazu nebylo uvedeno, že máte ke své průkazce PID koupený časový kupon. Dle databáze prodaných jízdenek je k průkazce č. 06AE00347464 evidován časový kupon 90ti denní s datem platnosti od 17.11.2010 do 14.2.2o11. Tento kupon je samozřejmě platný v rozsahu dat uvedených na tomto časovém kuponu.


Platnost Vaší průkazky PID je tedy prodloužena do posledního dne platnosti časového kuponu, tj. do 14.2.2011. Po tomto datu bude její platnost ukončena.


V případě, že nemáte zájem využívat předplacené časové jízdné nahrané na kartě opencard, můžete si koupit tzv. přenosnou papírovou časovou jízdenku - 30ti v ceně 670,- Kč nebo 90ti denní v ceně 1880,- Kč nebo 365ti denní v ceně 6100,- Kč. Tyto jízdenky májí volitelný začátek data platnosti, doba platnosti je dopravcem uvedena přímo na jízdence. Jízdenku lze koupit 1 až 60 dnů před začátkem data jejich platnosti. Jízdenka není vedena na jméno, je anonymní, platí na celém území hlavního města Prahy (pásmo P+0, vč. B) a lze s ní udělat libovolný počet přestupů.


Prodej přenosných jízdenek probíhá pouze v budově Centrálního dispečinku v ulici na Bojišti 5 , Praha 2 nebo v předprodejích ve stanici metra Roztyly,Anděl, Florenc, Letňany, Můstek B, Skalka, Smíchovské nádraží, Vysočanská, Palmovka, Zliční, Hradčanská a Nádraží Holešovice.


S pozdravem


Taťána Bacíková


 


 


-----Original Message-----
From: Dalibor Zvolský [mailto:daliborzvolsky@centrum.cz]
Sent: Thursday, January 27, 2011 5:23 PM
To: Bacíková Taťána 400300
Subject: Re: Dotaz - p. Zvolský


 


 


Omlouvám se, už byla nalezena jinde nežli jsem hledal. Ale přesto bych byl rád, kdyby jste svoji odpověď ještě zvážili a zaslali mne ještě jednou odpověď. Pokud totiž na ní trváte, tak je v kolizi s nově vydanými informacemi pro veřejnost a byl bych tím pádem ve vašich očích černobílý pasažér, neb mám sice placeno, ale jezdím na starou průkazku a navíc tam nikde není uvedeno, že musí cestující vlastnit opencard!!!. Skutečně si přeji smrt okupantů....takové okrádání poctivě žijících lidí a házení klacků pod nohy se mi nelíbí.


Čest poctivé práci a smrt okupantům!


                                                                              Dalibor Zvolský


                                                                              Kodaňská 319/5


                                                                101 00 Praha 10

(více)
26.01.2011 19:52 | 0 komentářů | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Rozpory světa - Rádio Svobodná Evropa


Rozpory světa - Rádio Svobodná Evropa1.6.2009 jsme se ve 
fotogalerii aktualne.centrum.cz, mohli dozvědět, že bývalá  budova  feder. shromáždění,ve které později v Praze sídlilo vysílání rádia Svobodná Evropa, byla předána Národnímu muzeu ČR.
Co se stalo s vysíláním Svobodné Evropy už nebylo čtenářům zmíněno.
Protože jsem v minulosti již jednou zaznamenal zrušení a vystěhování vysílání Svobodné Evropy z této budovy  a ČR tak si dovoluji malé doplnění, kde se nalézám já. Na následujícím, mnou založeném fóru http://www.stesti.cz/fora/forum/2184/existuje-posmrtn-ivot-soubn-se-prolnajc-svty-atd./   jsem již dříve zapsal i tuto nesrovnalost, zaviněnou v asi prolínajícím se souběžném dalším světě,do kterého lze vstoupit. 


 Bylo to tehdy i v našem denním tisku, na dotaz čtenáře: proč bylo zručeno vysílání?,- zdůvodňováno vyjádřením kompetentních míst USA, že již v naší zemi je demokracie a proto, že vysílání končí. Jaký byl však můj podiv, když jsem po ověření osobní návštěvou této budovy, zjistil,


1) že jednak vskutku došlo ke zrušení a vystěhování této organizace,


2) načež za nějakou dobu jsem budovu opět zvenčí navštívil a zjistil, že vysílání nerušeně pokračuje dál a Svobodná Evropa v budově sídlí dále.


 Poté, za čas, budovu ohradily betonovými panely a začala ji strážit ozbrojená složka. Toto vše až do výše citované zprávy o předání budovy Národnímu muzeu dne 1.6.2009, kdy se Svobodná Evropa skutečně odstěhovala. Pokud se mi tam zase neobjeví.....
Tedy pro ty čtenáře a odhalovače rozporů světa a zvícenásobovaných světů, si dovoluji uvést, že demokracie u nás je stejně jen pro někoho a pro někoho není, takže vám sděluji, že byla nově vystavěná budova vysílání Svobodné Evropy v Praze u Olšanských hřbitovů, na místě zvaném Hagibor, a může se nám všem ještě hodit. Tedy vysílání neskončilo, jen "možná" v bývalé budově FS a  pro některé státy, ale jisté je, že Praha získala moderní budovu kousek od stanice metra Želivského jak dokumentuji dnes fotkou  oné budovy zde na blogu v obrázcích.Dalibor 17:06 18.7.2009
 

(více)
18.07.2009 16:52 | 0 komentářů | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Vzájemné prolínání společenských řádů v praxi

 


To co neučili Marxisté, aneb jak jsem objevil prolínání se společensko-ekonomických formací (řádů)

Filosofové odhalili vznik různých společenských zákonitostí a dali jim své názvy. Bylo odhaleno jak se vyvíjela lidská společnost coby společensko-ekonomická formace od prvobytně-pospolné společnosti, otrokářské, kapitalistické až po definování socialistické společnosti, jako společnosti přechodné, mezi kapitalismem a komunismem. To co však nebylo (alespoň mi to není známo, že by bylo) vyjasněno, byla skutečnost, že všechny čtyři známé spol.-ek.
formace se prolínají navzájem v každém ze čtyř citovaných společenských řádech, tedy to, že žádný spol. řád nevytvořil zatím naprosto čistou společnost bez jakýchkoliv projevů a forem jiného spol. řádu. Uvědomil jsem si to sám, až díky své práci ve funkci pomocné síly  v rekreačním zařízení Vězeňské služby ČR. Do té doby jsem žil v domnění, že za socialismu neexistoval žádný státoprávní  akt a projev nedobrovolné otrokářské společnosti. Až zde mne došlo, že existuje, byť v takové formě, ke které nemůžeme míti námitek - člověk zbavený občanských práv ve výkonu trestu = "otrok" vězeň. Abstrahuji=odmýšlím od skutečností, které mohou nezákoně v těchto zařízeních nastat a ještě více přitvrdit tuto formu do skutečného otroctví člověka člověkem!!! O opaku, kdy se člověk sám dobrovolně "zotročí" do té nejjemnější a asi i nejkrásnější formy otroctví, jsem již věděl mnohem déle = forma např.rodičovské lásky, od  zpravidla matky dítěte v péči o něj.
Jen si vzpomeňte, jak se milující matka probouzí na snad každé zakňourání i spícího děcka a běží ke svému zbožňovanému "otrokáři", aby zjistila co pro něj může učinit, jakou svoji další oběť má učinit. A což teprve u křičícího "otrokáře". Kolik trpělivosti a péče mu věnuje. Rozdíl mezi dítětem a otrokářem je jen v tom, že otrokář, jako dospělý občan je schopen postarat se o sebe sám a uvědomuje si své činy, ale má i takovou moc nad jinými, pomocí společenského řádu, že využívá výhod v pravdě až kojeneckých v zabezpečení péče o své pohodlí. A to i násilnou formou.


     Tak jak výše lehce nastiňuji snoubící se vztah otrokářký s až komunistickým (od prvobytně pospolné společnosti skrze všechny další řády) tak např. v rodině, jako základním článku lidské společnosti, můžeme vypozorovat i další formy spol. řádů. Opravdu nikdo nevidíte v jednání členů rodin i feudály a kapitalisty? Ty věčné snahy o to být vůdci, hlavou rodiny, bankéřem atp.???
Od rodiny tento vztah je přenášen do společnosti a opačně. To co společnost pokojnou či revoluční cestou dovolí, je pak výsledkem společenského řádu a jeho pravidel, zatímco to co nedovolí, je zakázáno pod společenskou sankcí.


Zrovna v této době svět vzrušil soudní proces v Rakouzsku s jednou hlavou rodiny-"otcem", který se stal vlastně otrokářem nad svojí dcerou a držel jí (a jejich děti) po 24 let v zajetí doma, znásilňoval ji a zplodil s ní několik dětí a některé bylo i zabito. Veřejnost očekává trest, který novodobého otrokáře vykáže prakticky do stejného spol. řádu, který nastolil své dceři a jejich dětem. Tedy do otroctví. A to je možné a legální jen formou vězeňskou, kontrolovanou státem, coby zástupcem dané lidské společnosti a jejích jedinců.


Rád bych ještě upozornil, že to co zde bude odsouzeno u jedince lidské společnosti, např. nebylo veřejně a soudně    ODSOUZENO    LIDSTVEM   ZA   ZLOČINY   MNOHÝCH    VELMOCÍ   !!! - např. od SSSR vůči jeho podrobeným státům a národům!!! (viz např. znásilnění ČSSR v roce 1968, násilné držení soc. soustavy v izolaci-Berlínská zeď atd........). Tak "daleko" jsme v naší civilizaci.     Dále bych ještě upozornil na blbství některých novodobých rádoby otrokářů, kteří i do naší společnosti chtěli prosadit zákon, který by PRIVATIZOVAL vězeňskou oblast. Tím by se fakticky zcela legalizoval vznik...TŘÍDY...OTROKÁŘU...v naší společnosti pod rouškou slova... DEMOKRACIE   !!!
 I pod kontrolou ČSSR, tedy státu socialistického a tzv. vlády lidu (dodnes nebyla a není nikde tato forma zcela naplněna - jsou jen zástupci volení částí lidu!!!!), bylo obtížné díky vadnému řízení, zákonům a utajování, kontrolovat tuto část resortu Ministerstva spravedlnosti. Vzpomeňte i na procesy 50.tých let a pokus odsoudit nyní ty co zradili pravdu a náplň slova socialismus.


                                                            NAVÍC,
společnosti infikované a donucované Sovětským svazem ke špinavostem sovětské zrady komunismu, dokazují také moji tezi o vzájemném prolínání se všech společenských řádů (tedy i  tzv.přechodného období), bez ohledu na to jaký byl nastolen.
     I tato úvaha by byla hodna zpracování některým studentem filosofické fakulty např. ve formě diplomové práce.18:13 20.3.2009Dalibor Zvolský  

(více)
20.03.2009 18:18 | 0 komentářů | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se