pokus o rekonstrukci zcizeného článku-potřetí sem psaného


Úvodem
              jsem se omlouval všem čtenářům a zejména svým příznivcům za delší odmlku. Byla způsobena životními událostmi, které ze mne učinili bydlícího bezdomovce, s běžně okořeňovaným životem provokatéry z řad domácího ale i cizího obyvatelstva- zejména charakterově zcela mrzáckého homosexuála z Ukrajiny, který provokoval cca 5 let a i po sebrání i za jinou protiprávní činnost si stále hoví v naší vlasti. Bezdomovcem se lze stát i tak, že platíte poctivě své účty, zejména ten co se týká nájmu. Paradoxně ještě musíte nájem "vnucovat" správnému vlastníkovi nemovitosti, který se jí protiprávně zřekl - Úřad městské části Prahy 10. Vzhledem k vytvořeným podmínkám po protiprávní restitici domu ve kterém jsem bydlel jako vypnutí vody, nezapojení elektřiny po přeměně napětí v ulici, okupace společného WC na chodbě s vykradením věcí tam a mnohonásobně v bytě, vypojení plynu atd. jsem po letitém sporu o bydlení, prohraném z důvodu, že jsem o prvním soudu nevěděl a kdosi to zařídil svým podpisem v jednom rozměru (viděl jsem ten podpis) a v druhém nebyl žádný, takže jsem se nemohl hájit a přišel o byt. Leč přesto jsem bojoval a i za těchto podmínek a až cca po sedmi letech a na třetí soudní exekuci jsem již před necelými dvěma roky byl nucen byt vyklidit a to i přesto, že jsem měl nájem starostovi městské části Prahy 10 zaplacen až do konce roku. Díky tomu, že moji feudální předkové svojí prací vydřeli malé hospodářství cca 47 km od Prahy a došlo k jeho rozdělení mezi nás tři vlastníky, tak jsem se mohl nastěhovat do zchátralého chléva - nemovitosti mne přisouzené soudně. Tam jsem byl v čase mé odluky nucen zabezpečit jeho fyzický stav do únosné míry, zavedl jsem  elektřinu, vodu zabezpečil se dřevem na topení a na budoucí trámy střechy a nyní jsem ve stadiu před podvrtem silnice do místní kanalizace a následné protažení k sobě. Vzhledem k mé jediné mzdě a navíc jen za poctivou dělnickou práci, musím vše řešit na etapy a vždy našetřit na další krok či krůček, takže citované výsledky jsou v řádu roků a ne měsíců. Leč bydlím jako bezdomovec v celku slušně a nebýt agentů z východu nalepených na naše občany a jejich rozkrádání všeho co mohou, tak bych nepřišel o další důležité originál listiny (Ukrajinci se mi procházel i na mém pozemku a navíc tam vyvezli odpad např.), jako jsou vlastnické listiny k pozemku s citací v darovací smlouvě, že les je v trvalém a bezplatném užívání socialistické organizace - namísto toho mi byla podstrčena kopie bez např. této části textu. Na Úřřadě městské části Prahy 10 mi mizí i předaný další osobní identifikační doklad a to doklad o rodném číslu jakož i předtím poslední rodný list co jsem si vyběhal, takže mám tento již cca čtvrtý rodný list proti zcizování mé identity tímto způsobem vyžádán a uložen tam přímo Úřadem městské části Prahy 10. Taktéž si na mne jakýsi cizinec tuším z Ukrajiny, vybral průkaz zdravotního pojištění a po mém rozvíření se to jaksi ututlalo jako omyl. Podivnou demokracii vysvětluje jen skrytá okupace a zamořování světa agenty zla z východu
.
Možná se Vám tedy bude hodit i následující článek o ideové vadě v propracované východní ideologii komunismu, která zcela jasně ukazuje neudržitelnost dogmatu o dělnické třídě, a její vedoucí úloze ve společnosti.


Praxí zviditelňované dogma o vedoucí úloze dělnické třídy a smysl života lidské společnosti


Jak má každý možnost od školních lavic vědět, tak ve vývoji lidské společnosti docházelo ke změnám společensko-ekonomických formací = společenských řádů a to od prvobytně pospolné, otrokářské až ke kapitalistické či socialistické společnosti. Každý z těchto společenských řádů se vyznačoval určitou ideou a stanoveným právem, které  leckdy legalizovalo i zjevné zločiny člověka na člověku a jejich legalizace se vyvinula, dle mého názoru, z především ze smyslu života vůbec a tedy i ve vesmíru a jeho formách na zrození člověka a lidské společnosti. Člověk, jako bytost stvořená zatím vždy ne sebou samým, se od primitivismu určujícímu jeho úděl a společenský řád, vyvíjí do dokonalejších forem společenské dělby práce a organizace společnosti vůbec, což takové společnosti umožňuje vyšší produktivitu práce až tak, že dokáže vyrábět více nežli ihned spotřebuje (toto najdete v Marxovi).  Zde tedy slábne prvek strachu z budoucna o svoji existenci a posiluje se naopak prvek sebeuspokojení až lenosti či pohodlnosti činit cosi navíc když je o  stávající životní úroveň existence postaráno. Co asi nutilo v prvobytně pospolné společnosti všechny členy společenství pracovat ve prospěch celku, když ne hrozba z vyhynutí lidského rodu pod vlivem své zatímní nedokonalosti a zasazení do přírodních podmínek naší planety a její fauny a flóry. Zdánlivě mohla lidská civilizace ustrnout na této úrovni, která je zastoupena dodnes na odlehlých místech planety v podobě primitivních kmenů, žijících v obdobném společenství jako byla prvobytně pospolná společnost. Po celá tisíciletí se udržuje pouze život a úroveň civilizace k tomu dostačující. Je to však smyslem života lidské společnosti???  Dovoluji si tvrdit, že nikoliv. Právě proto, že silnější obecné zákony jsou také stvořeny ve stejném smyslu, dociluje se pomocí zákona protikladů zvrat od této až docílené pohodlnosti a svobody člověka. Přichází zvrat, rodí se otrokáři, neznajíce ani své pravé světodějné poslání, rodí se z prostých vlastností člověka a jeho tužeb zvítězit nad každým, kdy už sám sobě dokázal v nesčíslných střetech s přírodou, že je díky mozku a zážehům myšlení nejsilnějším tvorem na Zemi. Nezbylo mu tedy nežli přenést tento boj mezi lidskou rasu. Dokud byla civilizační úroveň přibližně stejná, neexistoval rasismus!!! Ten přichází až s mohutným rozdílem mezi jednotlivými lidmi, národy a rasami. A pokud civilizační úroveň obsáhne pokud možno všechny oblasti lidské společnosti, tak zbraně jsou jedním z důkazů její vyspělosti od nepaměti. A tak v tomto až dnes odvětví společenského důkazu vyspělosti svojí civilizační úrovně, probíhá mezinárodní soutěž až boj. A zbraně, které sloužili člověku k uhájení lidského rodu se počaly stále více obracet proti člověku samému. Síla byla přirozeným faktem převahy muže nad ženou a později i člověka nad člověkem až po národy a rasy. Vývoj pokročil pro silné u moci ve společnosti tak, že nahradil lidským zotročením jiných poslušnou sílu  neinteligentních zvířat k inteligentní práci uživící ony zotročené a přinášející blahobyt otrokářům až tak, že tito přeskočí celý svůj společenský řád a leckdy nejen ten, a dosáhnou civilizační úrovně minimálně v zabezpečení svých životních potřeb tak jak ani kapitalistický řád nemůže zajistit všem, byť zajistí mnoho. Byla tedy otrokářským systémem vytvořena nová meta=vzor v možnostech člověka jak by mohl žít. Mizí zcela rozpor mezi pravidlem, že kdo vytvořil hodnotu, toho ona jest. Je ukázána idea práva silnějšího, tedy idea a zákon říše zvířat. Lidská společnost učinila krok zpět aby učinila ve prospěch zrychlení vývoje lidské civilizace několik kroků vpřed. Leč vzor byl dán a společenství oslavuje v bájích hrdinné výpravy práva silnějšího a na vrcholu lidského žebříčku stanul otrokář. Ten zcela jasně podporuje stávající společenský řád a vychovává své děti ve smyslu života stát se otrokářem.
 
V tomto se ani další společenské řády - feudalismus i kapitalismus neliší od otrokářského. Vizí úspěchu za feudalismu se jeví být hloupý Honza králem a za kapitalismu podle literatury zvané červená knihovna (podle barvy vazby těchto knih) se stává prostá švadlenka manželkou milionáře.
Abstrahuji zde zatím od faktoru postupného historického návratu ke svobodě člověka=lidstva otrokářským řádem zbaveného ve prospěch privilegovaných a postupným vývojem (krvavé střety o každý krůček zpět k celkové svobodě člověka a lidstva dodnes) od zrušení otroctví, přes volební právo atd. si razící svoji historickou cestu zpět k plné lidské svobodě!!!

A nyní pohleďmě na jednu vývojovou etapu k této svobodě, která po praméncích sbírá po staletí svoji sílu, aby vyklíčila do podoby socialistického zřízení a států. Historicky se střetává starý řád s budoucím a tedy i jedna společenská třída s jinou. Dělníci proti kapitalistům, tedy proti těm, co svojí výrobní silou rozbili feudalismus a jsou schopni přetvořit svět z nemajetných na majetné, ale jen potud, pokud jim to zákony "kapitalismu" dovolí. Rozdíl mezi otrokářem, či feudálem a kapitalistou je tedy pouze v míře svobod, které  na ně pracující člověk svým bojem dosáhl. Historicky se to zobrazuje do morálky společnosti. Co bylo kdesi společensky morálním je už jinde nemorální. A nemorální je, že lidé zbaveni práva spoluvlastnit planetu Zemi jsou na rozdíl od bydlivších otroků u svých pánů, i v případě snahy o poctivou práci mnohdy bezdomovci, nezaměstnaní a život ve svém smyslu jim nabízí východisko v nemorálnostech a nepoctivosti jako cestě k jeho zachování. Tak se zviditelňuje dělnická třída jako masa síly a používá zákon silnějšího ve formě kolektivního odmítání pracovat za diktovaných podmínek kapitalistou a jeho systémem. I zde nelze odtrhnout tehdejší stav výrobních sil a výrobních prostředků, který umožnil tuto kolektivní sílu za příhodných podmínek proměnit až v novou vládnoucí třídu.
A nyní pohleďme!!!
Jak jde čas s časem ruku v ruce, jak dělnická třída upevňuje svoji moc, dopilovává svoji ideologii aby nebyla v rozporu s proklamovaným vrcholem=dělnickou třídou, zaslepena však ideology a okradena o podstatu idei komunismu, pod jehož praporem údajně kráčí (viz můj článek Lenin jako špatný komunista), tiše mlčí ke světodějnému paradoxu!!! Jedná se o první systém, který staví do čela společenské prestiže podle dogmat východu dělníka, tedy dělníka který by měl své děti, podle tohoto historicky opakovanému modelu, vychovávat k upevňování tohoto řádu tím, aby z nich byly zase dělníci!!! Ale co se neděje??? Děti jsou vedeny k dříve kritizovanému a ideově až protisystémovému intelektuálovi!!! Dělnické děti dokonce mají privilegium svého dělnického původu při přijímání na vysoké školy, tedy bašty inteligence. Rozpory mezi ideologií a praxí v socialistické společnosti tedy signalizují dogmatickou lež umocněnou příklady z minulých systémů, které ač jsou nesprávné, hlásí se činy výchovy svých dětí k pravdivosti ve svoji víru v daný společenský řád. Toto ovšem nelze říci o socialismu. Zde pokrokovost dělníků spočívá v touze po vzdělání a vůli stát se intelektuály byť pracujícími i v neproduktivních sférách společnosti, dle dogmatického učení tak nejsou vedoucí úlohou ve společnosti = vzorem dogmatikům.
  
(více)
31.07.2014 20:00 | 1 komentářů | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Dar českého lidu a další manipulace s naším národem

17:35 5.12.2008
Nevím jak kdo, ale mne se nelíbí manipulace rusonárodů s naším lidem i světem.
Tak jsem četl jakýsi náš časopis, kde sovětská občanka vzpomíná jak procházeli naše území a ona objevila tajnou nacistickou továrnu.Tuším někde na Moravě, ale již si tím nejsem zcela jist. Mělo to být v podzemí a ona objevila vchod do ní. Takže tento majetek ukradený našemu lidu Němci nám nebyl vrácen (vzpomeňte na rozkradení a znehodnocení Čs. měny okupanty), ale vzat Sovětskou armádou jako - a nyní nevím, svému nepříteli? či válečná kořist? - bral L.Svoboda a naše armáda v SSSR také válečnou kořist? Na Ukrajině byly totiž ukrajinští fašisté, ale knihu o nich jsem ještě u nás vydanou neviděl jen západ to otiskl v časopisech jak tam na Ukrajině pochodují se vztyčenou pravicí.
Ano armáda USA na našem území se chovala jinak jako osvoboditelka - rozdávala zabavenou válečnou kořist na pomoc našemu národnímu hospodářství a navíc další posílala, tuším, že se ta organizace jmenovala UNRA, jak jsem jako ještě dítě vyslechl z vyprávění pamněťníků. Navíc se lze dočíst v dějinách města Plzně, že např. zabavané vagony Němcům předali našemu státu a ten je poté poslal na Slovensko. Odtušil jsem, že Slovensko bylo potrestáno vydrancováním sov. armádou do mrtě, ani ne tak za své odtržení od ČR v dobách nejtěžších, ale spíše za svůj státní tzv. klérofašismus. Protože dějiny nesmí jen tak promluvit o charakteru vítězů následovníků Alexandra Velikého, víme toho jen sporadicky. Leč v severních Čechách prý byla taktéž rozebrána továrna vyrábějící benzín z uhlí, na Slovensku česká továrna pana Baťi a to jistě není všechno.
Že to tím neskončilo víme již z období socialismu, kdy bylo byť již takové vlastnictví všelidové, ale bylo přesto tunelováno pomocí agentů či zastrašených (když se vraždí i syn prvního presidenta ČSR, není divu..). Nikdo mi nenamluví, že praktiky přesouvání peněz z našeho státu se natolik zmněnily, že by neplatilo to, co píše i ve svých pamětích president. dr. E. Beneš - jak v exilu v Londýně díky armádním převodům tvrdé české měny pomocí bank. operací měla naše vláda zcela jiné podmínky nežli např. Poláci atp. Financovala nejen sebe, ale i naší špionážní činnost a to jistě nebyly malé zdroje. Konec konců v současnosti ministryně Parkánová sama (viz internetové stránky) uvádí, že v armádě se točí velké peníze. Tím vším chci jen dokumentovat, že náš stát a lid mohl být okrádán zcela elegantně jen přesměrováním původního toku jaksi směrem více na východ.
I obsah knihy pana Fidlera "Bratrská agrese" 21.8.1968 by tomu nasvědčoval, když domyslíme, že v knize byla jen špičička ledovce čeho se rusonárody na nás dopouštěly a dále jistě dopouští.

Na závěr snad jen to, jak jsem se dozvěděl, že jsem byl spoludárcem vily v Hradešínské ulici, dnešního velvyslanectví Lotyšské republiky.
Jednoho posametového dne jsem procházel z Estonské ulice do Hradešínské.
Tam na jednom rohu postávali tři nenápadní muži. Ani nevím jak, dali jsme se do řeči. Hovořili rusky. Slyším-li ruštinu, tak mám několik tendencí. Jednou z nich je vyvést ty, velkoruskou propagandou dezorientované lidičky z omylu, že je sem každý zve s otevřenou náručí, a že nás svým rozkrádáním="přebíráním našich darů" neustále od něčeho zlého zachraňují (to ve mne vypěstovala nucená spolupráce se zahraničními pracanty z východu v zaměstnáních, která jsem absolvoval). Jaký byl můj podiv když odhalili, že patří k budově Lotyšského velvyslanectví, které se nalézalo na opačné straně citované ulice. Aha, tedy asi ostraha, pomyslel jsem si. Ale bylo mi podivné, že národ Lotyšců po mnoha desítek let trvající sovětské okupaci tohoto národa, nepošle na svoji ambasádu lidi, kteří se ani v Čechách nestydí za svoji mateřštinu, Z toho jsem usoudil, že se jedná o podvod, neb skutečný Lotyš by toto neučinil. Zcela jistý podvod mi byl naservírován poté. Dozvěděl jsem se, že citovaný objekt velvyslanectví byl DAREM ČESKÉHO LIDU ! Tak to už jsem nevydržel a řekl jim na rovinu, že jsem také český občan (a to jsem od narození, tedy od 7.8.1953) a že jsem jim nic nedal!
A že takových jako já jsou milióny! No uznejte, jak mohu něco někomu dát, aniž bych o tom vůbec věděl??? Takže takto rozdáváme rusky hovořícím "Lotyšcům" - hovořili tak i mezi sebou nejen se mnou, či další expanzi rusonárodů u nás, neb zase kus české půdy zabrán, zatímco původní sovětská ambasáda nad VŠE Praha v Italské ul. zeje prázdnotou a bylo na SSSR aby se majetkově vypořádal s republikami které okupoval a po celá desetiletí i diplomaticky zastupoval!! Namísto toho - dar českého lidu,tedy lidu,kterýmu lezou rusonárody až do domu, postaví si kanape na chodbu před cizí byt a tvrdí, že ho hlídají???!!!!! - stalo se konkrétně mé osobě. Nechápu jejich drzost.! Žádného rusonároda ani jiného jsem nepožádal aby mne hlídal!! - Nedokázali velkohubové ohlídat ani socialismus ve své zemi - jiné z toho nařkli a vraždili a okupovali a cpou se ještě opět nepozváni jinam!!!
No uznejte, není to manipulace?
(viz foto v obrázcích)
(více)
05.12.2008 17:38 | 0 komentářů | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

ideová zrada centra

14:13 27.11.2008 v tomto čase mi byl opět původní článek zcizen s odůvodněním, že jsem nebyl přihlášen a musel jsem se opět přihlásit. Celý svět pomáhal, ať již dobrovolně či nedobrovolně, současným světovým velmocem k dosažení jejich vůdčího postavení. Dochovalé společenské vědomí, tedy vše to z vědění a umu co se nám zachovalo od generací předchozích a i současných, umožněné zejména celosvětovou výmněnou informací, postavilo základy k této využité možnosti stát se světovou velmocí. K lepšímu pochopení uvádím svoji verzi chápání, která nebyla mnou takto vyčtena ze sovětských filosofických učebnic a může se tak od nich i podstatně lišit, pokud se ovšem po čase v nich nedočtu, že přesně totéž říkají od nepaměti.(děje se mi to např. s filosofickou kategorií absolutní pravdy, která původně podle textu filos. slovníku sov. filosofů neexistovala.- to se vám to pak vzdělává ke "kvalitě"......). Tedy kvantita drobných objevů se vyvíjí do vyšší kvality nových a z těchto vrcholů se po překonání stávají jen mezivrcholy jiných a tak se stávají postupně zpět jen kvantitou. Koloběh zákona přechodu kvantity v kvalitu a zpět kvality v kvantitu, tedy funguje jako završení svých dvou předchozích zákonů ze kterých se zrodil a se kterými je ve vztahu trojjedinosti (ze zákona negace-negace, ale lépe ze zákona protikladů, neb ten je primární oproti výkladu vědců SSSR o skocích v negaci. Kdo zaručí, že se v budoucnu nebudeme vyvíjet rovnoměrně? Zákon negace negace je jen subzákonem zákona protikladů - Jin a Jang v mém širším zobecněném chápání!!! - druhý zákon ze kterého se rodí přechod kvantity v kvalitu a zpět je zákon jednoty a boje protikladů). Jinými slovy, žádný učený z nebe nespadl, ale zcela komunisticky bral a bral z toho co mu společenské vědomí generací předchozích nabízelo.To čím jej obohatil, jej činilo přínosem až velmocí, abstrahuji-li od toho, že velmoc používá i metody silnějšího a dokáže si přisvojovat i zdroje a zásluhy jiných (my děti socialismu to známe!!!).Jenže když přišlo na komunistické rozdávání=vracet dosaženou kvalitu kvantitě=základně=lidu, přišlo se na to, že některé velmoci měli hubu plnou komunismu a nenávisti proti jiným, např. USA, Němcům atp., ale ti dokázali tento komunistický princip rozdávání uplatnit vůči svým společenstvím lépe a více, čímž se nám stávali vlastně vzory budování komunismu. Říkám-li my, mám na mysli těm, co pochopili totéž co já i oproti bdělé cenzuře myšlenek pokroku. A tady je možná jádro IDEOVÉ ZRADY CENTRA, které je možno odvinout prostou logikou myšlení, či jen laickým pohledem na model komunismu, který přežívá od zrodu lidstva a existoval i před ním, neb je sám o sobě promítnutím citovaného zákona či jejich trojjedinosti, do forem zachovávání života - mám na mysli model RODINNÉHO KOMUNISMU. Tedy onu formaci ve společnosti, která byla podle naší ústavy základním článkem naší společnosti. Snad proto, že byla základem se s klidem přehlíželo i to, že forma uvnitř každé normální rodiny je založená na komunistickém principu "každému podle jeho potřeb a každý podle svých možností a schopností" a nebylo to hodné takto jednoduše přiblížit lidu na celém světě. DĚTI JSOU JEDINÁ TŘÍDA CO ŽIJE V KOMUNISMU OD ZRODU LIDSTVA !!" Ani Marx-Engels-Lenin nepovažovali tento fakt za hodný rozpracování a vůbec zařazení dětí do společenských tříd! Já ano. V rodině se promítá onen zákon dědění z pokolení na pokolení až připadá lidem normální (ale ne bohužel už komunistický), že oni když byly dětmi tak také braly od svých rodičů a nyní jen vrací totéž zpět. Dítě saje mléko z mateřského prsu zcela zdarma, ne pod vidinou "Zaplať ty spratku, jinak nedostaneš ani cuc!", dostává jídlo, ošacení, bydliště atd. a vše zdarma. Logicky, vždyť by ani nemělo na zaplacení, od doby co byly vymyšleny peníze. Rodiče zálohují budoucí život, stejně tak jako byl zálohován jim samým.Takže po dětech se chce také něco. Podle jejich možností (např. vývinu, zdravotních atp.) aby už zkoušely krůčky, řeč, učily se.....Tím je poučka vysvětlena a naplněna. Ne však pochopena všemi. Někdo má i více universit a bude vám tvrdit, že komunismus neexistuje. A žil v něm! Tak lidstvo degeneruje i inteligenci našeho světa. Ale co rodiče? - Ti už jsou v jiném postavení od rozkladu prvotní komunity. Vstupují mimo rodinu do vztahů, podle společensko-ekonomické formace té které doby. Tedy do vztahů společnosti otrokářské, feudální, kapitalistické, socialistické či imperialistické? či jak jsou různě nazývány.A tady je ten kámen úrazu chápání komunismu filosofy SSSR!!! Proč nelze napsat a dát lidu cosi jiného nežli krvavý román na pokračování a říci jednoduše, že smyslem světového komunismu je to, aby z rodinných komunismů byl vytvořen takový spol. systém, kdy by lidé navenek rodiny vstoupili do téhož či dokonce lepšího vztahu než mají doma? A to se o to generačně svět pokouší a nikomu to asi nedochází, že kritickým článkem je právě střední generace zakládající rodiny. Ta táhne dětský komunismus doma a musí vyprodukovat na důchody generace seniorů! Tedy senioři již v mnoha civilizovaných státech mají v sociální oblasti jakési vracení kvality za jejich přínos v hmotné podobě coby celospolečenský pokus o komunismus. Kapitalismus nekapitalismus!. Funguje toto generační propojování všude na světě. Nejen socialismus a střední generace tedy poté nesou onu tíhu zda se jí podaří toto naplnit a propojit celospolečensky. Je to celé vyspívající lidstvo. Ale tomu to někdo musí jednoduše říci a neprznit to svými činy. Z pohledu na model rodinného komunismu, můžete i sami posoudit, že forma není všude stejná co do hmotných a duchovních zdrojů. Rodinné komunismy jsou tedy různé. I zde je snaha tyto rozdíly stírat ke společnému blahobytu a rozvoji. Tedy pokud nám nevládnou závistivci, po moci nad jinými toužící jedinci i skupiny a i jinak úchylní nebo duchovně nedozrálí . Ale to už jsem myšlenkově sestoupil v této otázce od vrcholu asi až na dno. Tento příspěvek lze zařadit jako rozvinutí bodu ad 1). Přejdu-li o něco rozměrů níže i do dalších konkrétních oblastí zrady včetně rusonárodů na lidstvu pak uvádím: 1) vadný výklad podstaty idejí co do jednoduchosti a srozumitelnosti masám=lidu ( lépe to dokázalo však křesťanství nežli komunismus) a následné vnášení vad do těchto za účelem svých vlastních oživovacích schopností, skrytých v prvé řadě ve velkoruském nacionalismu, a dále v komolení internacionalismu a ústupu od jeho forem v řízení společnosti a dokonce i v násilném vývozu těchto úchylek. 2) utajování poznatků vztahu zákonů mrtvých při vracení se do života a možností živých jak svobodně volit a regulovat tento vztah k nim samým a tím i k jejich životaschopnosti vůbec. 3) šíření lživých či jinak zamlžujících informací, pro správné modelování světového názoru a snaha udržet tento stav i za cenu pádu původní podepřené historické pravdy, která se však vývojem lidstva dostala na pozici demagogie - např. vyvyšování dělnické třídy nad jiné - zejména inteligenci. Lze tedy charakterizovat, že nadřadil-li Marx-Engels-Lenin dělnickou třídu=ruce společnosti,nežli inteligenci=rozum, pak tomu odpovídala doba svojí nevyvážeností kvality=inteligence a kvantity=dělnictva a rolnictva jak v hmotných existenčních, tak i duchovních možnostech těchto dosáhnout onoho komunistického naplnění 3. základního zákona v jeho druhé části a mít tedy rovnou možnost stát se kvalitou!. Revoluce a celospolečenské změny v posledních několika stech letech však kupodivu nemění stereotyp vlády Rusonárodů, které stagnují v takové společnosti jako je socialistická ze zcela stejných příčin!!! Prostě okrádají lid i celá společenství tak, že opět kvalita nepřechází do kvantity a lidu se lže a nutí se i děti ve školách říkat lži např. k maturitám o "Mírové politice SSSR, obranném Varšavském paktu socialistické soustavy atd." Zejména viditelné to je v hmotné oblasti socialistických společenství, ale změnou společenských podmínek a pokrokem i dogmaty kdy "ruce jsou více nežli mozek". 4) zradou celé řady komunistických závazků, smluv a usneseních ze strany uměle vytvořeného vůdčího centra komunismu (zákon protikladů) v SSSR a jeho jednání i v rozporu či zejména v rozporu s vlastní ideologií, kterou tak staví proti člověku a lidstvu jako takovému se dopouští podkopávání ideových základů komunismu a jejich odmítání světovou veřejností zejména pro jejich zločinné metody šíření a udržování u moci. Taktéž se staví i k pokusům z vlastních ideových řad o nápravu tohoto stavu. 5) i ze současných zpráv o dění a výhružkách ze zemí Rusonárodů, okupujících však dodnes fakticky mnoho dalších národů, lze usoudit, že se nesmířili s dualismem zákona protikladů, ke kterému je historická cesta zrady dovedla, ale že stále touží po pomstě za nedosažení totální světovlády (tedy světovlády, kdy již nebude žádný prolínající se svět s jinou nežli jejich velkoruskou diktaturou, pod jakoukoliv formou společensko-ekonomické formace). Od počátků dobývání kosmu, kdy si sestřelovali nad nic netušícím lidstvem na Zemi, své vojenské družice atp. se sice něco zmněnilo ve vztazích v kosmu, ale na Zemi samé tento vztah není v souladu s jejich záměry. K tomuto bodu tedy přenáším následující část zveřejněnou původně jinde. Jestliže kosmos představuje bitevní pole k ovládnutí celého světa, pak na Zeměkouli si nemůže být jistý, i při zachovávání přibližné polarity sil obou velmocí, nikdo, ani jedna země svým osudem včetně velmocí. Tak se z atomové hrozby totálního zničení celého lidstva na Zemi rodí koncepce tzv. lokálních jaderných válek. A to podle mého názoru představuje i ofocený rozkaz Čs. armádě z knihy J. Fidlera. K tomu je ovšem zapotřebí jediné !!! Tajné dohody velmocí za zády lidstva a patřičná dezinformační kampaň , včetně podpůrných vojensko-politických akcí, které mají ukazovat na neshody velmocí, ne tedy na možné dohody jakéhokoliv rázu. (mám na mysli např. tajnou dohodu, že Evropa bude ponechána k expanzi až genocidě Rusonárodům i za použití krycího manévru a lokální jaderné války do které USA nevstoupí za jiný ústupek např....). O rusonárodech víme, že měli i tajné smlouvy s Hitlerovým fašistickým Německem a pohleďte jak svoji spoluúčast na fašistickém zlu a jeho počáteční podporu dokáží zakrývat neustálým servírováním informací o německém zlu a těží z toho dodnes.Nikdy se asi nedozvíme, zda byl Hitler sovětský špión a kdo byl jmenovitě ten z Čs. špiónů v hitlerově generálním štábu až dodnes asi neodhalen. BUDE SE TAKTIKA A SITUACE OPAKOVAT S USA ? Z lidstva se tak stává dojná kráva pro "vyvolené" - což v případě Čechů a Slováků známe i z období po II. svět. válce, kdy vykořisťování našich národů exploatací přírodních a duchovních i lidských hodnot zálohovalo vychloubačný a agresivní SSSR. S jídlem roste chuť, praví jedno přísloví a tak v obrázcích prezentované v knize Jiřího Fidlera "21.8.1968" s podtitulky "Okupace Československa" a "Bratrská agrese" se můžete alespoň částečně dozvědět, jak vydíral SSSR naší vlast jen např. v oblasti naší armády, jak plánoval agresivní první útok na západ s cílem zajistit si tak převahu prvního momentu překvapení a to i jadernými zbraněmi (pokud vám nebude dodatečně zmněněn text, ovšem!!!) a další závažné okolnosti, značící ve své podstatě téměř jisté vyhubení našeho národa i Slováků na našich územích a v podstatě nové osídlení rusonárody. Tedy jinak to, co nám Hitler sliboval veřejně v jiné formě naplňuje skutkový dopad politických ambicí SSSR!!!. Toto nebezpečí bych rád dokumentoval v první části o zradě z ideového centra - Moskvy. V druhé části bych rád přinesl obraz přestavby v SSSR, kdy dochází k průlomu v samotné SSSR a pokusům pohřbít tuto a jiné zrady ideového centra (mocensky uměle vytvořenou, neb duchovní síla nemá hranic a přiznávají to i učebnice Marx-leninismu a tudíž lze úspěšně dokazovat prohnilost tohoto centra - v podstatě spíše vojenské moci, nežli duchovní). Jak těžký proces toto byl z hlediska obnovy důvěry nejen západního světa, ale i tzv. satelitních států SSSR, si ani já nedokáži představit z důvodů mnohých utajovaných skutečností a "zločinů" na zločincích, které bylo nutné provést. I tak však lze ukázat, že proces potrestání zločince, běžný pro každý vyspělejší stát vůči jedincům, pomocí zákonů a pravdy,neplatil a dosud neplatí pro státní aparáty a mocnosti všeho druhu. Snad s výjimkou Norimberského procesu a vykopnutí agresora- Sovětského svazu z Organizace národů po přepadení Finska. A navíc se lidstvo jakoby (?) vrátilo zpět, do předobdobí následné studené války, zejména neúspěchem přestavby v SSSR, kdy následuje pokračování ve zradě navíc umocněné příklady podivně vzniklými multimilionáři a vlastníky více jak jen nějakého výrobního prostředku v zemích bývalé SSSR, tedy ke stavu který u naší vlasti nenastal ani v roce 1968, ale posloužil SSSR k zámince následné naší okupace, vraždám a dalším zločinům na veškerém našem lidu. Pak se naskýtá otázka zda jsme lepší lidstvo nežli dříve, když za cizí viny trpí neviní, či nikoliv. Pokud ovšem nepochopíme nadčasový smysl a zákony vztahů (zejména střetů) mrtvých se živými, kdy zákony sebeoživování jsou vybujelé až do rozporu se zákony živých, budeme řešit stejné problémy až do své úplné likvidace svobody, demokracie a dalších po celá tisíciletí vybojovávaných lidských hodnot.xxxxxxxxxx 14:56 2.12.2008provedeny drobné opravy textu autorem.


17:36 11.3.2009-dnes se mi podařilo vložit do obrázků text z knihy "Kronika lidstva" o vyloučení  SSSR z Organizace národů dne 14.12.1939 za přepadení Finska. Tento údaj budete leckde hledat jako jehlu v kupce sena, neb pokusy o cenzuru a přemalovávání dějin ve prospěch rusonárodů můžete pozorovat stejně jako já i v dalších textech i jiných médiích (např. kniha "Dějiny Finska" text vyznívá skoro jako chyba Finů v dané  válce, náš jeden z filmů o r. 1968 ukazuje po okupaci na státní svátek vyvěšené i sovětské vlajky u našich obyvatel což jako paměntník musím označit za hrubou lež atd.). Druhý obrázek k přepadení  Finska mi již nelze do obrázků umístit -tak mi to funguje většinou.Dalibor Zvolský

14:13 27.11.2008 v tomto čase mi byl opět původní článek zcizen s odůvodněním, že jsem nebyl přihlášen a musel jsem se opět přihlásit.


      Celý svět pomáhal, ať již dobrovolně či nedobrovolně, současným světovým velmocem k dosažení jejich vůdčího postavení. Dochovalé společenské vědomí, tedy vše to z vědění a umu co se nám zachovalo od generací předchozích a i současných, umožněné zejména celosvětovou výmněnou informací, postavilo základy k této využité možnosti stát se světovou velmocí. K lepšímu pochopení uvádím svoji verzi chápání, která nebyla mnou takto vyčtena ze sovětských filosofických učebnic a může se tak od nich i podstatně lišit, pokud se ovšem po čase v nich nedočtu, že přesně totéž říkají od nepaměti.(děje se mi to např. s filosofickou kategorií absolutní pravdy, která původně podle textu filos. slovníku sov. filosofů neexistovala.- to se vám to pak vzdělává ke "kvalitě"......).


     Tedy kvantita drobných objevů se vyvíjí do vyšší kvality nových a z těchto vrcholů se po překonání stávají jen mezivrcholy jiných a tak se stávají postupně zpět jen kvantitou. Koloběh zákona přechodu kvantity v kvalitu a zpět kvality v kvantitu, tedy funguje jako završení svých dvou předchozích zákonů ze kterých se zrodil a se kterými je ve vztahu trojjedinosti (ze zákona negace-negace, ale lépe ze zákona protikladů, neb ten je primární oproti výkladu vědců SSSR o skocích v negaci. Kdo zaručí, že se v budoucnu nebudeme vyvíjet rovnoměrně? Zákon negace negace je jen subzákonem zákona protikladů - Jin a Jang v mém širším zobecněném chápání!!!


Raději dnes přepisuji a doplňuji tuto část svého textu, neb mi kdosi vesele zahušťuje mé texty na blogu a i jinak negativně ovlivňuje mé činění zde na blogu. Stačí kolik nedostatků v textech mám sám a navíc toto, kdy nemohu stále číst své texty a sledovat úpravu, zda nedošlo ke změnám, které jsem neučinil.


B E R T E     P R O S Í M    J E N     M Y Š L E N K O V O U     N Á P L Ň    a omluvte zbytek. děkuji.       


- prvý zákon je tedy velmi silný zákon, zákon dvou protikladných sil, chcete-li Jin a Jang ze kterého jako subzákon vystupuje v pojetí u sov. autorů totéž, ale vysvětlované fakticky jinak -zákon negace-negace (pokud správně chápu jejich důraz na šíření se ve skocích)


- druhý zákon,  ze kterého se  poté rodí přechod kvantity v kvalitu a zpět,  je zákon jednoty a boje protikladů. Tento zákon je již oproti prvnímu zákonu ve vztahu asi jako vztah rozpoutaných síl přírody proti zrodivšímu se duchovnímu procesu u člověka, který je počíná spoutávat cíleně ve svůj vlastní prospěch a poté i nejen ve svůj. Je to tedy zákon, který již myslí a vědomně tvoří.


 - třetím zákonem, završujícím svůj zrod ze dvou předchozích, je zákon přechodu kvantity v kvalitu a zpět vracející kvalitu kvantitě. Jinými slovy, žádný učený z nebe nespadl, ale zcela komunisticky bral a bral z toho co mu společenské vědomí generací předchozích nabízelo.To čím jej obohatil, jej činilo přínosem až velmocí, abstrahuji-li od toho, že velmoc používá i metody silnějšího a dokáže si přisvojovat i zdroje a zásluhy jiných (my děti socialismu to známe!!!).Jenže když přišlo na komunistické rozdávání=vracet dosaženou kvalitu kvantitě=základně=lidu, přišlo se na to, že některé velmoci měli hubu plnou komunismu a nenávisti proti jiným, např. proti USA, Němcům atp., ale ti dokázali tento komunistický princip rozdávání uplatnit vůči svým společenstvím lépe a více, čímž se nám stávali vlastně vzory budování komunismu. Říkám-li my, mám na mysli těm, co pochopili totéž co já i oproti bdělé cenzuře myšlenek pokroku. A tady je možná jádro IDEOVÉ ZRADY CENTRA, které je možno odvinout prostou logikou myšlení, či jen laickým pohledem na model komunismu, který přežívá od zrodu lidstva a existoval i před ním, neb je sám o sobě promítnutím citovaného zákona či jejich trojjedinosti, do forem zachovávání života - mám na mysli model RODINNÉHO KOMUNISMU. Tedy onu formaci ve společnosti, která byla podle naší ústavy základním článkem naší společnosti. Snad proto, že byla základem se s klidem přehlíželo i to, že forma uvnitř každé normální rodiny je založená na komunistickém principu "každému podle jeho potřeb a každý podle svých možností a schopností" a nebylo to hodné takto jednoduše přiblížit lidu na celém světě. DĚTI JSOU JEDINÁ TŘÍDA CO ŽIJE V KOMUNISMU OD ZRODU LIDSTVA !!" Ani Marx-Engels-Lenin nepovažovali tento fakt za hodný rozpracování a vůbec zařazení dětí do společenských tříd! Já ano. V rodině se promítá onen zákon dědění z pokolení na pokolení až připadá lidem normální (ale ne bohužel už komunistický), že oni když byly dětmi tak také braly od svých rodičů a nyní jen vrací totéž zpět. Dítě saje mléko z mateřského prsu zcela zdarma, ne pod vidinou "Zaplať ty spratku, jinak nedostaneš ani cuc!", dostává jídlo, ošacení, bydliště atd. a vše zdarma. Logicky, vždyť by ani nemělo na zaplacení, od doby co byly vymyšleny peníze. Rodiče zálohují budoucí život, stejně tak jako byl zálohován jim samým.Takže po dětech se chce také něco. Podle jejich možností (např. vývinu, zdravotních atp.) aby už zkoušely krůčky, řeč, učily se.....Tím je poučka vysvětlena a naplněna. Ne však pochopena všemi. Někdo má i více universit a bude vám tvrdit, že komunismus neexistuje. A žil v něm! Tak lidstvo degeneruje i inteligenci našeho světa.


     Ale co rodiče? - Ti už jsou v jiném postavení od rozkladu prvotní komunity. Vstupují mimo rodinu do vztahů, podle společensko-ekonomické formace té které doby. Tedy do vztahů společnosti otrokářské, feudální, kapitalistické, socialistické či imperialistické? či jak jsou různě nazývány.A tady je ten kámen úrazu chápání komunismu filosofy SSSR!!! Proč nelze napsat a dát lidu cosi jiného nežli krvavý román na pokračování a říci jednoduše, že smyslem světového komunismu je to, aby z rodinných komunismů byl vytvořen takový spol. systém, kdy by lidé navenek rodiny vstoupili do téhož či dokonce lepšího vztahu než mají doma? A to se o to generačně svět pokouší a nikomu to asi nedochází, že kritickým článkem je právě střední generace zakládající rodiny. Ta táhne dětský komunismus doma a musí vyprodukovat na důchody generace seniorů! Tedy senioři již v mnoha civilizovaných státech mají v sociální oblasti jakési vracení kvality za jejich přínos v hmotné podobě coby celospolečenský pokus o komunismus. Kapitalismus nekapitalismus!. Funguje toto generační propojování všude na světě. Nejen socialismus a střední generace tedy poté nesou onu tíhu zda se jí podaří toto naplnit a propojit celospolečensky. Je to celé vyspívající lidstvo. Ale tomu to někdo musí jednoduše říci a neprznit to svými činy. Z pohledu na model rodinného komunismu, můžete i sami posoudit, že forma není všude stejná co do hmotných a duchovních zdrojů. Rodinné komunismy jsou tedy různé. I zde je snaha tyto rozdíly stírat ke společnému blahobytu a rozvoji. Tedy pokud nám nevládnou závistivci, po moci nad jinými toužící jedinci i skupiny a i jinak úchylní nebo duchovně nedozrálí . Ale to už jsem myšlenkově sestoupil v této otázce od vrcholu asi až na dno. Tento příspěvek lze zařadit jako rozvinutí bodu ad 1). Přejdu-li o něco rozměrů níže i do dalších konkrétních oblastí zrady včetně rusonárodů na lidstvu pak uvádím:


 1) vadný výklad podstaty idejí co do jednoduchosti a srozumitelnosti masám=lidu ( lépe to dokázalo však křesťanství nežli komunismus) a následné vnášení vad do těchto za účelem svých vlastních oživovacích schopností, skrytých v prvé řadě ve velkoruském nacionalismu, a dále v komolení internacionalismu a ústupu od jeho forem v řízení společnosti a dokonce i v násilném vývozu těchto úchylek.


2) utajování poznatků vztahu zákonů mrtvých při vracení se do života a možností živých jak svobodně volit a regulovat tento vztah k nim samým a tím i k jejich životaschopnosti vůbec.


3) šíření lživých či jinak zamlžujících informací, pro správné modelování světového názoru a snaha udržet tento stav i za cenu pádu původní podepřené historické pravdy, která se však vývojem lidstva dostala na pozici demagogie - např. vyvyšování dělnické třídy nad jiné - zejména inteligenci. Lze tedy charakterizovat, že nadřadil-li Marx-Engels-Lenin dělnickou třídu=ruce společnosti, nežli inteligenci=rozum, pak tomu odpovídala doba svojí nevyvážeností kvality=inteligence a kvantity=dělnictva a rolnictva jak v hmotných existenčních, tak i duchovních možnostech těchto dosáhnout onoho komunistického naplnění 3. základního zákona v jeho druhé části a mít tedy rovnou možnost stát se kvalitou!. Revoluce a celospolečenské změny v posledních několika stech letech však kupodivu nemění stereotyp vlády Rusonárodů, které stagnují v takové společnosti jako je socialistická ze zcela stejných příčin!!! Prostě okrádají lid i celá společenství tak, že opět kvalita nepřechází do kvantity a lidu se lže a nutí se i děti ve školách říkat lži např. k maturitám o "Mírové politice SSSR, obranném Varšavském paktu socialistické soustavy atd." Zejména viditelné to je v hmotné oblasti socialistických společenství, ale změnou společenských podmínek a pokrokem i dogmaty kdy "ruce jsou více nežli mozek".


 4) zradou celé řady komunistických závazků, smluv a usneseních ze strany uměle vytvořeného vůdčího centra komunismu (zákon protikladů) v SSSR a jeho jednání i v rozporu či zejména v rozporu s vlastní ideologií, kterou tak staví proti člověku a lidstvu jako takovému se dopouští podkopávání ideových základů komunismu a jejich odmítání světovou veřejností zejména pro jejich zločinné metody šíření a udržování u moci. Taktéž se staví i k pokusům z vlastních ideových řad o nápravu tohoto stavu.


5) i ze současných zpráv o dění a výhružkách ze zemí Rusonárodů, okupujících však dodnes fakticky mnoho dalších národů, lze usoudit, že se nesmířili s dualismem zákona protikladů, ke kterému je historická cesta zrady dovedla, ale že stále touží po pomstě za nedosažení totální světovlády (tedy světovlády, kdy již nebude žádný prolínající se svět s jinou nežli jejich velkoruskou diktaturou, pod jakoukoliv formou společensko-ekonomické formace). Od počátků dobývání kosmu, kdy si sestřelovali nad nic netušícím lidstvem na Zemi, své vojenské družice atp. se sice něco zmněnilo ve vztazích v kosmu, ale na Zemi samé tento vztah není v souladu s jejich záměry. K tomuto bodu tedy přenáším následující část zveřejněnou původně jinde. Jestliže kosmos představuje bitevní pole k ovládnutí celého světa, pak na Zeměkouli si nemůže být jistý, i při zachovávání přibližné polarity sil obou velmocí, nikdo, ani jedna země svým osudem včetně velmocí. Tak se z atomové hrozby totálního zničení celého lidstva na Zemi rodí koncepce tzv. lokálních jaderných válek. A to podle mého názoru představuje i ofocený rozkaz Čs. armádě z knihy J. Fidlera. K tomu je ovšem zapotřebí jediné !!! Tajné dohody velmocí za zády lidstva a patřičná dezinformační kampaň , včetně podpůrných vojensko-politických akcí, které mají ukazovat na neshody velmocí, ne tedy na možné dohody jakéhokoliv rázu. (mám na mysli např. tajnou dohodu, že Evropa bude ponechána k expanzi až genocidě Rusonárodům i za použití krycího manévru a lokální jaderné války do které USA nevstoupí za jiný ústupek např....). O rusonárodech víme, že měli i tajné smlouvy s Hitlerovým fašistickým Německem a pohleďte jak svoji spoluúčast na fašistickém zlu a jeho počáteční podporu dokáží zakrývat neustálým servírováním informací o německém zlu a těží z toho dodnes.Nikdy se asi nedozvíme, zda byl Hitler sovětský špión a kdo byl jmenovitě ten z Čs. špiónů v hitlerově generálním štábu až dodnes asi neodhalen (18:49 11.3.2009 doplňuji, že po 50ti letech bylo odtajněno, cca již před 15ti lety a zveřejněno v časopise protifašistických bojovníků jen zmínkou, že ČSR měla v generálním štábu Hitlera svého neodhaleného špióna, ale jeho jméno tam nebylo zveřejněno ani po oněch 50ti letech!!!).


     BUDE SE TAKTIKA A SITUACE OPAKOVAT S USA ? Z lidstva se tak stává dojná kráva pro "vyvolené" - což v případě Čechů a Slováků známe i z období po II. svět. válce, kdy vykořisťování našich národů exploatací přírodních a duchovních i lidských hodnot zálohovalo vychloubačný a agresivní SSSR. S jídlem roste chuť, praví jedno přísloví a tak v obrázcích prezentované v knize Jiřího Fidlera "21.8.1968" s podtitulky "Okupace Československa" a "Bratrská agrese" se můžete alespoň částečně dozvědět, jak vydíral SSSR naší vlast jen např. v oblasti naší armády, jak plánoval agresivní první útok na západ s cílem zajistit si tak převahu prvního momentu překvapení a to i jadernými zbraněmi (pokud vám nebude dodatečně zmněněn text, ovšem!!!) a další závažné okolnosti, značící ve své podstatě téměř jisté vyhubení našeho národa i Slováků na našich územích a v podstatě nové osídlení rusonárody. Tedy jinak to, co nám Hitler sliboval veřejně v jiné formě naplňuje skutkový dopad politických ambicí SSSR!!!. Toto nebezpečí bych rád dokumentoval v první části o zradě z ideového centra - Moskvy. V druhé části bych rád přinesl obraz přestavby v SSSR, kdy dochází k průlomu v samotné SSSR a pokusům pohřbít tuto a jiné zrady ideového centra (mocensky uměle vytvořenou, neb duchovní síla nemá hranic a přiznávají to i učebnice Marx-leninismu a tudíž lze úspěšně dokazovat prohnilost tohoto centra - v podstatě spíše vojenské moci, nežli duchovní). Jak těžký proces toto byl z hlediska obnovy důvěry nejen západního světa, ale i tzv. satelitních států SSSR, si ani já nedokáži představit z důvodů mnohých utajovaných skutečností a "zločinů" na zločincích, které bylo nutné provést. I tak však lze ukázat, že proces potrestání zločince, běžný pro každý vyspělejší stát vůči jedincům, pomocí zákonů a pravdy,neplatil a dosud neplatí pro státní aparáty a mocnosti všeho druhu. Snad s výjimkou Norimberského procesu a vykopnutí agresora- Sovětského svazu z Organizace národů po přepadení Finska. A navíc se lidstvo jakoby (?) vrátilo zpět, do předobdobí následné studené války, zejména neúspěchem přestavby v SSSR, kdy následuje pokračování ve zradě navíc umocněné příklady podivně vzniklými multimilionáři a vlastníky více jak jen nějakého výrobního prostředku v zemích bývalé SSSR, tedy ke stavu který u naší vlasti nenastal ani v roce 1968, ale posloužil SSSR k zámince následné naší okupace, vraždám a dalším zločinům na veškerém našem lidu. Pak se naskýtá otázka zda jsme lepší lidstvo nežli dříve, když za cizí viny trpí neviní, či nikoliv. Pokud ovšem nepochopíme nadčasový smysl a zákony vztahů (zejména střetů) mrtvých se živými, kdy zákony sebeoživování jsou vybujelé až do rozporu se zákony živých, budeme řešit stejné problémy až do své úplné likvidace svobody, demokracie a dalších po celá tisíciletí vybojovávaných lidských hodnot.xxxxxxxxxx 14:56 2.12.2008provedeny drobné opravy textu autorem.


17:36 11.3.2009-dnes se mi podařilo vložit do obrázků text z knihy "Kronika lidstva" o vyloučení  SSSR z Organizace národů dne 14.12.1939 za přepadení Finska. Tento údaj budete leckde hledat jako jehlu v kupce sena, neb pokusy o cenzuru a přemalovávání dějin ve prospěch rusonárodů můžete pozorovat stejně jako já i v dalších textech i jiných médiích (např. kniha "Dějiny Finska" text vyznívá skoro jako chyba Finů v dané  válce, náš jeden z filmů o r. 1968 ukazuje po okupaci na státní svátek vyvěšené i sovětské vlajky u našich obyvatel což jako paměntník musím označit za hrubou lež atd.). Druhý obrázek k přepadení  Finska mi již nelze do obrázků umístit -tak mi to funguje většinou.


K druhé slibované části o přestavbě v SSSR musím bohužel říci, že oskenované materiály mi všechny zmizely z nosičů kde byly uloženy a za notebook mi byly vráceny peníze jako za neopravitelný, leč údaje všechny pryč. Takže si to vyžádá opět další čas a náladu na to. Dalibor Zvolský
8:49 11.3.2009


 


doplňuji:27.9.2010 18:32:33 , že na níže uvedené adrese je možno shlédnout staré číslo =zvláštní vydání časopisu Mladý svět : Gorbačov-Reagan-březen 1988, které může být pro mnohé velmi poučné.


ttp://daliborcernooky.rajce.idnes.cz/

(více)
27.11.2008 15:10 | 0 komentářů | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

O osobnosti v dějinách

Aneb kritika sovětského učení v marx.-leninistické literatuře a učebnicích.


Mnozí znají výrok "Válka je vůl!". A mnozí s ním i souhlasí, včetně mé maličkosti. Bohužel, ne všichni a ani všechny národy nejsou vychováváni k míru. Jako proradnost jsem cítil i já, že se za socialismu hovořilo o mírové politice a činy tomu neodpovídaly zcela vůbec. Konec konců český a slovenský národ to poznal sám na sobě zejména v období zviditelněné zrady Sovětského svazu na našich národech, tedy v roce 1968 při vojenském přepadení naší ČSSR a následnou, několik desetiletí trvající vojenskou okupací naší vlasti.
Když po r. 1989 na schůzi uliční org. KSČ ústy jejího předsedy bylo vysloveno, že války musí být, začalo mi být zjevné, že i komunisté starší generace nám mladším cosi tají, neb proklamovaný mír a mírové soužití bylo s tímto výrokem v protikladu, nebo, že se jedná o chybu integrovanou do původní duchovní myšlenky o idei komunismu. Chybu jsem nalezl v učebnicích od sovětských autorů, které jsme jako jejich věrní nohsledi překládali a předkládali našim generacím jako duchovní potravu bez asi jakýchkoliv úprav a kritických komentářů.
Dovoluji si tímto, tedy napravit tuto skutečnost a oponuji sovětským autorům, kteří jako příkladné osobnosti předkládají lidstvu ve svém učení vojevůdce s příkladem Alexandra Velikého.
---------------------------
sem bude doplněn jejich text, pokud mi zase nebude ukraden z uzamčeného bytu, tak jako celá řada mých osobní věcí........(text, který jsem původně četl jsem dodnes nenalezl -18:44 13.11.2008 i když jsem nalezl obdobný v jiném významu s odkazem na A. Makedonského a dalších, ponejvíce vojevůdců.

02.11.2008 tedy doplňuji, že intuice mne nezklamala a vypadá to na další vniknutí do bytu přes neporušený zámek a citovaná učebnice není k nalezení. Zatím, již se mi stalo, že takto zcizený snubní zlatý prsten mi byl vrácen po čase byť na jiné místo nežli byl původně. Zatím tedy proberu postavu Alexandra Makedonského , zvaného též Veliký. Na pomoc si vezmu knihu od autora Miloše Biče "Při řekách Babylónských". Píše se v ní na str. 102-103 o citovaném vojevůdci následující: "Jeho záměr uskutečnil jeho syn Alexandr Makedonský zvaný Veliký (níže e.A). Nejdříve přimněl neklidné řecké kmeny, aby se smířily s novou jednotnou vládou a r. 334 se pak přeplavil na asijskou půdu. Poslední perský král Dareios III. (Dárajavahuš, 336-330) se mu postavil na odpor na hranicích Sýrie a Malé Asie. Byl však poražen u Issu a Peršané se dali (i s králem) na panický útěk. Také Dareiova matka a manželka s třemi dětmi padly i s poklady, které měl s sebou, do zajetí. Ostatní harém a dvorský personál nechal Darieos v Damašku, ale Alexandr neváhal, vyslal tam vojenský oddíl a všechny zajal. Prý to bylo mj. 300 kuchařů, 100 připravovatelů nápojů, 40 kadeřníků a voňavkářů, 46 věnečníků a 329 tanečnic.
Alexandrovo tažení se pak čím dál více podobalo triumfálnímu průvodu. Ve Foiníkii mu chtělo vzdorovat jen město Týr, ale po sedmiměsíčním obléhání bylo dobyto a obyvatelé buď ukřižováni nebo prodáni do otroctví. V Jeruzalémě vítal Alexandra sám velekněz a zajistil tím Židům královu přízeň. V Egyptě uvítali Alexandra jako osvoboditele z perského jha a slavili ho jako syna boha Amuna. Mezitím se Dareiovi podařilo sebrat nové vojsko. K nové bitvě došlo u města Arbély ve východní Asýrii. Dareios však opět utekl a Alexandr nerušeně táhl na Babylón, kde ho přijali jako osvoboditele. Při průchodu élamskými horami se utkal s loupeživými Uxiy, kteří byli zvyklí vybírat i od perských králů za průchod poplatky. Alexandr si s nimi poradil po svém a měl před sebou volnou cestu do Persepole a Pasargad. Kořist byla nevyčíslitelná a vítězství se náležitě oslavovalo, rovněž nezřízenými pitkami. Do němoty zpitý král přitom v persepolském paláci založil požár a zničil tak kulturní hodnoty nesmírné ceny. Pak pronásledoval Dareia, ten později padl do rukou vlastních dvořanů. Zbývalo projít východním Íránem a zajistit tam pořádek.
Alexandr chtěl vytvořit říši od Makedonie po Indii. Za její hlavní město si vybral Babylón. Svůj světovládný sen však neuskutečnil. Zemřel v Babylóně asi v polovině června r. 323 př. n. l. stár 32 let a 8 měsíců. Je pravděpodobné, že si uškodil nezřízeným pitím, ale rozhodně muselo jeho zdraví utrpět nesmírnou námahou při válečných taženích v nezdravém podnebí babylónském. Odešel v něm jeden vskutku veliký a nesporně schopný panovník, kterému se podařilo otevřít cestu západní kultuře do východních zemí a naopak vymoženostem východních kultur na západ. "

Tak toliko autor knihy. Z dalších pramenů jsem ještě četl a vyvodil, že nejen nezřízené pití, ale např. přisvojení si celého harému po poraženém perském králi a dokonce vynucování si v Egyptě božských poct pro svoji osobu, muselo ukazovat na morální extrém vybujelé pýchy a mohlo značit počátky ztráty sympatií i těch národů, které jej původně vítaly jako osvoboditele od Perského jha. Naštěstí však zemřel dříve, nežli se usadil do pevné vlády, která by se asi příliš nelišila od Peršanů co do zátěže. Také to, že jeho následovníci již tuto říši neudrželi svědčí o této možnosti.

Co dodat. Kdyby mi někdo řekl, že u zkoušky z marx.-leninismu vyhořel na otázce osobnosti, jako vzoru nejen pro ČSSR tehdy současné, ale i pro budoucí generace, kdy uvedl Alexandra Makedonského, vůbec bych se nedivil logice zkoušejících. Uvést jako vzor osobnosti pro socialismus a komunismus otrokáře a jeho systém, opilce a božských poct vyžadujícího panovnického individua mi připadá vskutku scestné. Po přečtení sovětských autorů v oné učebnici a zkušenostech jak po staletí činní ve světové politice a vojenských agresích a výbojích se však nedivím, kdyby opak byl pravdou.
Příště zakončím autory, které snad ani SSSR nemůže pokládat za podjaté a navíc....nechte se překvapit ...
Sobota 08.11.2008
Citace z knihy J. Fučíka "V zemi kde zítra již znamená včera" nakl. Svoboda 1951 str. 24 :
"Ale neobávejte se, že jsem zapomněl v té dlouhé noci nad naším světem, neobávejte se, že nevyplním to, co jste nám přikazovali, co bylo jediným vaším přáním, když jste říkali : Mluv pravdu. Mluv o všem co jsi viděl. Mluv o našich úspěších - víme, že jsou veliké - ale mluv také o našich nedostatcích, o překážkách, které se nám stavějí v cestu, nezakrývej nic. Lhal bys mlčením.
Ne soudruzi, toho se neobávejte, nechci lhát ani slovy ani mlčením .
Kdo poznal vaše budování a náš boj, ten nemůže lhát."

Toliko tedy citace z knihy, která asi není bestselerem ani dnešních generací, jako nebyla již mé generaci. Hovoří však jasným jazykem, že i v SSSR a zejména rusonárodech došlo k podstatným generačním změnám v myšlení, slovech a jednání. Lže se slovy i mlčením nejen vlastním národům SSSR, ale celému světu. Víme co i zde v ČSR jejich poradci nastolili.
Tedy absence pravdy se jeví jako největší překážka k odstranění nesebekritiky a velikášství dovolující páchání zločinů i na cizích územích, až hazardovat se světovým mírem. Přestavba M. Gorbačova měla odstranit zlo od základů vad. Byly a jsou však tak pevné a hluboké, budované po celá staletí, že odstranily M. Gorbačova a přestavbu. Alespoň navenek, do našeho reálu. Co by asi o tom napsal J. Fučík a také o roce 1968 a i dnešnímu dění? Nazval by to zradou idejí a lidstva od SSSR a zejména rusonárodů, tak jak to cítím já? Celé to vše začíná nenápadným vnášením vad do druhých. Včetně vývozu ideologií atp. Proto jsem považoval za správné upozornit na vadu osobnosti Alexandra Makedonského a vůbec celé propagandy válečnictví a z toho vyplývajících lží, že zabití agresorem není vražda, válečná kořist není zlodějna atd., ale čin hodný osobnosti člověka.
Zároveň si však uvědomuji, že ani v minulosti ani dnes a v blízké budoucnosti, nenastala situace, aby voják i jako skutečná osobnost, mohl říci své - NE válce agresorské, mnohdy vydávané jako pomoc. Tím je voják, asi ve většině případů, zbavován části své osobnosti ve svůj neprospěch. Pomoc je u mne stavět školy, nemocnice, či darovat humanitární další pomoc, nikoliv však v jakémkoliv vojenském sboru mimo tzv "Modrých přileb" vojsk OSN.
Věřím však, že se ozdravené lidstvo jednou mé zatímní utopii o společnosti, včetně reorganizace armády, přiblíží až ji i překoná.
Další příspěvek příště.

18:44 13.11.2008
Citace z knihy Pavla Tigrida "Politická emigrace v atomovém věku" str. 77:
"Jako kdysi generálové Rudé armády si připíjeli na to, až nebudou až jich nebude třeba ve společnosti bez válek,...."
Další příspěvek příště.

18:57 20.11.2008
zde odkazuji na obrázky, kam jsem ofotil z knihy T.G.Masaryka "Světová revoluce" části o zhanobování vojáků čs.legií sovětskou armádou (kniha je velmi dobrá na postřehy o rusonárodech a jejich expanzivních cílech, již tehdy s obětováním ostatního slovanstva za vidinu dobýt Cařihrad) a mnoho dalšího.

16:46 22.11.2008
a zde poslední příspěvek k tomuto tématu kde se odhaluje "osobnost" agresora z knížečky ing. Solara "Půjde to",
kterou se snažil pozdvihnout národní seběvědomí v těžké době pro naše národy roku 1938 i tímto citátem:
"Nebojíme se než jednoho: aby nám nebe nespadlo na hlavu."
Odpověděli r. 335př. Kr. Keltové na hrozby Alexandra Velikého


---------------------------- oponuji tedy s tím, že:

Válka je vůl, aneb k osobnosti v dějinách lidstva
----------------------------------------------------------------------
(pátek 04.03.2005 L.P.)

Jestliže vojevůdce svými činy oslnil část lidstva, která však nebyla jím znásilněná, okradená, okupovaná či jinak przněná, nazve jej hlupák osobností. Nepopírám, že lze bojovat i za dobré a pokrokové věci, ale to už smrt zákona negace-negace tak zařídila, aby se jedni vyšvihli po zádech vad vnesených do jiných!
Skutečná osobnost zabere celé lidstvo beze zbytku! Jak všechny mrtvé i zpět tak současníky s pravděpodobností zabrat i značnou část budoucích.
A tak rozdávající se filosof, schován za vojevůdcem, je-li duchem kosmopolitní a létá k makro i mikrosvětům, je osobností všech, zatímco vojevůdce jen těch vítězných pod ním, KDYŽ IDEÁLY ZA KTERÉ BOJOVAL PŘEHLUŠÍ HNUS Z PRAKTIK JEHO VÍTĚZSTVÍ ! Po pochopení této mé zapsané myšlenky lze lépe pochopit i totalitu, cenzuru a utajování včetně snahy přepsat pravdivost lidských dějin některými jedinci až národy. Pravda, jako idea sama o sobě, je nepřítelem takových.

Jako příloha k tématu dobře poslouží v zde zveřejněných obrázcích oskenovaný nákres "Má teorie prolínajících se rozměrů a pohyb myšlenky v nich", kterou jsem již zveřejnil k článku o duchovní impotenci. (více)
01.11.2008 10:47 | 0 komentářů | Autor: DaliborZvolsky@centrum.cz | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se