« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

Lenin jako špatný komunista

Úvod ------- Jak jsem již jinde psal, považuji děti za třídu, která jediná neztratila přeze všechny společensko-ekonomické systémy svoji vazbu na komunistickou formaci od prvobytně-pospolné společnosti dodnes i budoucna, jak tuším.


Že děti jsou budoucností lidstva a každého národa je očividné. I nám se to říkalo na základní škole. Horší je, čeho se dospělí i celé systémy dopouští na dětech. Je to třída, která je ve svých právech tou nezranitelnější. Špatné lživé slovo či vysvětlení, může změnit náhled a tvorbu malé osobnosti do budoucna natolik, že se z toho poté bude těžko roky vzpamatovávat. Proto důraz na školství, společenskou to instituci doplňující rodičovskou úlohu směrem k vyrovnávání duchovních rozdílů vyspělosti jednotlivých rodinných komunismů, ve kterých děti žijí.


 Právě proto začínám příkladem, který je hoden zamyšlení všech, nejen marxistických filosofů. Leninovo citátem, okradeným o komunismus a leckde i vyvěšovaný od základních škol po další propagace v knihách, slovnících atd.


Příklad č. 1)


 "Učit se, učit se, učit se !" V.I.Lenin


Na první pohled to nevypadá nijak závadně. Ani vlastně není závadné, jen okradené o podstatu toho co děti v rodinách samy mají. Tedy o to, že dostávají podle svých potřeb od rodičů (a pochopitelně možností rodičů) ke svému vývoji a životu vše základní a potřebné. Jednoduchým převedením onoho citátu do stejného významu avšak lépe všem srozumitelného, zní tento následovně:


 " brát, brát, brát!"


Je to tedy okradené o ono komunistické ..." ...a kvalita přechází poté zpět do kvantity". To se rovná, tomu, co činní jejich rodiče dětem samým. Vrací a vrací co kdysi dostali. Protože z pohledu dějin můžeme vidět jak rusonárody berou a berou a berou všem bez všech zábran, ale právě podle tohoto citátu Lenina nevrací, považuji tento za okradený, protispolečenský svojí poloviční pravdou a nekomunistický!!!! Správně tedy citát má znít, dle mého názoru, následovně:


 "Učit se, učit se, učit se a potom učit a učit a učit!"


 Doufám, že se mi tímto podařilo cosi historicky špatného opravit, vysvětlit a naučit .Všichni máte můj souhlas tuto moji myšlenku šířit i množit, za předpokladu, že jste onen zákon již pochopili a jste schopni jej vysvětlovat i v dalších příkladech. Pokud ne, budu se snažit na dalších příkladech 3. základní zákon "zákon přechodu kvantity v kvalitu a zpět přechodu kvality v kvantitu" ještě vysvětlit.


 19:06 10.12.2008 Příklad č. 2)


 Učitel ve třídě žáků. Žáci jsou nezkušenou kvantitou a učitel je zkušenou kvalitou. Učitel při výuce předává kvantitě žáků po částech své vědomosti a tím je posunuje do kvality. On sám tedy jako reprezentant kvality tuto rozdává a vrací tak to co on sám jako žák a později student od druhých bral s tím, že toto mohl navíc obohatit i o něco nového (např. jako já výše v př. č. 1 obohacuji citát, který byl z ideového i přirozeného předávání o cosi ochuzen). Co z uvedeného 3. základního zákona můžeme ještě vyvodit? Ohromující skutečnost, kterou si mnozí lidé ani neuvědomují pro její běžnost, asi tak jako si neuvědomují od narození zákon zemské tíže, že jest zákonem. Jedná se o schopnost, která je v biblickém příběhu v hmotné podobě " jediného chleba", tedy pokrmu hmotného, o který se podělil Ježíš s množstvím lidí a které takto nakrmil, existující i v jiné podobě-duchovní. V duchovní podobě takto dokáže vyučující (pomineme-li nevelké snad procento) taktéž nakrmit duchovní potravou své žáky a posluchače o jablko poznání. Co však více, sám o nic nepřišel a navíc naučená kvantita žáků a posluchačů má možnost sama nyní učinit totéž. To je tedy možno nazvat bez nadsázky zázrakem, který byl lidem dán. K tomu však musely všechny tři zákl. zákony přispět. Jak??? - následovně:


 a) byla stvořena řeč=jazyk dorozumívací, který definoval věci a pojmy. Tyto se šíří do kvantity.Jak slova jednotlivá jsou svazována k sobě s kladným či záporným obsahem, tak je toto i v písmenách slov, ale i ve smyslech vět atd. Naplňuje se tedy zákon protikladných sil.


 b) definování pojmů dostalo zákonitý postup, který má logickou náplň co s čím vyjádřit co postavit jako protivrzení, co lze sjednotit atd. A tím lze z pouhých slovních vazeb v mozku kopírovat jak cestu, toho co slyšíme tak tvořit novou cestu myšlením. Tak sdělený výsledek a poměřovat jej s vlastní cestou.


 c) Z kvantity slov, pojmů, vět atd. je vytvářena jakási kvalita=cíl sdělovaného. A tím lze z pouhých slovních vazeb v mozku kopírovat jak cestu, toho co slyšíme tak tvořit novou cestu myšlením. A vracet zpětně naši verzi např. do kvantity, je -li uznána za kvalitu.


 


 Př. č. 3) POČÍTAČ:


1.zákon je tvořen dvojkovou soustavou ANO:NE převedeném do jazyka PC


2.zákon je tvořen programy v počítači


3.zákon je tvořen kvantitou údajů, které do počítače vložíme a kvalitou nám je výsledek, který potom můžeme šířit do kvantity či kvantitě slouží jako další výchozí údaj atd.


 Doplňuji 12:43 11.12.2008:


ad bod 1) snad každý žák od určitého stupně již ví, že dvojková soustava se skládá pouze z čísel 0 a 1. Tyto číselné znaky je možno převést do dalších forem s vypovídací schopností pouhou jejich kombinací a počtem v číselné řadě. I zde tedy dochází k tomu, že z kvantity číselných znaků 0 a 1 vytváříme novou kvalitu. Ale co je důležité, základní princip dvou protikladů zůstal zachován a zviditělněn zde natolik, že lze dokumentovat zákon protikladných sil jakoby od prvopočátků stvoření, což se vždy dost dobře nedá. Dva číselné symboly zároveň představují jinou formou= základní slovní protiklady našich lidských jazyků - ANO a NE. A tyto lze zase dále slovně i větně i myšlenkově vázat a přemněnovat dále atd....Je z toho tedy patrné, že nemizí jako zákon, ale přetváří se dále, neb je jako součást dalších dvou zákonů již citované trojjedinnosti z nich vytvořený, dále unášen a množen všude tam, kde jsou. Protože jsou to zákony obecné, stvářející vše okolo nás i uvnitř nás, působící tedy v mikrosvětech i makrosvětech, nalezne je všude a ve všem. Lze tedy na jejich základě vynalézat nové věci a chápat vynalezené. Například vynalezl-li kdosi převod přírodních sil větru,vody za pomoci dynama na el. proud a další vynález využil tuto k rozsvícení první žárovky, pak bylo lze očekávati, že vynález protikladného převodu na sebe nedá dlouho čekati. A vskutku, byl vynalezen elektromotor, který zpětně převádí elektrický proud na mechanický pohyb zpět, ale v kvalitě, že člověk ovládá tuto sílu a lze ji použít kdy on potřebuje a kde potřebuje. Tak činí i dále vynálezy, že světelnou sluneční energii převádí na elektrickou atd... Tedy jeden jediný vynález nového druhu, umožňuje již dopředu nasměrovat vědecké bádání a úsilí do protikladných poloh podle těchto zákonů a tím stále postupovat v šíření kvality do kvantity.


ad bod 2)Zákon jednoty a boje protikladů nám vlastně umožňuje převést sebe sama do logické formy pokynů a příkazů, které dokáží splnit zadaný cílový úkol např.v počítači. Jedná se o různé druhy programů, bez kterých by vlastní i oživlé tělo počítače nedokázalo nic zplodit. Proto jsem první zákon=zákon protikladů nazval sám pro sebe," zákonem gigantického blbce ". Ano, je to spoutaná obrovská síla protikladů a to právě druhým základním zákonem. Sovětští filosofové, jak jsem se dočetl, považují druhý zákl. zákon za nejdůležitější. Já nikoliv. Vycházím z existenční závislosti jako aktu prvořadé důležitosti. Protože bez prvého zákona by nebyl druhý a bez druhého třetí, tak považuji "zákon gigantického blbce" za "nejdůležitější", psáno v uvozovkách, neb rozhodující je jejich trojjedinnost!!!


 ad bod 3) Zákon přechodu kvantity v kvalitu a zpětně kvality v kvantitu, je lehce pochopitelný. Nejdříve počítač "nakrmíme" spoustou databází, nejlépe by bylo jakýmsi UNIVERSEM, a poté z tohoto (zase obra, ale informací) pomocí druhého a třetího zákona taháme a třídíme rozumy tak dlouho až obr "blbec" porodí výsledného dokonalého trpaslíka. To za podmínky, pokud i jeho stvořitel do něj vložil kus své možné geniality, umocněné strojovou rychlostí a nepodplacenou či jinak rušenou čistotou zpracování požadované kvality. Tím se nám leckdy musí nutně zdát dokonalejší, nežli jeho stvořitelé=lidstvo. Ale už i o tuto čistou kvalitu se nás snaží leckdy defektní a v mozcích zavirovaní "jedinci" okrást, takže se lidstvo musí snažit, aby zase o něco co už mělo, rázem nepřišlo = jev ohrožené kvality v kvantitě jakousi zápornou kvalitou. A už se nám ty zákony pěkně přetvářejí do dalších forem, že???


 


 Příklad č. 4) Zážehový motor:


 Co je cílem zážehového motoru ví snad každé malé dítě. Má vytvořit hnací sílu stroje či zařízení na které je motor napojen. Na tomto příkladu bych rád dokumentoval, že zákon protikladů může být plynulý a ne tedy v negaci-negaci jako skocích. Vezměme za příklad osobní automobil. Má-li konstrukčně válce, pak zákon protikladů je zde převeden do horní a dolní úvratě pístu, 2. zákon do převodového soukolí a řízení atd. a 3. zákon do palivového zdroje, dále četností=kvantity jeho promněn v pohyb horní a dolní úvratě, převádění dále do četných otáček kol. Cílem je žádoucí pohyb vozidla, který ve výsledné kvalitě může být i plynulý. Ve skocích začínají začátečníci! Navíc Wankelův motor odstraňuje i snad možnou námitku o práci válců ve skocích nahoru-dolů jako negaci-negaci jen skoky. Chtěl jsem tím jen dokumentovat, že zákon negace-negace, vysvětlovaný ve fil. slovníku a přeložený do češtiny ke studiu zejména marx--len. učení, tak jak je vysvětlován a i jinde vyžadován jako 1.základní zákon socialismu,mi připadá nesprávný a měl by být nahrazen skutečně obecným zákonem protikladných sil. Lenin vysvětloval zákon negace-negace ve skocích vývoje spol.-ekonom. formací ve spirále dějinného vývoje. Já si to převedu jinak - na ekonomický vývoj a teorii o opakujících se krizích. Pak tedy nahradím spol.-ek. řády vývojovými fázemi pod názvy "oživení" - "konjunktura" - "deprese" - "krize" namísto "prvobytně pospolná" - "otrokářská" - "feudální" - "kapitalistická". Po kapitalistické, jak víme nejen od Lenina, má nastat posun ke komunistické formaci, která není ničím jiným, nežli prvobytně pospolnou na vyšší úrovni a tím vzniká skok. Ale to pak není obecný zákon, ale subzákon zákona protikladných sil, který zcela plynule vývoj k tomuto skoku dotlačil a tedy byl vadně v učení označován jako 1. zákl. zákon socialismu!!! A další rozpor!!! Učení o komunistické formaci samo hovoří o tom, jak překonává živelnost vývoje a krize. Fajn. Potom ale potvrzuje zároveň moji teorii, že nikdo nemůže zaručit další vývoj lidstva ve skocích, ale naopak potvrzuje možnost plynulého vývoje za pomoci zákona protikladných sil v trojjedinnosti s druhým a třetím obecným základním zákonem (nejen socialismu!!!).


 


 příklad č. 5)atom, jako částečka hmoty:


 Struktura atomu, je zrovna tak tvořena 3 zákl. zákony, jak je výše uvádím. Má kladné, záporné a neutrální částice. Existují tedy protiklady i jejich sjednocení. Kvalita se nalézá v jádru. Je to historicky uložená kvantita pospojované energie v protikladech, prostřednictvím druhého a třetího zákl. zákona. Při rozštěpení jádra se uvolňuje tato kvantita do protikladů řetězového štěpení, za uvolňování části tepelné energie, tedy i v dalších podobách nežli jen záření. A to už je využitý 3. zákl. zákon v přechodu původní kvantity energie do (kvality) jádra, nyní zpět do kvantity uvolňované energie z jádra v četnostech řetězové reakce. Tím bych asi příklady ukončil. Nemám na ně žádnou odezvu a tak doufám, že jsem se moc nepomýlil. Měl jsem sice před delší časem na fóru "štěstí.cz" na vyslovenou obdobu vysvětlování těchto zákonů kritickou odezvu ve smyslu, že ohlupuji mládež a čekal jsem kdy mi přinesou pohár otráveného vína jako Sokratovi, ale jsem ještě naživu a nic konkrétního v čem se mýlím jsem nezaregistroval, neb se mi nechce věřit, že onen vskutku duchovně vyspěle jinak píšící občan, by nepochopil, že dvojková soustava lze převést do dalších forem na ANO:NE, brát:dávat atp. Takže pokud někdo něco máte na vylepšení, rád se posunu s Vaším přispěním do své lepší kvality a vůbec se za to nehodlám zlobit.


17:11 12.12.2008 Jen ještě detail. Kdyby se někomu nezdál ten příklad s počítačem pro chybějící zdroj pohonu, tak má pravdu. Ale můžete odvodit že když zákon "gigantického blbce" jak jsem jej pro sebe přejmenoval, má jen schopnost uvolnit energii, tak je to on kdo roztáčí život jak jej známe, u PC tedy elektrický zdroj. To ovšem neznamená, že když vstoupíme o rozměr níže, že se nám neobjeví v jeho rozkladu do mikro i svět dalších dvou zákonů. Což lze zase vidět na příkladu rozbití jádra atomu. Jde v té relativitě mezi makro a mikro ve které se můžeme duchovně pohybovat o správné ukotvení. Tak snad se mi to alespoň částečně podařilo.


17:30 17.12.2008 ještě něco pro věřící: Reaguji na svoji diskuzi s jednou občankou, která se pokoušela aplikovat ony 3 zákl. zákony, zejména zákon protikladů do křesťanské podoby. Jako protiklad Boha uvedla ďábla. Poopravil jsem jí, že hlavní protiklad ďábla je anděl, podle této nauky, dle mého názoru. Na otázku co je tedy Bůh, jsem jí po pravdě dle sebe sdělil, přibližně to, že Bůh je z pohledu těchto zákonů sice určitým protikladem vůči všem, když tyto zákony jsou ve všem, ale je především sjednocením obou dvou protikladů, které ho vlastně oživují. Vám ještě doplňuji, že z tohoto lze odvodit i to, proč se lidé dovolávali Boha leckdy marně, neb jeho oživování je stvářeno a v závislosti na protikladech, takže aby mohl sám existovat, musí tyto protiklady nechat působit v mezích jejich zákonů. Má to velmi přísnou vědeckou logiku a je mi líto, jestli jsem nějakého křesťana tímto ranil, ale lepší je znáti pravdu, nežli spoléhat na lež. Koneckonců totéž jinak říká i Mistr Jan Hus.


08.12.2008 10:59 | Autor: Dalibor Zvolský DaliborZvolsky@centrum.cz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se