« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

ideová zrada centra

14:13 27.11.2008 v tomto čase mi byl opět původní článek zcizen s odůvodněním, že jsem nebyl přihlášen a musel jsem se opět přihlásit.


      Celý svět pomáhal, ať již dobrovolně či nedobrovolně, současným světovým velmocem k dosažení jejich vůdčího postavení. Dochovalé společenské vědomí, tedy vše to z vědění a umu co se nám zachovalo od generací předchozích a i současných, umožněné zejména celosvětovou výmněnou informací, postavilo základy k této využité možnosti stát se světovou velmocí. K lepšímu pochopení uvádím svoji verzi chápání, která nebyla mnou takto vyčtena ze sovětských filosofických učebnic a může se tak od nich i podstatně lišit, pokud se ovšem po čase v nich nedočtu, že přesně totéž říkají od nepaměti.(děje se mi to např. s filosofickou kategorií absolutní pravdy, která původně podle textu filos. slovníku sov. filosofů neexistovala.- to se vám to pak vzdělává ke "kvalitě"......).


     Tedy kvantita drobných objevů se vyvíjí do vyšší kvality nových a z těchto vrcholů se po překonání stávají jen mezivrcholy jiných a tak se stávají postupně zpět jen kvantitou. Koloběh zákona přechodu kvantity v kvalitu a zpět kvality v kvantitu, tedy funguje jako završení svých dvou předchozích zákonů ze kterých se zrodil a se kterými je ve vztahu trojjedinosti (ze zákona negace-negace, ale lépe ze zákona protikladů, neb ten je primární oproti výkladu vědců SSSR o skocích v negaci. Kdo zaručí, že se v budoucnu nebudeme vyvíjet rovnoměrně? Zákon negace negace je jen subzákonem zákona protikladů - Jin a Jang v mém širším zobecněném chápání!!!


Raději dnes přepisuji a doplňuji tuto část svého textu, neb mi kdosi vesele zahušťuje mé texty na blogu a i jinak negativně ovlivňuje mé činění zde na blogu. Stačí kolik nedostatků v textech mám sám a navíc toto, kdy nemohu stále číst své texty a sledovat úpravu, zda nedošlo ke změnám, které jsem neučinil.


B E R T E     P R O S Í M    J E N     M Y Š L E N K O V O U     N Á P L Ň    a omluvte zbytek. děkuji.       


- prvý zákon je tedy velmi silný zákon, zákon dvou protikladných sil, chcete-li Jin a Jang ze kterého jako subzákon vystupuje v pojetí u sov. autorů totéž, ale vysvětlované fakticky jinak -zákon negace-negace (pokud správně chápu jejich důraz na šíření se ve skocích)


- druhý zákon,  ze kterého se  poté rodí přechod kvantity v kvalitu a zpět,  je zákon jednoty a boje protikladů. Tento zákon je již oproti prvnímu zákonu ve vztahu asi jako vztah rozpoutaných síl přírody proti zrodivšímu se duchovnímu procesu u člověka, který je počíná spoutávat cíleně ve svůj vlastní prospěch a poté i nejen ve svůj. Je to tedy zákon, který již myslí a vědomně tvoří.


 - třetím zákonem, završujícím svůj zrod ze dvou předchozích, je zákon přechodu kvantity v kvalitu a zpět vracející kvalitu kvantitě. Jinými slovy, žádný učený z nebe nespadl, ale zcela komunisticky bral a bral z toho co mu společenské vědomí generací předchozích nabízelo.To čím jej obohatil, jej činilo přínosem až velmocí, abstrahuji-li od toho, že velmoc používá i metody silnějšího a dokáže si přisvojovat i zdroje a zásluhy jiných (my děti socialismu to známe!!!).Jenže když přišlo na komunistické rozdávání=vracet dosaženou kvalitu kvantitě=základně=lidu, přišlo se na to, že některé velmoci měli hubu plnou komunismu a nenávisti proti jiným, např. proti USA, Němcům atp., ale ti dokázali tento komunistický princip rozdávání uplatnit vůči svým společenstvím lépe a více, čímž se nám stávali vlastně vzory budování komunismu. Říkám-li my, mám na mysli těm, co pochopili totéž co já i oproti bdělé cenzuře myšlenek pokroku. A tady je možná jádro IDEOVÉ ZRADY CENTRA, které je možno odvinout prostou logikou myšlení, či jen laickým pohledem na model komunismu, který přežívá od zrodu lidstva a existoval i před ním, neb je sám o sobě promítnutím citovaného zákona či jejich trojjedinosti, do forem zachovávání života - mám na mysli model RODINNÉHO KOMUNISMU. Tedy onu formaci ve společnosti, která byla podle naší ústavy základním článkem naší společnosti. Snad proto, že byla základem se s klidem přehlíželo i to, že forma uvnitř každé normální rodiny je založená na komunistickém principu "každému podle jeho potřeb a každý podle svých možností a schopností" a nebylo to hodné takto jednoduše přiblížit lidu na celém světě. DĚTI JSOU JEDINÁ TŘÍDA CO ŽIJE V KOMUNISMU OD ZRODU LIDSTVA !!" Ani Marx-Engels-Lenin nepovažovali tento fakt za hodný rozpracování a vůbec zařazení dětí do společenských tříd! Já ano. V rodině se promítá onen zákon dědění z pokolení na pokolení až připadá lidem normální (ale ne bohužel už komunistický), že oni když byly dětmi tak také braly od svých rodičů a nyní jen vrací totéž zpět. Dítě saje mléko z mateřského prsu zcela zdarma, ne pod vidinou "Zaplať ty spratku, jinak nedostaneš ani cuc!", dostává jídlo, ošacení, bydliště atd. a vše zdarma. Logicky, vždyť by ani nemělo na zaplacení, od doby co byly vymyšleny peníze. Rodiče zálohují budoucí život, stejně tak jako byl zálohován jim samým.Takže po dětech se chce také něco. Podle jejich možností (např. vývinu, zdravotních atp.) aby už zkoušely krůčky, řeč, učily se.....Tím je poučka vysvětlena a naplněna. Ne však pochopena všemi. Někdo má i více universit a bude vám tvrdit, že komunismus neexistuje. A žil v něm! Tak lidstvo degeneruje i inteligenci našeho světa.


     Ale co rodiče? - Ti už jsou v jiném postavení od rozkladu prvotní komunity. Vstupují mimo rodinu do vztahů, podle společensko-ekonomické formace té které doby. Tedy do vztahů společnosti otrokářské, feudální, kapitalistické, socialistické či imperialistické? či jak jsou různě nazývány.A tady je ten kámen úrazu chápání komunismu filosofy SSSR!!! Proč nelze napsat a dát lidu cosi jiného nežli krvavý román na pokračování a říci jednoduše, že smyslem světového komunismu je to, aby z rodinných komunismů byl vytvořen takový spol. systém, kdy by lidé navenek rodiny vstoupili do téhož či dokonce lepšího vztahu než mají doma? A to se o to generačně svět pokouší a nikomu to asi nedochází, že kritickým článkem je právě střední generace zakládající rodiny. Ta táhne dětský komunismus doma a musí vyprodukovat na důchody generace seniorů! Tedy senioři již v mnoha civilizovaných státech mají v sociální oblasti jakési vracení kvality za jejich přínos v hmotné podobě coby celospolečenský pokus o komunismus. Kapitalismus nekapitalismus!. Funguje toto generační propojování všude na světě. Nejen socialismus a střední generace tedy poté nesou onu tíhu zda se jí podaří toto naplnit a propojit celospolečensky. Je to celé vyspívající lidstvo. Ale tomu to někdo musí jednoduše říci a neprznit to svými činy. Z pohledu na model rodinného komunismu, můžete i sami posoudit, že forma není všude stejná co do hmotných a duchovních zdrojů. Rodinné komunismy jsou tedy různé. I zde je snaha tyto rozdíly stírat ke společnému blahobytu a rozvoji. Tedy pokud nám nevládnou závistivci, po moci nad jinými toužící jedinci i skupiny a i jinak úchylní nebo duchovně nedozrálí . Ale to už jsem myšlenkově sestoupil v této otázce od vrcholu asi až na dno. Tento příspěvek lze zařadit jako rozvinutí bodu ad 1). Přejdu-li o něco rozměrů níže i do dalších konkrétních oblastí zrady včetně rusonárodů na lidstvu pak uvádím:


 1) vadný výklad podstaty idejí co do jednoduchosti a srozumitelnosti masám=lidu ( lépe to dokázalo však křesťanství nežli komunismus) a následné vnášení vad do těchto za účelem svých vlastních oživovacích schopností, skrytých v prvé řadě ve velkoruském nacionalismu, a dále v komolení internacionalismu a ústupu od jeho forem v řízení společnosti a dokonce i v násilném vývozu těchto úchylek.


2) utajování poznatků vztahu zákonů mrtvých při vracení se do života a možností živých jak svobodně volit a regulovat tento vztah k nim samým a tím i k jejich životaschopnosti vůbec.


3) šíření lživých či jinak zamlžujících informací, pro správné modelování světového názoru a snaha udržet tento stav i za cenu pádu původní podepřené historické pravdy, která se však vývojem lidstva dostala na pozici demagogie - např. vyvyšování dělnické třídy nad jiné - zejména inteligenci. Lze tedy charakterizovat, že nadřadil-li Marx-Engels-Lenin dělnickou třídu=ruce společnosti, nežli inteligenci=rozum, pak tomu odpovídala doba svojí nevyvážeností kvality=inteligence a kvantity=dělnictva a rolnictva jak v hmotných existenčních, tak i duchovních možnostech těchto dosáhnout onoho komunistického naplnění 3. základního zákona v jeho druhé části a mít tedy rovnou možnost stát se kvalitou!. Revoluce a celospolečenské změny v posledních několika stech letech však kupodivu nemění stereotyp vlády Rusonárodů, které stagnují v takové společnosti jako je socialistická ze zcela stejných příčin!!! Prostě okrádají lid i celá společenství tak, že opět kvalita nepřechází do kvantity a lidu se lže a nutí se i děti ve školách říkat lži např. k maturitám o "Mírové politice SSSR, obranném Varšavském paktu socialistické soustavy atd." Zejména viditelné to je v hmotné oblasti socialistických společenství, ale změnou společenských podmínek a pokrokem i dogmaty kdy "ruce jsou více nežli mozek".


 4) zradou celé řady komunistických závazků, smluv a usneseních ze strany uměle vytvořeného vůdčího centra komunismu (zákon protikladů) v SSSR a jeho jednání i v rozporu či zejména v rozporu s vlastní ideologií, kterou tak staví proti člověku a lidstvu jako takovému se dopouští podkopávání ideových základů komunismu a jejich odmítání světovou veřejností zejména pro jejich zločinné metody šíření a udržování u moci. Taktéž se staví i k pokusům z vlastních ideových řad o nápravu tohoto stavu.


5) i ze současných zpráv o dění a výhružkách ze zemí Rusonárodů, okupujících však dodnes fakticky mnoho dalších národů, lze usoudit, že se nesmířili s dualismem zákona protikladů, ke kterému je historická cesta zrady dovedla, ale že stále touží po pomstě za nedosažení totální světovlády (tedy světovlády, kdy již nebude žádný prolínající se svět s jinou nežli jejich velkoruskou diktaturou, pod jakoukoliv formou společensko-ekonomické formace). Od počátků dobývání kosmu, kdy si sestřelovali nad nic netušícím lidstvem na Zemi, své vojenské družice atp. se sice něco zmněnilo ve vztazích v kosmu, ale na Zemi samé tento vztah není v souladu s jejich záměry. K tomuto bodu tedy přenáším následující část zveřejněnou původně jinde. Jestliže kosmos představuje bitevní pole k ovládnutí celého světa, pak na Zeměkouli si nemůže být jistý, i při zachovávání přibližné polarity sil obou velmocí, nikdo, ani jedna země svým osudem včetně velmocí. Tak se z atomové hrozby totálního zničení celého lidstva na Zemi rodí koncepce tzv. lokálních jaderných válek. A to podle mého názoru představuje i ofocený rozkaz Čs. armádě z knihy J. Fidlera. K tomu je ovšem zapotřebí jediné !!! Tajné dohody velmocí za zády lidstva a patřičná dezinformační kampaň , včetně podpůrných vojensko-politických akcí, které mají ukazovat na neshody velmocí, ne tedy na možné dohody jakéhokoliv rázu. (mám na mysli např. tajnou dohodu, že Evropa bude ponechána k expanzi až genocidě Rusonárodům i za použití krycího manévru a lokální jaderné války do které USA nevstoupí za jiný ústupek např....). O rusonárodech víme, že měli i tajné smlouvy s Hitlerovým fašistickým Německem a pohleďte jak svoji spoluúčast na fašistickém zlu a jeho počáteční podporu dokáží zakrývat neustálým servírováním informací o německém zlu a těží z toho dodnes.Nikdy se asi nedozvíme, zda byl Hitler sovětský špión a kdo byl jmenovitě ten z Čs. špiónů v hitlerově generálním štábu až dodnes asi neodhalen (18:49 11.3.2009 doplňuji, že po 50ti letech bylo odtajněno, cca již před 15ti lety a zveřejněno v časopise protifašistických bojovníků jen zmínkou, že ČSR měla v generálním štábu Hitlera svého neodhaleného špióna, ale jeho jméno tam nebylo zveřejněno ani po oněch 50ti letech!!!).


     BUDE SE TAKTIKA A SITUACE OPAKOVAT S USA ? Z lidstva se tak stává dojná kráva pro "vyvolené" - což v případě Čechů a Slováků známe i z období po II. svět. válce, kdy vykořisťování našich národů exploatací přírodních a duchovních i lidských hodnot zálohovalo vychloubačný a agresivní SSSR. S jídlem roste chuť, praví jedno přísloví a tak v obrázcích prezentované v knize Jiřího Fidlera "21.8.1968" s podtitulky "Okupace Československa" a "Bratrská agrese" se můžete alespoň částečně dozvědět, jak vydíral SSSR naší vlast jen např. v oblasti naší armády, jak plánoval agresivní první útok na západ s cílem zajistit si tak převahu prvního momentu překvapení a to i jadernými zbraněmi (pokud vám nebude dodatečně zmněněn text, ovšem!!!) a další závažné okolnosti, značící ve své podstatě téměř jisté vyhubení našeho národa i Slováků na našich územích a v podstatě nové osídlení rusonárody. Tedy jinak to, co nám Hitler sliboval veřejně v jiné formě naplňuje skutkový dopad politických ambicí SSSR!!!. Toto nebezpečí bych rád dokumentoval v první části o zradě z ideového centra - Moskvy. V druhé části bych rád přinesl obraz přestavby v SSSR, kdy dochází k průlomu v samotné SSSR a pokusům pohřbít tuto a jiné zrady ideového centra (mocensky uměle vytvořenou, neb duchovní síla nemá hranic a přiznávají to i učebnice Marx-leninismu a tudíž lze úspěšně dokazovat prohnilost tohoto centra - v podstatě spíše vojenské moci, nežli duchovní). Jak těžký proces toto byl z hlediska obnovy důvěry nejen západního světa, ale i tzv. satelitních států SSSR, si ani já nedokáži představit z důvodů mnohých utajovaných skutečností a "zločinů" na zločincích, které bylo nutné provést. I tak však lze ukázat, že proces potrestání zločince, běžný pro každý vyspělejší stát vůči jedincům, pomocí zákonů a pravdy,neplatil a dosud neplatí pro státní aparáty a mocnosti všeho druhu. Snad s výjimkou Norimberského procesu a vykopnutí agresora- Sovětského svazu z Organizace národů po přepadení Finska. A navíc se lidstvo jakoby (?) vrátilo zpět, do předobdobí následné studené války, zejména neúspěchem přestavby v SSSR, kdy následuje pokračování ve zradě navíc umocněné příklady podivně vzniklými multimilionáři a vlastníky více jak jen nějakého výrobního prostředku v zemích bývalé SSSR, tedy ke stavu který u naší vlasti nenastal ani v roce 1968, ale posloužil SSSR k zámince následné naší okupace, vraždám a dalším zločinům na veškerém našem lidu. Pak se naskýtá otázka zda jsme lepší lidstvo nežli dříve, když za cizí viny trpí neviní, či nikoliv. Pokud ovšem nepochopíme nadčasový smysl a zákony vztahů (zejména střetů) mrtvých se živými, kdy zákony sebeoživování jsou vybujelé až do rozporu se zákony živých, budeme řešit stejné problémy až do své úplné likvidace svobody, demokracie a dalších po celá tisíciletí vybojovávaných lidských hodnot.xxxxxxxxxx 14:56 2.12.2008provedeny drobné opravy textu autorem.


17:36 11.3.2009-dnes se mi podařilo vložit do obrázků text z knihy "Kronika lidstva" o vyloučení  SSSR z Organizace národů dne 14.12.1939 za přepadení Finska. Tento údaj budete leckde hledat jako jehlu v kupce sena, neb pokusy o cenzuru a přemalovávání dějin ve prospěch rusonárodů můžete pozorovat stejně jako já i v dalších textech i jiných médiích (např. kniha "Dějiny Finska" text vyznívá skoro jako chyba Finů v dané  válce, náš jeden z filmů o r. 1968 ukazuje po okupaci na státní svátek vyvěšené i sovětské vlajky u našich obyvatel což jako paměntník musím označit za hrubou lež atd.). Druhý obrázek k přepadení  Finska mi již nelze do obrázků umístit -tak mi to funguje většinou.


K druhé slibované části o přestavbě v SSSR musím bohužel říci, že oskenované materiály mi všechny zmizely z nosičů kde byly uloženy a za notebook mi byly vráceny peníze jako za neopravitelný, leč údaje všechny pryč. Takže si to vyžádá opět další čas a náladu na to. Dalibor Zvolský
8:49 11.3.2009


 


doplňuji:27.9.2010 18:32:33 , že na níže uvedené adrese je možno shlédnout staré číslo =zvláštní vydání časopisu Mladý svět : Gorbačov-Reagan-březen 1988, které může být pro mnohé velmi poučné.


ttp://daliborcernooky.rajce.idnes.cz/


27.11.2008 15:10 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se