« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

Svět na přelomu tisíciletí

Pokud se porozhlédneme k dějinám lidstva, můžeme zjistit, že na přelomu 20. a 21. století dochází k významným změnám, které za celé období lidské existence jindy nenastaly. 1) souboj národů o celosvětové finále jen dvou velmocí světa a tedy dvou bloků a tzv. sfér vlivu se završil po II. světové válce. Do tohoto mocenského finále se probojoval proti USA outsider SSSR (porovnejte s GB, Francií atd. před válkou). Tak se vytvořil model završeného zákona protikladů, jakési Jin a Jang ve velmocenské podobě na Zeměkouli. Tyto velmoci jsou nuceny přijímat tuto nadkosmickou zákonitost jako pilíř svých vzájemných vztahů.Kdyby to nebyly tyto velmoci, byly by na jejich místě jiné, ale podstata naplnění tohoto zákona by zůstala stejná. 2) těžiště souboje o moc se přeneslo do kosmu a tím fakticky byla zrušena celosvětově suverenita států a národů v nich. Je tedy možné ji získat jen sjednocením všeho lidstva na vyšší společenské úrovni. 13:02 15.11.2008 - doplňuji text -zde došlo k pomíchání textů z více témat a proto jsem byl nucen uvedené dát do snad pořádku.( Dnes mi notebook několikrát odmítal na mé heslo otevřít svůj obsah a zásahy tohoto druhu se mi děli i dříve v bytě přes uzamčení, kdy např. bylo na vkladní knížku úspor pro dceru, dáno kýmsi heslo, abych je nemohl vybrat. Nevybral jsem je dodnes (cca 15let) a tak dnes mám doma obdobnou, ale jinou s menší částkou za původní = státem org. zločinci.). Pravděpodobně se kdosi snaží, ve vašich očích, ze mne učinit sebe samého!!! Jestliže kosmos představuje bitevní pole k ovládnutí celého světa, pak na Zeměkouli si nemůže být jistý, i při zachovávání přibližné polarity sil obou velmocí, nikdo, ani jedna země svým osudem včetně velmocí. Tak se z atomové hrozby totálního zničení celého lidstva na zemi rodí koncepce tzv. lokálních jaderných válek. A to podle mého názoru představuje i ofocený rozkaz Čs. armádě z knihy J. Fidlera. K tomu je ovšem zapotřebí jediné !!! Tajné dohody velmocí za zády lidstva a patřičná dezinformační kampaň , včetně podpůrných vojensko-politických akcí, které mají ukazovat na neshody velmocí, ne tedy na možné dohody jakéhokoliv rázu. (mám na mysli např. tajnou dohodu, že Evropa bude ponechána k expanzi až genocidě Rusonárodům i za použití krycího manévru a lokální jaderné války do které USA nevstoupí za jiný ústupek např....). O rusonárodech víme, že měli i tajné smlouvy s Hitlerovým fašistickým Německem a pohleďte jak svoji spoluúčast na fašistickém zlu a jeho počáteční podporu dokáží zakrývat neustálým servírováním informací o německém zlu a těží z toho dodnes.Nikdy se asi nedozvíme, zda byl Hitler sovětský špión a kdo byl jmenovitě ten z Čs. špiónů v hitlerově generálním štábu až dodnes asi neodhalen. BUDE SE TAKTIKA A SITUACE OPAKOVAT S USA ? Z lidstva se tak stává dojná kráva pro "vyvolené" - což v případě Čechů a Slováků známe i z období po II. svět. válce, kdy vykořisťování našich národů exploatací přírodních a duchovních i lidských hodnot zálohovalo vychloubačný a agresivní SSSR. S jídlem roste chuť, praví jedno přísloví a tak v obrázcích prezentované v knize Jiřího Fidlera "21.8.1968" s podtitulky "Okupace Československa" a "Bratrská agrese" se můžete alespoň částečně dozvědět, jak vydíral SSSR naší vlast jen např. v oblasti naší armády, jak plánoval agresivní první útok na západ s cílem zajistit si tak převahu prvního momentu překvapení a to i jadernými zbraněmi (pokud vám nebude dodatečně zmněněn text, ovšem!!!) a další závažné okolnosti, značící ve své podstatě téměř jisté vyhubení našeho národa i Slováků na našich územích a v podstatě nové osídlení rusonárody. Tedy jinak to, co nám Hitler sliboval veřejně v jiné formě naplňuje skutkový dopad politických ambicí SSSR!!!. Toto nebezpečí bych rád dokumentoval v první části o zradě z ideového centra - Moskvy. V druhé části bych rád přinesl obraz přestavby v SSSR, kdy dochází k průlomu v samotné SSSR a pokusům pohřbít tuto a jiné zrady ideového centra (mocensky uměle vytvořenou, neb duchovní síla nemá hranic a přiznávají to i učebnice Marx-leninismu a tudíž lze úspěšně dokazovat prohnilost tohoto centra - v podstatě spíše vojenské moci, nežli duchovní). Jak těžký proces toto byl z hlediska obnovy důvěry nejen západního světa, ale i tzv. satelitních států SSSR, si ani já nedokáži představit z důvodů mnohých utajovaných skutečností a "zločinů" na zločincích, které bylo nutné provést. I tak však lze ukázat, že proces potrestání zločince, běžný pro každý vyspělejší stát vůči jedincům, pomocí zákonů a pravdy,neplatil a dosud neplatí pro státní aparáty a mocnosti všeho druhu. Snad s výjimkou Norimberského procesu a vykopnutí agresora- Sovětského svazu z Organizace národů po přepadení Finska. A navíc se lidstvo jakoby (?) vrátilo zpět, do předobdobí následné studené války, zejména neúspěchem přestavby v SSSR, kdy následuje pokračování ve zradě navíc umocněné příklady podivně vzniklými multimilionáři a vlastníky více jak jen nějakého výrobního prostředku v zemích bývalé SSSR, tedy ke stavu který u naší vlasti nenastal ani v roce 1968, ale posloužil SSSR k zámince následné naší okupace, vraždám a dalším zločinům na veškerém našem lidu. Pak se naskýtá otázka zda jsme lepší lidstvo nežli dříve, když za cizí viny trpí neviní, či nikoliv. Pokud ovšem nepochopíme nadčasový smysl a zákony vztahů (zejména střetů) mrtvých se živými, kdy zákony sebeoživování jsou vybujelé až do rozporu se zákony živých, budeme řešit stejné problémy až do své úplné likvidace svobody, demokracie a dalších po celá tisíciletí vybojovávaných lidských hodnot. pokrač. příště 19:46 14.11.2008 3) vědecko-technická revoluce zejména v informačním systému a ukládání a zpracování dat, vedla k vytváření dvou světových center na světovou pravdu. A tím i naopak na světovou dezinformaci. Přestože každý občan má právo na pravdu, není této skutečnosti učiněno zadost ani v běžných občanských záležitostech natož ve věcích strategického významu. Pravda a lež tak gradují do životachopnosti celé lidské společnosti a znamená to do budoucna stejnou hrozbu z jejího nesouladu jako v případech jiných zákonitostí. 13:04 15.11.2008 doplňuji. Společenským tabu je vztah mrtvých a živých navzájem. Mrtví mají možnost se vrátit zpět do života a tyto návraty mají své zákonitosti, zrovna tak jako zákonitosti a možnosti jejich oživování. Právě proto, že národní jazyky - tedy lidská řeč, její pojmy zvěcňované do lidské práce(!!!!!) a mezinárodní směna atp. vytváří celosvětový kolotoč tohoto vztahu, je velmi důležitý VZTAH MEZI PRAVDOU A LŽI v celosvětovém měřítku, zejména pro životaschopnost danného rozměru reality světa ve kterém kdo žije. Vzpomeňme jen kdysi vyřčeného citátu z úst k tomuto povolaných, byť jinak mlčících či umlčených - křesťanské církve. Výrok "Na počátku bylo slovo" já osobně vnímám jako důkaz oživování, pomocí slova,řeči a jejího prolnutí do lidské společnosti. Není to však jediný způsob a jediná možnost. Ale to již není předmětem tohoto článku. 18:43 20.11.2008 doplňuji. Slovem se dláždí cesta rozumu. A pokud slovo není v souladu s rozumem=myslí a činy, dochází ke schizofrenii uvnitř těla onoho celku. Síla slova a pravdy ve zradě SSSR je např. možným spoludůsledkem rozpadu SSSR . Vezmeme-li jako státně-ideový vrchol slova státní hymny SSSR, zjistíme, že se oproti jejímu textu dostává tento kolos do značných problémů s pravdou. Mám na mysli zejména tu část, kde se hovoří o svobodných republikách. Že svobodné nebyly a nejsou dodnes to poznaly i satelitní státy ztrátou svých svobod natož vlastní republiky SSSR. Nesvoboda národů se projevuje až otevřenými vojenskými konflikty v boji za ní. Zrada rusonárodů je tedy očividná celému světu. 17:23 25.11.2008 pokračováno: 4) člověk poprvé překonává mrtvolný stav Stvořitele našeho vesmíru ve hmotě okolo nás. Tam kde skončila mutace prvků v např. nerosty okolo nás, obeznámen již s tajemstvím možného pokračování ve zrodu nové neživé hmoty, vytváří zcela nové hmoty-umělé, dává nové vlastnosti starým při jejich zpracovávání atd.Bohužel veškeré vynálezy jsou zkoumány nejdřív z hlediska možného využítí k získání světovlády a převahy mocností, čímž utajením je lidstvo retardováno ve svém vývoji do skoků (odtajnění až např.v případě válek nasazením těchto vynálezů), přestože by byl možný i plynulejší a rychlejší postup 5) člověk zapřičiňuje totéž co v bdu 4) i u živé hmoty v biologické revoluci. Minimálně již v letech 1969 stváří nové živočišné druhy ve svých laboratořích, takže staré báje o takových bytostech nabývají pravdivou a reálnou vizi. Ve článku o biologické revoluci ve 100+1 z 06.10.1969 se hovoří o kříženci člověka s myší, kterou se vědcům USA podařilo mít naživu po určitou dobu.(Ovšem,pokud dostanete výtisk co já původně = neokradený, tak se citované můžete dočíst!). To co považuji za velmi významné se pokusím přefocené umístit do obrázků k tomuto tématu. Zde lze tušit z uvedeného vývoj tzv. AIDS v laboratořích a tedy i znalost jejího léčení a další až neskutečné možnosti vědy v citované revoluci a jejímu stanovenému programu do r. 2000, tedy dnes již překonanému jistě i co do splněných cílů!!! Oproti informovanosti lidstva ze strany USA je postojem Rusonárodů tradiční mlčení a tajení s malým únikem informací do světové společnosti.Tím už za socialismu porušovali minimálně tzv. třetí základní zákon socialismu, který ve své druhé části vede k postupu ke komunismu, ale v podstatě ke zvyšování úrovně lidské společnosti (zákon přechodu kvantity v kvalitu, a poté zpětného přechodu kvality v kvantitu - pokud to tak nebylo a není uvedeno v učebnicích, tak se jedná o závažnou chybu sovětských filosofů!!!). Z tohoto pohledu vyplývá i to, že USA svými činy jsou blíže budování vyspělejší společnosti v tomto směru, nežli sobecká praxe SSSR. --------------------------------------------------- 19:13 2.12.2008 doplňuji, že v původní verzi citovaného 100+1 z 06.10.1969 je uvedeno, že bylo čerpáno z prací universit v USA a to 15 let starých!!! Tedy např. kříženec člověka s myší byl na světě již asi v roce 1954!!! Vzhledem k postupu státní bezpečnosti USA o které zase byl článek jindy a jinde, se však takové údaje dávaly do oběhu až tehdy, když již byl patřičný další předstih nežli publikované. Tak buďto něco uniklo bdělému oku, nebo tyto výsledky USA dosáhly ještě mnohem dříve. Pokud chápete stav prolínajících se světů navzájem, tak můžete dojít i k další verzi, že některé světy jsou skutečně v předstihu před jinými a toto může být důsledek. Je pro to řada důkazů přímých i nepřímých, ale není zájem to nanést k celosvětové diskuzi a novému poznání pravdy. -----------------------------------------------------


12:25 22.7.2009
opět mne zmizelo dřívější doplnění, že dochází ke kontinentálnímu sjednocování . Kontinentální sjednocování, jako logický jev zákona protikladů na ploše naší Zeměkoule, poté asi i určuje taktiku mezi dvěma světovými velmocemi USA a Rusonárody. Zejména tuším, že jsou mezi velmocemi stanoveny striktní tajné dohody o dělbě světa!!! A s kým je např. Rusonárody nedělaly? - i s Hitlerem, a jak to dopadlo. Měli lepší  nerasistickou ideu, vymyšlenou a zcizenou němcům Marxovi a Engelsovi.(již nevím, co jsem sem vše zapsal,a při pokusu o zkopírování toho a uložení pro jistotu ještě jinam, mi to sprostě zmizelo, ale následující jsem asi ještě  nezapsal).


To určilo asi také odmítnutí ze strany USA vzít na palubu francouzské kosmonauty, které později vzal SSSR. Navíc jsou patrné vztahy přátelského "požírání" Francie a jejího vlivu a i kolonií Rusonárody. Posun-vytlačování, tzv. Indočíny (Vietnam atd.) z moci francouzů přes američany k rusonárodům, rozpínání rusonárodů v Africe na bývalých i ještě současných francouzských koloniích atd. by tomu také nasvědčovalo. Opačně na americkém kontinentu dochází k amerikanizaci Kanady a území s francouzským vlivem (jazyk) mají problémy, které se leckdy vyhrocují až k touhám po samostatnosti.
Vezmeme-li v potaz co se stalo po II. svět. válce jen v Evropě, tak můžeme říci, že neviditelná chapadla rusonárodů už mají za jisté celou část Evropy snad krom Španělska a Anglie, podle toho jak se kde už i agresivně a drze chovají, tak až po Německo jistě. Soudím, že Francie je tučné sousto a je navíc se silnou komunistickou stranou, která je však slabá tehdy, když se opírá o pomoc k rusonárodům a není schopna existence sama ze svých národních a společenských tužeb a zdrojů (př.- jestliže SSSR financoval např. ve Francii zubního lékaře a zaplatil mu celé vybavení ordinace, pak nelze hovořit o svobodném rozhodování takového lékaře, spíše o vazalském. A zkuste si to promítnout na celou KSF, stát atd.).Zatím jen toliko.Dalibor 


 
13.11.2008 19:22 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se