« Úvod | Kvantová mechanika a j... »

Básnická sbírka s komentářem - "Kecy do větru a trička v povětří"

Původní úprava textu byla jiná, ale došlo k jeho sražení a tak nežli to opravím (pokud mám na nějakém záložním nosiči) tak to zatím přežijte takto.

Asi bych měl nejdříve vysvětlit ten název. "Trička v povětří" vznikla z toho, že básně, které prošly mojí mozkovou částí, si nepřivlastňuji zcela osobitě, neb nevím, kdo na mne ty myšleky - létající v povětří, sesílá. Někdo v tom vidí můzy, ale já v tom vnímám lidské bytosti, třeba ty co náš svět kdysi opustili aby už jen našeptávali, učili a někdy i mučili -Sirény novověku. Básně jsem nikde zatím nepublikoval, ale dával jsem si je potisknout na bílá trička. Tak vznikla otevřená sada triček s texty, které jsem nošením na sobě samém (některá ve více potiscích i možná druhými) publikoval okolí v touze něco sdělit. Jak šel čas, tak vznikla i možnost rozšířit tímtozpůsobem okruh jejich čtenářů a proto jsem se rozhodl texty s případnou stylizací a i případným obrázkem zveřejnit i zde. (Za potisk a některá grafická vylepšení děkuji tímto slečně Kláře z COPY obchůdku v Myslíkově ulici). "Kecy do větru", tak to mne napadlo v souvislosti s tím, že si můžeme i jako např. národní většina zatím ještě v našem státě kecat, i zanadávat, ale je to tak říkajíc do větru. Tedy je nám to málo co platné. Ale to co stojí za to je když víme , že nejsme sami, že nám někdo mluví z duše, aniž nás někdo zná tak nám pomáhá tím, že posiluje naše sebevědomí , které je leckdy až do bodu sebepochybování dohnané podivně rotující společností. Tak to nějak zkusím.....zatím jsem se učil v krátkosti jak sem dostat obrázek něčeho, než to bude potisk trička a moc se mi to nepovedlo. Takže až se to povede......Dalibor Takže zatím se mi to nepodařilo a tak pouze básně bez grafiky, jen textové mohu zatím zapsat bez problémů - snad!!! x x x x x x x x x x x x x x 19:34 8.10.2008 Kecy do větru k básni "Kdo je zrádce". Každá generace žila ve složité době. Alespoň si to myslela a i to třeba tak vnímala. My, tedy generace která nezažila II. světovou válku jako naši rodiče, nezažila západní zradu pouhých dvacet let existujícího svobodného Československa (1918-1938) a jeho okupaci Němci, zato však v době dospívání plně procítila zradu již socialistického Československa tentokráte z východu, prý také socialistického Sovětského svazu a jeho vazalů, kterým nezbylo nežli se stát také agresory jinak jim hrozilo totéž co nám (PLR,MLR,BLR,NDR).To že národy ČSR byly okradeny o nerostné suroviny strategického významu - uran (intenzivní po celá desetiletí trvající těžba a odvoz suroviny lepší jak nafta do SSSR), o četné osobní svobody (např. svobodného projevu, volného cestování po světě atd.),a i možnosti rozvíjet státní blahobyt svojí vlastní cestou ke komunismu např. budováním státní soběstačnosti a nezávislosti, bude nezkušeným mládím a zaprodanou dospělou generací za mnohá desetiletí zapomenuto. Jen vzpomeňte, kolik z Vás si uvědomilo, že svoboda cestování našim občanům nebyla po r. 1989 dána, ale v r á c e n a ! ! ! Bez náhrady škod za zmařené možnosti zlepšit se v oboru, studiu atp. např.zaměstnáním,studiem na západ od nás, když světovou špičkou jsme již přestali v tom či onom pod sovětskými proradci , ale formálně poradci být?!!!. Ani dnes situace není pro žádnou generaci růžová. Mladí jsou s klidem i masmédii vedeni k překračování přirozenosti, což je jim vydáváno za demokracii - zatímco mlčení odpovědných institucí k tomu - vnitro, min. zdravotnictví, školství atd. vyznívá jako podpůrný akt mlčenlivého souhlasu. Pod níže uvedenou báseň jsem nakreslil ještě neumněle svojí rukou na originále svého zápisu jednu šibenici vlevo, na které se houpe asi vskutku nevinný český president protektorátu Čech a Moravy - E. Hácha, zatímco vpravo stojí řada šibenic čekajících na spravedlnost za pozdější, dodnes trvající porobu od východu, ač více či méně v jednotlivých obdobích zjevnou. Politická ----------- Kdo je zrádce? xxxxxxxxxxxx Je to vo krk, tahle zrada, ale jsou v ní skuliny. Když se vyznáš v tlačenici a nemáš v hlavě piliny. Když zachraňuješ národ český, ruku podáš západu, už tě soudí jako Háchu ti východní za zradu! Když však zradíš národ Český, pro východní expanzi, máš hned místo jistý, a k tomu další protekci. --------------------------------------------------------- 2 ---------------------------------------------------- 18:17 9.10.2008 Kecy do větru k básni "Internacionála II" Myslím, že tady není nutné moc pouštět kecy do větru. Báseň je výstižná co do obsahu. Jen si zkuste báseň vystupňovat mocensky tím, že místo slova a pojmu "člověk" dosadíte pojem "národ"....a dále "stát". Člověku, který má svůj díl moci, tuto moc odebírají jiní, skrytí právě za pojmy "národ" a "stát" a proto to vypadá, že člověk je tou nejmenší veličinou, právě proto, že byl o tuto moc obrán.!!! Opak je však pravdou, ale dosud to není pro vadné systémy v lidské společnosti zviditelněné. Lze k tomu dojít tedy jen skrze mozek. Internacionála II. ---------------------- Člověk člověku měl býti roven a ne krysou, temným rovem, odstraňovat nerovnosti, hlásat pravdu poznání, ulehčovat lidem dřinu, to jsou pravá znamení. Zradil-li kdo víru svojí, šel-li proti lidu činy, slovy halil hnilobu, nesmí zůstat mezi námi toho smetem do hrobu. ------------------------------------------------------------- 3 ------------------------------------------------ No a přece se něco zatím podařilo, takže pro nedočkavé jsou ofocené básně na tričkách již ve fotogalerii k prohlédnutí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kecy do větru k básni " Stranické zaříkávadlo" Pokud mohu, tak se zúčastňuji pravidelně slavností na 1.máje. Občas prezentuji svůj názor na tričku na těchto shromážděních členům Komunistiské strany. Následující text byl tedy bez opravy chyby prezentován na jedné takové slavnosti. Stranické zaříkávadlo ------------------------------- Soudruhu, jež jsi na nebesích, ale i v pekle, odpusť nám T V O J E hříchy a netvař se na nás za to ještě vztekle --------------------------------------------------------- 4 ---------------------------------------------------- Kecy do větru k básni "Kosmická". O lidské hlouposti se říká mnoho citátů a lidových slovesností. Např. , že "Nejhorší je srážka s blbcem". Zkusil jsem se podívat na hloupost jako na prázdnotu přesahující lidského ducha a zápolící s hmotou o to , kdo je vlastně čím. Zda smyslem, či nesmyslem. Zda se mi to podařilo, posuďte sami. K o s m i c k á ---------------------- Hloupost je kosmos, kterou rozum hmoty dobývá, či opak je pravdou? Pak co a v čem vlastně přebývá? -------------------------------------------------------- 5 ----------------------------------------------------- Kecy do větru k básni "Husova pravda"


Byly jen dvě básně, které ze mne vypadly jakoby samy od sebe a to téměř naráz, že stačilo je jen zapsat. První z nich byl "Anonym" a druhou "Husova pravda". Zatímco u první nebylo pochyb o názvu, tedy vypadla ze mne i s ním, u druhé ze mne vypadly dvě sloky a to mezi tím, jsem musel dotvářet. Zejména název mne notně potrápil a některé části jsem musel dotvarovávat (např. ono vložení textu s částí výroku K. Gottwalda "Se sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak", které jsem upravil do podoby vysvětlující vlastně smysl druhé sloky, která by nemusela být jinak správně pochopena.).


Pro mne rozporuplná postava K. Gotwalda,je určitým duchovním střetem. Gottwald, který nebyl žádným ideologem a tvůrcem filosofie nového spol. řádu, ale spíše mi připomínal novodobou postavu převtěleného Žižky, vráceného posmrtně do Čech ve značně ochuzené kopii toho většího, se jménem Stalin, kterému byl přímo podřízen.Taktika boje se oproti středověku zmněnila a únor 1948 prokázal, že vojevůdce, byť i slepý, může zvítězit.To hlavní však chybělo!!! I u toho většího v SSSR. Správné pochopení až myšlení o hodnotách.A tak se z toho stal postupně ideový zmetek.Dodnes chybí, či není zviditelněna ideová jednota lidstva např. taková, která by nahradila nápis na bankovce USA "V Bohu se spojme" (doufám, že jsem to dobře přeložil, jinak se omlouvám..) na např. "V Pravdě se spojme" a tím zabrala i zbytek světa, např.ty co věří ve vědu namísto Boha.
Je to stálý střet mezi duchovní a světsky mocenskou autoritou. Mnohokráte jsem ve své mysli přemítal nad tím, jak by dopadl střet posmrtně vrátivšího se Mistra Jana Husa (např.rok po smrti)s takovým vojevůdcem a tedy i diktátorem, jako byl Jan Žižka. Souhlasil by s ním??? S jeho "revolucí mečem a ohněm?" S vypalováním, drancováním a i vražděním? Nehodlám tím měnit dějiny, ale v tom vidím jádro pomyslného střetu.
Já osobně se přikláním k názoru, že mnohé bitvy a i zločiny, kterých se dopouštěli ve stejném jménu a víře křesťané na našem území, by se nekonaly a že by možná nezůstalo jen u vykázání autoritativního Žižky z budovaného města TÁBORA, ale že by Mistr Jan Hus obrátil mnohé, ne li všechny, od Žižkovo následování.Jistě ne náhodou si horu Vítkov v Praze a postavený památník na jeho vrcholu, snaží přisvojit výzdobou a zatajovanou pravdivou skutečností rusonárody a jejich mafie v České republice (přečtěte si dějiny starších vydání, např. o r.1945 u nás a porovnejte s tím uvnitř!!!=zrada pravdy je značná).
Tento střet duchovní a světské moci odrážející se v lidských dějinách dodnes, tedy potřebuje prosvítit temno lidských mozků, pověr, filosofií a vír až někam k jejich vrcholovému sjednocení. Ne silou fyzickou, ale duchovní. A tou se může stát PRAVDA.
Pamatoval jsem i jak doma často rozčilený otec hlásal, že "Žižkova pravda vítězí". Neztotožnil jsem se s touto myšlenkou, neb se domnívám, že bez ideového ducha, který přinesla ona doba a s ní mnozí předhusičtí
a poté i husičští kazatelé, by z Jana Žižky byl pouhý bezvýznamný lapka=zloděj, odsouzený k trestu smrti, jak uvedeno v popravčí knize pánů z Rožumberka. Otcova věta byla však po letech motivem k zamyšlení a mé odpovědi v nekonané při s ním o této otázce. "Husova pravda" je tedy vyjádřením myšlenky, že lepší idea a víra v ní je tím co vyhrává a dokonce očišťuje zkrvavené ruce těch, co za ni bojovali i když jen do určité míry. Za touto mírou nastává to, co mnozí s rukama od krve nepochopili a křičeli do světa jiný odkaz o tom
ve formě citátu, že "Revoluce požírá své děti", což je demagogie od pravdivé skutečnosti.


Tato má báseň je hozenou rukavicí všem zločincům proti pravdě a zejména těm, co se nám představovali ústy našeho školství a svými vynucovacímy činy dodnes, jako NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ, tedy ideologům a mocenským složkám SSSR, rusonárodním velkonacionalistickým agresorům, zrádcům pokrokových idejí i národů až po lidství jako takové! 


poznámka: báseň doplním, zatím ji je možno přečíst z fotek v obrázcích tady na blogu.


16:13 28.2.2010 bohužel se mi to nedaří tak, aby to bylo k světu a tak jedině v obrázcích na tričku a vložení také není možné, neb se mi jich zobrazí jen část.A nelze s tím nic dělat. Oproti původnímu vkládání bylo i pomícháno pořadí obrázků=internetový šotek zmetek, a tak se básně nalézají na obrázcích triček až na  téměř samém závěru cca 146 obrázků ač byly jinde.


HUSOVA     PRAVDA


Ptal se mrtvý Gottwald


skrze Moskvu


o radu Mistra Jana Husa mozku


                                                     Se Sovětským svazem na


                                                     věčné časy a nikdy jinak??? 


                                                     (zde byla na tričku 100 Kčs bankovka s portrétem Gottwalda)


 


 


Inu synu, tobě každá rada drahá,


když pravda se ti zdála býti malá.


Já bych stejné jinak řekl asi,


že  S   PRAVDOU  CHTĚL   BYCH


ŽÍTI   AŽ   NA   VĚČNÉ   ČASY !!! 


(zde byla na tričku 20 Kčs bankovka s průvodem husitů) 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


6) Kecy do větru k básni: Anonym


Žijeme v době, kdy lidstvo znechucené svým kanibalismem pradávna i novověku s jeho dvěma světovými válkami, už neříká jako Švejk: "Od toho nás mámy porodily, aby nás dali na vojnu a tam nás rozstříleli na kusy..." či nějak tak, jak to je kdesi napsáno, minimálně však bylo zapsáno na stěně ve známé hospodě v ulici Na bojišti v Praze 2. To už neříkají ani národy, které se ve své podstatě Švejka bojí, protože z nich nacionalismus spojený s militarismem a agresí dodnes nevyprchal. Neříkají to proto, že tak ve skrytu nových možností vědy a utajování pravd systémově sami činní. A já prohlédnuvší jejich zrady na lidstvu a tedy i na sama sobě (což si však tyto národy neuvědomují, že největší obětinou se do budoucna stávají sami), jsem napsal tuto báseň, která ze mne vypadla jako odpadlý vlas. Jak šťastný jsem byl ve své nevědomosti o žijící smrti v lidstvu. A jak nešťasným jsem byl učiněn když jsem pochopil, jak mne má nevědomost předhodila zkušenějšímu smrtonosnému zlu lidí.


 


                Anonym


Došla mi mozkem e-mailová věta,


anonym mocných lidu všeho světa:


 


Národy! Prosím, buďte v klidu!


My - pácháme jen skrytou genocidu!


 


 


                                                
 


15.09.2008 21:41 | Autor: DaliborZvolsky@centrum.cz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se