« Úvod | tuto bitvu nad Sametem... »

pokus o rekonstrukci zcizeného článku-potřetí sem psaného


Úvodem
              jsem se omlouval všem čtenářům a zejména svým příznivcům za delší odmlku. Byla způsobena životními událostmi, které ze mne učinili bydlícího bezdomovce, s běžně okořeňovaným životem provokatéry z řad domácího ale i cizího obyvatelstva- zejména charakterově zcela mrzáckého homosexuála z Ukrajiny, který provokoval cca 5 let a i po sebrání i za jinou protiprávní činnost si stále hoví v naší vlasti. Bezdomovcem se lze stát i tak, že platíte poctivě své účty, zejména ten co se týká nájmu. Paradoxně ještě musíte nájem "vnucovat" správnému vlastníkovi nemovitosti, který se jí protiprávně zřekl - Úřad městské části Prahy 10. Vzhledem k vytvořeným podmínkám po protiprávní restitici domu ve kterém jsem bydlel jako vypnutí vody, nezapojení elektřiny po přeměně napětí v ulici, okupace společného WC na chodbě s vykradením věcí tam a mnohonásobně v bytě, vypojení plynu atd. jsem po letitém sporu o bydlení, prohraném z důvodu, že jsem o prvním soudu nevěděl a kdosi to zařídil svým podpisem v jednom rozměru (viděl jsem ten podpis) a v druhém nebyl žádný, takže jsem se nemohl hájit a přišel o byt. Leč přesto jsem bojoval a i za těchto podmínek a až cca po sedmi letech a na třetí soudní exekuci jsem již před necelými dvěma roky byl nucen byt vyklidit a to i přesto, že jsem měl nájem starostovi městské části Prahy 10 zaplacen až do konce roku. Díky tomu, že moji feudální předkové svojí prací vydřeli malé hospodářství cca 47 km od Prahy a došlo k jeho rozdělení mezi nás tři vlastníky, tak jsem se mohl nastěhovat do zchátralého chléva - nemovitosti mne přisouzené soudně. Tam jsem byl v čase mé odluky nucen zabezpečit jeho fyzický stav do únosné míry, zavedl jsem  elektřinu, vodu zabezpečil se dřevem na topení a na budoucí trámy střechy a nyní jsem ve stadiu před podvrtem silnice do místní kanalizace a následné protažení k sobě. Vzhledem k mé jediné mzdě a navíc jen za poctivou dělnickou práci, musím vše řešit na etapy a vždy našetřit na další krok či krůček, takže citované výsledky jsou v řádu roků a ne měsíců. Leč bydlím jako bezdomovec v celku slušně a nebýt agentů z východu nalepených na naše občany a jejich rozkrádání všeho co mohou, tak bych nepřišel o další důležité originál listiny (Ukrajinci se mi procházel i na mém pozemku a navíc tam vyvezli odpad např.), jako jsou vlastnické listiny k pozemku s citací v darovací smlouvě, že les je v trvalém a bezplatném užívání socialistické organizace - namísto toho mi byla podstrčena kopie bez např. této části textu. Na Úřřadě městské části Prahy 10 mi mizí i předaný další osobní identifikační doklad a to doklad o rodném číslu jakož i předtím poslední rodný list co jsem si vyběhal, takže mám tento již cca čtvrtý rodný list proti zcizování mé identity tímto způsobem vyžádán a uložen tam přímo Úřadem městské části Prahy 10. Taktéž si na mne jakýsi cizinec tuším z Ukrajiny, vybral průkaz zdravotního pojištění a po mém rozvíření se to jaksi ututlalo jako omyl. Podivnou demokracii vysvětluje jen skrytá okupace a zamořování světa agenty zla z východu
.
Možná se Vám tedy bude hodit i následující článek o ideové vadě v propracované východní ideologii komunismu, která zcela jasně ukazuje neudržitelnost dogmatu o dělnické třídě, a její vedoucí úloze ve společnosti.


Praxí zviditelňované dogma o vedoucí úloze dělnické třídy a smysl života lidské společnostiJak má každý možnost od školních lavic vědět, tak ve vývoji lidské společnosti docházelo ke změnám společensko-ekonomických formací = společenských řádů a to od prvobytně pospolné, otrokářské až ke kapitalistické či socialistické společnosti. Každý z těchto společenských řádů se vyznačoval určitou ideou a stanoveným právem, které  leckdy legalizovalo i zjevné zločiny člověka na člověku a jejich legalizace se vyvinula, dle mého názoru, z především ze smyslu života vůbec a tedy i ve vesmíru a jeho formách na zrození člověka a lidské společnosti. Člověk, jako bytost stvořená zatím vždy ne sebou samým, se od primitivismu určujícímu jeho úděl a společenský řád, vyvíjí do dokonalejších forem společenské dělby práce a organizace společnosti vůbec, což takové společnosti umožňuje vyšší produktivitu práce až tak, že dokáže vyrábět více nežli ihned spotřebuje (toto najdete v Marxovi).  Zde tedy slábne prvek strachu z budoucna o svoji existenci a posiluje se naopak prvek sebeuspokojení až lenosti či pohodlnosti činit cosi navíc když je o  stávající životní úroveň existence postaráno. Co asi nutilo v prvobytně pospolné společnosti všechny členy společenství pracovat ve prospěch celku, když ne hrozba z vyhynutí lidského rodu pod vlivem své zatímní nedokonalosti a zasazení do přírodních podmínek naší planety a její fauny a flóry. Zdánlivě mohla lidská civilizace ustrnout na této úrovni, která je zastoupena dodnes na odlehlých místech planety v podobě primitivních kmenů, žijících v obdobném společenství jako byla prvobytně pospolná společnost. Po celá tisíciletí se udržuje pouze život a úroveň civilizace k tomu dostačující. Je to však smyslem života lidské společnosti???  Dovoluji si tvrdit, že nikoliv. Právě proto, že silnější obecné zákony jsou také stvořeny ve stejném smyslu, dociluje se pomocí zákona protikladů zvrat od této až docílené pohodlnosti a svobody člověka. Přichází zvrat, rodí se otrokáři, neznajíce ani své pravé světodějné poslání, rodí se z prostých vlastností člověka a jeho tužeb zvítězit nad každým, kdy už sám sobě dokázal v nesčíslných střetech s přírodou, že je díky mozku a zážehům myšlení nejsilnějším tvorem na Zemi. Nezbylo mu tedy nežli přenést tento boj mezi lidskou rasu. Dokud byla civilizační úroveň přibližně stejná, neexistoval rasismus!!! Ten přichází až s mohutným rozdílem mezi jednotlivými lidmi, národy a rasami. A pokud civilizační úroveň obsáhne pokud možno všechny oblasti lidské společnosti, tak zbraně jsou jedním z důkazů její vyspělosti od nepaměti. A tak v tomto až dnes odvětví společenského důkazu vyspělosti svojí civilizační úrovně, probíhá mezinárodní soutěž až boj. A zbraně, které sloužili člověku k uhájení lidského rodu se počaly stále více obracet proti člověku samému. Síla byla přirozeným faktem převahy muže nad ženou a později i člověka nad člověkem až po národy a rasy. Vývoj pokročil pro silné u moci ve společnosti tak, že nahradil lidským zotročením jiných poslušnou sílu  neinteligentních zvířat k inteligentní práci uživící ony zotročené a přinášející blahobyt otrokářům až tak, že tito přeskočí celý svůj společenský řád a leckdy nejen ten, a dosáhnou civilizační úrovně minimálně v zabezpečení svých životních potřeb tak jak ani kapitalistický řád nemůže zajistit všem, byť zajistí mnoho. Byla tedy otrokářským systémem vytvořena nová meta=vzor v možnostech člověka jak by mohl žít. Mizí zcela rozpor mezi pravidlem, že kdo vytvořil hodnotu, toho ona jest. Je ukázána idea práva silnějšího, tedy idea a zákon říše zvířat. Lidská společnost učinila krok zpět aby učinila ve prospěch zrychlení vývoje lidské civilizace několik kroků vpřed. Leč vzor byl dán a společenství oslavuje v bájích hrdinné výpravy práva silnějšího a na vrcholu lidského žebříčku stanul otrokář. Ten zcela jasně podporuje stávající společenský řád a vychovává své děti ve smyslu života stát se otrokářem.
 
V tomto se ani další společenské řády - feudalismus i kapitalismus neliší od otrokářského. Vizí úspěchu za feudalismu se jeví být hloupý Honza králem a za kapitalismu podle literatury zvané červená knihovna (podle barvy vazby těchto knih) se stává prostá švadlenka manželkou milionáře.
Abstrahuji zde zatím od faktoru postupného historického návratu ke svobodě člověka=lidstva otrokářským řádem zbaveného ve prospěch privilegovaných a postupným vývojem (krvavé střety o každý krůček zpět k celkové svobodě člověka a lidstva dodnes) od zrušení otroctví, přes volební právo atd. si razící svoji historickou cestu zpět k plné lidské svobodě!!!

A nyní pohleďmě na jednu vývojovou etapu k této svobodě, která po praméncích sbírá po staletí svoji sílu, aby vyklíčila do podoby socialistického zřízení a států. Historicky se střetává starý řád s budoucím a tedy i jedna společenská třída s jinou. Dělníci proti kapitalistům, tedy proti těm, co svojí výrobní silou rozbili feudalismus a jsou schopni přetvořit svět z nemajetných na majetné, ale jen potud, pokud jim to zákony "kapitalismu" dovolí. Rozdíl mezi otrokářem, či feudálem a kapitalistou je tedy pouze v míře svobod, které  na ně pracující člověk svým bojem dosáhl. Historicky se to zobrazuje do morálky společnosti. Co bylo kdesi společensky morálním je už jinde nemorální. A nemorální je, že lidé zbaveni práva spoluvlastnit planetu Zemi jsou na rozdíl od bydlivších otroků u svých pánů, i v případě snahy o poctivou práci mnohdy bezdomovci, nezaměstnaní a život ve svém smyslu jim nabízí východisko v nemorálnostech a nepoctivosti jako cestě k jeho zachování. Tak se zviditelňuje dělnická třída jako masa síly a používá zákon silnějšího ve formě kolektivního odmítání pracovat za diktovaných podmínek kapitalistou a jeho systémem. I zde nelze odtrhnout tehdejší stav výrobních sil a výrobních prostředků, který umožnil tuto kolektivní sílu za příhodných podmínek proměnit až v novou vládnoucí třídu.
A nyní pohleďme!!!
Jak jde čas s časem ruku v ruce, jak dělnická třída upevňuje svoji moc, dopilovává svoji ideologii aby nebyla v rozporu s proklamovaným vrcholem=dělnickou třídou, zaslepena však ideology a okradena o podstatu idei komunismu, pod jehož praporem údajně kráčí (viz můj článek Lenin jako špatný komunista), tiše mlčí ke světodějnému paradoxu!!! Jedná se o první systém, který staví do čela společenské prestiže podle dogmat východu dělníka, tedy dělníka který by měl své děti, podle tohoto historicky opakovanému modelu, vychovávat k upevňování tohoto řádu tím, aby z nich byly zase dělníci!!! Ale co se neděje??? Děti jsou vedeny k dříve kritizovanému a ideově až protisystémovému intelektuálovi!!! Dělnické děti dokonce mají privilegium svého dělnického původu při přijímání na vysoké školy, tedy bašty inteligence. Rozpory mezi ideologií a praxí v socialistické společnosti tedy signalizují dogmatickou lež umocněnou příklady z minulých systémů, které ač jsou nesprávné, hlásí se činy výchovy svých dětí k pravdivosti ve svoji víru v daný společenský řád. Toto ovšem nelze říci o socialismu. Zde pokrokovost dělníků spočívá v touze po vzdělání a vůli stát se intelektuály byť pracujícími i v neproduktivních sférách společnosti, dle dogmatického učení tak nejsou vedoucí úlohou ve společnosti = vzorem dogmatikům.
  

31.07.2014 20:00 | Autor: Dalibor Zvolský | stálý odkaz

Komentáře

1 komentářů:
  • 30.03. 06:56, Dalibor Zvolský

    Jako již mnohokráte v minulosti je mi bráněno v přístupu i do mého blogu s tím, že heslo je špatné (tedy nejen do veřejných diskuzí k článkům např. zpravodajství, kde demokracie přestala fungovat celou řadu let zpět). Heslo není špatné, je stále též co drahně již dlouho používám, a navíc jsou mezi články umisťovány reklamy bez mého souhlasu, tedy opět nic nového v drobném parazitování na práci jiných. Zamyslete se, zda svojí aktivitou např. ještě nepodporujete tyto totalitní východní praktiky skryté okupace u nás. Psáno v pondělí 30.03.2015.Dalibor Zvolský


přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se